تأثیر میزان مشارکت در فعالیت‌های ورزشی فضای باز بر دانش و رفتار زیست‌محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، مربی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر میزان مشارکت در فعالیت‌های ورزشی فضای باز بر دانش و رفتار زیست‌محیطی بود. جامعۀ آماری تحقیق را افرادی تشکیل می‌دادند که برای شرکت در فعالیت‌های فضای آزاد مانند راهپیمایی، کوه‌پیمایی، دوچرخه‌سواری در طبیعت و،... به خارج شهر آمده بودند و 241 نفر از افراد در دسترس، به‌طور تصادفی به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های رفتار زیست‌محیطی زافیرودی و هاتزیگیورگیادیس (2012)، و پرسشنامۀ دانش زیست‌محیطی کوترل (2003)، استفاده شد. برای تحلیل داده‌های تحقیق از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار  SmartPLS.2استفاده شد. نتایج نشان داد میزان فعالیت‌های ورزشی فضای باز بر رفتار زیست‌محیطی گروهی اثرگذار است، ولی میزان فعالیت‌های ورزشی فضای باز بر رفتار زیست‌محیطی فردی و دانش زیست‌محیطی اثرگذار نیست. همچنین دانش زیست‌محیطی بر رفتار زیست‌محیطی گروهی و فردی تأثیرگذار است. در حالت کلی پژوهش حاضر نشان داد که حضور در فعالیت‌های ورزشی فضای باز در ایجاد یک تماس مستقیم‌تر با محیط زیست به مردم کمک می‌کند.                                           


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Participation in Outdoor Sport Activities on Environmental Knowledge and Behavior

نویسندگان [English]

  • mohammad Salari mohammadabad 1
  • mehran azarian 2
  • mohammad salari 2
1 MSc of Sport Management, Instructor of Faculty of Literature and Humanities, Jiroft ‎University, Jiroft, Iran
2 PhD Student of Sport Management‎, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

 The aim of this study was to investigate the effect of participation in the outdoor sport activities on environmental knowledge and behavior. The statistical population consisted of those who had come to the suburbs to participate in the outdoor activities such as hiking, trekking, biking in the nature, etc. and 241 available subjects were selected randomly as the sample. The environmental behavior questionnaire by Zafeiroudi & Hatzigeorgiadis (2012) and environmental knowledge questionnaire by Cottrell (2003) were used to collect the data. The structural equation modeling and SmartPLS.2 software were used to analyze the research data. The results showed that the outdoor sport activities affected the social environmental behavior but these activities did not affect the personal environmental behavior and environmental knowledge. Also, the environmental knowledge affected the social and personal environmental behaviors. In general, this study showed that the participation in the outdoor sport activities helps people to create a more direct contact with the environment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Behavior
  • Environmental Knowledge
  • Outdoors
  • Sport Activity