تغییر‌ات فیزیولوژیکی و عملکرد توان بی‌هوازی در آزمون رست متعاقب شیوه‌های مختلف گرم کردن PAPدر ورزشکاران نخبه مرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

 
هدف از این مطالعه مقایسهاثر سه شیوه گرم کردن نیم اسکات، بکسل سورتمه و گرم کردن معمولی بر برخی از متغیر­های فیزیولوؤیکی و عملکرد توان بی­هوازی در ورزشکاران نخبهمی­باشد. آزمودنی­ها شامل۱۴مرد ورزشکار تمرین کرده بودند. ورزشکاران در سه روز متفاوت، سه پروتکل: 1- گرم کردن معمولی، 2- گرم کردن (PAP)  با اجرای یک نوبت سه تکراری  نیم اسکات (SQ) ۳- گرم کردن (PAP) با اجرای حمل سورتمه (SL) را اجرا کردند. بعد از هر پروتکل گرم کردن، آزمون رست انجام گرفت .بعد از آزمون رست،  نمونه خونی جهت برآورد لاکتات گرفته شد. برای تحلیل آماری داده­ها، از آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر در سطح معنی داری 05/0P< استفاده شد. یافته­ها نشان ­داد، زمان آزمون رست بعد از اجرای هر دو پروتکل گرم کردن PAP ، نسبت به روش گرم کردن معمولی کاهش (006/0P = و001/0P­­­ =) یافت. اوج توان بی­هوازی در هر دو پروتکل گرم کردن PAP نسبت به گرم کردن معمولی کاهش (001/0P = و 005/0P =) داشت. سطح لاکتات تنها در گرم کردن بکسل سورتمه نسبت به گرم کردن معمولی افزایش (007/0P =) داشت.نتایج نشان می­دهد روش گرم کردن با استفاده از هر دو پروتکل PAP (اسکات و سورتمه) می تواند اجرای آزمون رست را در ورزشکاران بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Physiological Changes and Anaerobic Power Performance in RAST Test following Different Warm-up Procedures of PAP in Male Elite Athletes

نویسندگان [English]

  • Seyede Zohreh Hadei 1
  • Mohammad Ali Samavati Sharif 2
1 Master of Exercise Physiology, Faculty of Sport sciences, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
2 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, School of Sports Sciences, University of Bu-Ali Sina, Hamadan, Iran
چکیده [English]

 
The aim of the present study was to compare the effects of three warm-up methods (half squat, sled towing and traditional) on some physiological variables and anaerobic power performance in elite athletes. Subjects were 14 trained male athletes. Athletes performed the three protocols in three different days: 1- traditional warm-up 2- PAP warm-up with one set with 3 repetitions of half SQ 3- sled towing PAP warm-up. After each warm-up protocol, the RAST test was conducted. Following the RAST test, subjects’ blood samples were collected to evaluate lactate. For data statistical analysis, analysis of variance with repeated measures was used (significance level: P<0.05). Results showed that the duration of the RAST test reduced after both PAP warm-up protocols compared with traditional warm-up protocol (P=0.001, P=0.006). The maximal anaerobic power reduced in both PAP warm-up protocols compared with traditional warm-up protocol (P=0.001, P=0.005). Lactate level increased only in the sled towing warm-up compared with traditional warm-up protocol (P=0.007). Results showed that both PAP warm-up protocols (half squat, sled towing) can improve RAST test in athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rast Test
  • Anaerobic power
  • Warm-up
  • Post-Activation Potentiation