ارتباط علی بازاریابی حسی با رضایت‌مندی از تجربۀ حسی و وفاداری مصرف‌کنندگان ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه آزاد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه آزاد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه آزاد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

 
هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط علی بازاریابی حسی با رضایت‌مندی از تجربة حسی و وفاداری مصرف‌کنندگان استخرهای شهر تهران بود. روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بوده و به‌صورت پیمایشی انجام گرفته است. جامعۀ آماری شامل کلیۀ آقایان و بانوانی که در سال 1393 از استخرهای شهر تهران استفاده می‌کردند، بود، که طبق فرمول کوکران 385 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامة محقق‌ساختة بازاریابی حسی، پرسشنامة رضایت‌مندی از تجربة حسی بیتنر و هابرت (1994) و پرسشنامة وفاداری یچین لیو (2008) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون آماری حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که از میان حواس پنجگانه، حس بینایی و شنوایی ارتباط علی معناداری با رضایت‌مندی از تجربۀ حسی و وفاداری مصرف‌کنندگان استخرها دارند، اما حس چشایی، لامسه و بویایی ارتباط علی معناداری ندارند. همچنین مشخص شد که حس بینایی از بیشترین اهمیت و حس چشایی از کمترین اهمیت برخوردار بود. ازاین‌رو برای تأثیرگذاری بیشتر روی رفتار مصرف‌کننده، ضروری است که حواس چشایی، لامسه و بویایی را هم درگیر کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Causal Relationship of Sensory Marketing with Sensory Experience Satisfaction and Loyalty in Sport Consumers

نویسندگان [English]

  • mohammad sayyadfar 1
  • Farshad Tojari 2
  • Ali Zaree 3
  • Mohammad Reza Esmaeili 3
1 Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sports Science, Islamic Azad University Central Tehran Branch
3 Associate Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
The aim of the present study was to determine the casual relationship of sensory marketing with sensory experience satisfaction and loyalty of consumers of swimming pools in Tehran city. The research method was descriptive-correlation conducted as a survey. The population included all males and females who used swimming pools in Tehran city in 2014, and 385 subjects were selected as the sample by Cochran formula. The researcher-made questionnaire of sensory marketing, the questionnaire of sensory experience satisfaction by Bitner and Hubbert (1994) and the questionnaire of loyalty by Liu (2008) were used to collect data. For data analysis, Partial Least Squares (PLS) was used. Findings showed that among the five senses, sight and hearing senses had significant casual relationships with sensory experience satisfaction and loyalty of swimming pools consumers, but the sense of taste, touch and smell had no significant causal relationship. It was also found out that the sense of sight was the most important and taste was the least important. Therefore, it is essential to involve the senses of taste, touch and smell in order to have higher effect on consumer behavior.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sensory Marketing
  • Sensory Experience
  • Five Senses
  • Satisfaction
  • Loyalty