شناسایی مهم‌ترین عوامل شکل‌دهندۀ جو ورزشگاه‌های فوتبال (با رویکرد بازاریابی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ دکتری دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

جو جذاب از مهم‌ترین انگیزه‌های تماشاگران برای حضور در یک رویداد ورزشی است. هدف این پژوهش شناسایی مهم‌ترین عوامل شکل‌دهندۀ جو ورزشگاه‌های فوتبال با رویکرد بازاریابی بود که به روش کیفی انجام گرفت. بدین‌منظور پس از مطالعۀ پیشینه، مصاحبه‌های کیفی نیمه‌ساختارمند و عمیق با نخبگان انجام گرفت. مصاحبه‌ها تا رسیدن به مرحلۀ اشباع نظری و شناسایی همۀ عوامل ادامه یافت (15= N). در مجموع 194 عامل شکل‌دهندۀ جو ورزشگاه‌های فوتبال شناسایی شد که در قالب شش عامل اصلی زیر دسته‌بندی شدند: عوامل مربوط به فعالیت‌های تبلیغاتی (با دو آیتم رسانه‌ها و بیانیه‌ها و مراسم‌)، عوامل مربوط به ورزشگاه (با دو آیتم امکانات فیزیکی ورزشگاه،معماری ورزشگاه)، عوامل مربوط به رویداد (با دو آیتم ویژگی‌های رویداد، بازیکنان و مربیان)، عوامل مربوط به برگزارکنندۀ رویداد (با دو آیتم برنامه‌های تفریحی ورزشگاه و مدیریت اجرای رویداد)، عوامل مربوط به جامعه (با دو آیتم جایگاه باشگاه در جامعه و جایگاه فوتبال در جامعه) و عوامل مربوط به تماشاگران. چارچوب مفهومی ارائه‌شده در این پژوهش می‌تواند به‌عنوان راهنمایی برای فعالیت‌های بازاریابان و مدیران برگزاری رویدادهای ورزشی و پژوهش‌های بعدی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the Most Important Formative Indicators of Atmosphere in Football Stadiums (A Marketing Approach)

نویسندگان [English]

  • Amin Khatibi 1
  • mohammad khabiri 2
  • majid jalali 2
1 PhD, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
An attractive atmosphere is one of the most important motivations of spectators to attend a sport event. The aim of this study was to identify the most important formative indicators of atmosphere in football stadiums with marketing approach which was conducted with the qualitative method. So, after the literature review, semi-structured and deep qualitative interviews with elites were carried out. Interviews continued until theoretical saturation and identification of all indicators (N=15). Totally, 194 formative indicators of atmosphere in football stadiums were identified and categorized in 6 main factors: factors related to advertising activities (with two items: media and statements and celebrations), factors related to stadium (with two items: physical facilities of stadium and stadium architecture), factors related to event (with two items: event attributes and players and coaches), factors related to event organizer (with two items: stadium entertainment programs and event management), factors related to society (with two items: club position in society and football position in society) and factors related to spectators. The proposed conceptual framework in this study can be used as guidance to the activity of marketers and sport event managers and future research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualitative Research
  • Spectators
  • Stadium Atmosphere
  • Propaganda
  • Football