راهکارهای رسانه‌ای رشد و توسعۀ ورزش همگانی کلانشهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران،

2 دانشیار، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران،

3 دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران،

4 استادیار، مرکز پژوهش‌های مجلس، تهران، ایران

چکیده

 
هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثرگذاری رسانه‌های جمعی در توسعۀ نگرش، فرهنگ و نهادینه‌سازی ورزش همگانی در کلانشهر تهران و ارائۀ راهکارهای رسانه‌ای بود.
روش تحقیق از نوع پیمایشی، به لحاظ هدف، کاربردی توسعه‌ای و روش گردآوری داده‌ها میدانی بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل کارشناسان ورزشی و رسانه‌ای و مشتمل بر 100 نفر بودند که به‌وسیلۀ پرسشنامۀ محقق‌ساخته از ‌نظر آنها استفاده شد. برای توصیف داده‌ها از آمار توصیفی و برای بررسی معناداری فرضیه‌ها از آمار استنباطی و آزمون‌های کولموگروف اسمیرنوف، تحلیل عاملی تأییدی، فریدمن و دوجمله‌ای استفاده شد.
از دیدگاه کارشناسان، شاخص‌های رسانه‌های دیداری (سریال تلویزیونی با مضمون ورزش همگانی، برنامه‌های ورزشی تلویزیون در خصوص ورزش همگانی، بخش خبری ویژۀ ورزش همگانی در تلویزیون، پخش تیزر آموزشی ورزش همگانی در تلویزیون، پخش زیرنویس آموزشی ورزش همگانی در تلویزیون، پخش انیمیشن آموزشی ورزش همگانی در تلویزیون، برنامه‌های ورزشی ماهواره در خصوص ورزش همگانی)، رسانه‌های شنیداری (رادیو ورزش و سایر شبکه‌های رادیویی صداوسیما)، رسانه‌های نوشتاری (مطبوعات ورزشی، سایر مطبوعات، کتاب‌های علمی - ورزشی، پوسترهای علمی - ورزشی، انتشار بروشور ورزش همگانی، نصب بیلبورد در خصوص ورزش همگانی، نصب جملات کوتاه آموزشی ورزش همگانی بر روی اتوبوس‌ها، نصب جملات کوتاه آموزشی ورزش همگانی در مترو)، رسانه‌های مجازی (سایت‌ها و وب‌سایت‌های ورزشی، سایر سایت‌ها و وب‌سایت‌ها، خبرگزاری‌ها، شبکه‌های اجتماعی، وبلاگ‌های ورزشی)، رسانه‌های هنری (فیلم‌های سینمایی با مضمون ورزش همگانی، اجرای تئاتر با مضمون ورزش) در رشد و توسعۀ نگرش، فرهنگ و نهادینه‌سازی ورزش همگانی کلانشهر تهران مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Media strategies for the development of the public sport in Tehran metropolis

نویسندگان [English]

 • mehdi moradi 1
 • Seyyed Abdolhamid Ahmadi 2
 • Habib Honari 3
 • sina kalhor 4
1 Department of Sport Management , Faculty of Physical education and sport science, Tehran University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Knowledge and Culture University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Physical education and sport science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Research Center of the Majles, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
The aim of this study was to investigate the influence of mass media in the development of attitudes, culture and institutionalization of public sport in Tehran and provide solutions to the media. The method of present research was survey, in terms of goal, application development, and a field study conducted to collect data. The study population consisted of 100 people, including sport experts and media whom their points used in researcher-made questionnaire. Descriptive statistics was used to describe data, and to search for hypotheses to be meaningful inferential statistics, Kolmogorov-Smirnov tests, Confirmatory factor analysis, Friedman and binomial were conducted.
From experts’ point of view, indicators of visual media (public sports-themed TV series, TV sports programs on public sport, special public sport News on TV, broadcast educational public sport teaser on TV, play educational subtitle of public sport on TV, broadcast educational animated movies on public sport on TV, Satellite sports programs on public sport), audio media (Sports Radio and other State radio networks), print media (sports press, other press, scientific- sports books, scientific-sports posters, published brochure on public sport, install billboards on public sport, writing short educational sentences on public sports on buses, writing short educational sentences on public sports in the subway), virtual media (sports web sites and sites, other web sites, News, social networks, sports blog), art media (public sports-themed movies, sports-themed theater) are effective in the development of attitudes, culture and institutionalization of public sport in Tehran Metropolis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • visual media
 • audio media
 • print media
 • virtual media
 • art media
 • Tehran Metropolis
 • Public Sport