تأثیر نوع مزاج و مکمل بی‌کربنات سدیم بر توان بی‌هوازی و شاخص خستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، بخش علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشیار، بخش علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 دانشیار، بخش روانشناسی تربیتی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

4 دانشیار، بخش طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

 
عملکرد ورزشی تحت تأثیر عوامل مختلف فردی و محیطی قرار دارد. اما اغلب موارد تأثیر این عوامل بر همۀ افراد یکسان نیست که احتمال نقش عوامل مؤثر واسطه‌ای دیگری را مطرح می‌کند. هدف این مطالعه بررسی تأثیر نوع مزاج و مصرف مکمل بی‌کربنات سدیم بر روی توان بی‌هوازی و شاخص خستگی بود. به این منظور 200 دانشجو داوطلب شرکت در تحقیق شدند. 40 نفر که به‌طور مشخص دارای مزاج سرد و گرم و سایر معیارهای موردنظر بودند، انتخاب و براساس نوع مزاج [(سرد (تعداد=20 نفر) گرم(تعداد= 20نفر)] به دو گروه تقسیم شدند. آزمودنی‌ها در دو جلسۀ آزمون رست بعد از مصرف مکمل یا دارونما با فاصلۀ یک هفته و به‌صورت متقاطع شرکت کردند. مصرف مکمل بی‌کربنات سدیم در گروه مزاج گرم، توان بی‌هوازی بیشینه و متوسط و در گروه مزاج سرد، توان بی‌هوازی متوسط را افزایش داد، اما در هر دو گروه مزاجی بر شاخص خستگی تأثیر معنا‌داری نداشت. مقایسۀ بین دو گروه مزاج گرم و سرد نشان داد که در پی مصرف مکمل، توان بی‌هوازی بیشینه و متوسط در مزاج گرم بالاتر از مزاج سرد بود، اما شاخص خستگی در مزاج سرد کمتر از مزاج گرم بود. نوع مزاج (بدون مکمل) بر توان بی‌هوازی بیشینه و متوسط و شاخص خستگی تأثیر معنا‌داری نداشت. در نتیجه، نوع مزاج به‌تنهایی بر شاخص‌های توان بی‌هوازی مؤثر نیست، اما مصرف مکمل بی‌کربنات سدیم توان بی‌هوازی را در گروه مزاج گرم افزایش و شاخص خستگی را در گروه مزاج سرد بیش از گروه مزاج گرم به‌طور معنا‌داری کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Temperament Type and Sodium Bicarbonate Supplementation on Anaerobic Power and Fatigue Index

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amin Safari 1
  • Maryam Koushkie Jahromi 2
  • Farhad Khormae 3
  • Alireza Salehi 4
1 PhD Student of Exercise Physiology, Department of Sport Sciences, Faculty of Education and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Associate Professor, Department of Sport Sciences, Faculty of Education and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Associate Professor, Department of Educational Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran
4 Associate Professor, Department of Traditional Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
چکیده [English]

 
Sport performance is affected by various individual and environmental factors. But often the same factor exerts effects on individuals differently which proposes the probability of the role of other effective mediating factors. The aim of the present study was to investigate the effect of temperament type and sodium bicarbonate supplementation on anaerobic power and fatigue index. For this purpose, 200 students volunteered to participate in the study, and 40 students who had distinct cold and hot temperaments and other inclusion criteria were selected and divided into cold (n=20) and hot (n=20) groups based on their temperament. Subjects participated in two sessions of RAST test by one-week interval, after consuming placebo or supplementation in a crossover method. Sodium bicarbonate supplementation increased maximum and mean anaerobic power in hot group and mean anaerobic power in cold group, but it did not significantly affect fatigue index in both groups. A comparison between hot and cold temperament groups indicated that following supplementation, maximum and mean anaerobic power was higher in hot temperament group than cold temperament group, but fatigue index was lower in cold temperament group than hot temperament group. Temperament type (without supplementation) did not have a significant effect on maximum and mean anaerobic power and fatigue index. In conclusion, temperament type per se does not have an effect on anaerobic power indices, but sodium bicarbonate supplementation improves anaerobic power in hot temperament group, and significantly decreases fatigue index in cold temperament group more than hot temperament group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sodium Bicarbonate
  • Anaerobic Power
  • Fatigue Index
  • Cold Temperament
  • Hot Temperament