تأثیر مکمل‌دهی حاد ال-کارنیتین بر آستانۀ بی‌هوازی طی فعالیت بیشینه در دوندگان نیمه‌استقامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 
بالا بردن آستانۀ بی‌هوازی به کاهش انباشت لاکتات، به تعویق انداختن خستگی و بهبود عملکرد ورزشی منجر می‌شود؛ بنابراین هدف از مطالعۀ حاضر بررسی تأثیر مکمل‌دهی حاد ال-کارنیتین بر آستانۀ بی‌هوازی طی فعالیت بیشینه در دوندگان دانشگاهی بود. بدین‌منظور 12 دوندۀ تمرین‌کردۀ دانشگاهی با سابقۀ تمرینی حداقل 3 سال با میانگین سن: 93/2±33/23 سال، وزن: 21/7±00/66 کیلوگرم، قد: 49/6±00/176 سانتی‌متر و شاخص تودۀ بدن: 35/1±27/21 کیلوگرم بر مترمربع داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و به‌طور تصادفی به دو گروه مکمل و دارونما تقسیم شدند. طرح مطالعه به‌صورت متقاطع و دوسوکور بود. 90 دقیقه پیش از اجرای پروتکل ورزشی دو گرم ال-کارنیتین به گروه مکمل و به گروه کنترل پلاسیبو داده شد. نمونه‌گیری خونی پیش و پس از اتمام پروتکل ورزشی کانکانی به‌منظور سنجش تغییرات لاکتات خون انجام گرفت. به‌منظور برآورد نسبت تبادل تنفسی و نقطۀ شکست ضربان قلب از دستگاه گاز آنالایزر استفاده شد. پس از یک دورۀ هفت‌روزه جای گروه‌ها تغییر کرد و مراحل پیشین مجدداً تکرار شد. به‌منظور تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی LSD در سطح معناداری کمتر از 05/0 استفاده شد. نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد مکمل‌دهی ال-کارنیتین، سبب بهبود چشمگیر در مدت زمان (001/0P=) و مسافت طی‌شده تا آستانۀ بی‌هوازی (001/0P=)، نسبت تبادل تنفسی (001/0P=)، تجمع لاکتات (001/0P=) در مقایسه با گروه دارونما شد؛ اما تأثیر زیادی در به تعویق انداختن نقطۀ شکست ضربان قلب (173/0P=) در سرعت‌های بالاتر نداشت. با توجه به نتایج می‌توان نتیجه گرفت که مکمل‌دهی حاد ال-کارنیتین موجب به‌تعویق انداختن خستگی و نیز بهبود عملکرد ورزشی دوندگان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Acute L-Carnitine Supplementation on Anaerobic Threshold during Maximum Activity in Middle-Distance Runners

نویسندگان [English]

  • vahid Eskandaripour 1
  • ali akbarnejad 2
  • fatemeh shabkhiz 2
1 Exercise Physiology, Faculty of physical education and sport sciences, Tehran University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
Increasing the anaerobic threshold reduces lactate accumulation, postpones fatigue and improves exercise performance. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of acute L-carnitine supplementation on the anaerobic threshold during maximum activity in collegiate runners. For this purpose, 12 trained collegiate runners participated voluntarily in this study (exercise experience: at least 3 years, mean age: 23.33 ± 2.93 years, weight: 66.00 ± 7.21 kg, height: 176.00 ± 6.49 cm, body mass index 21.27 ± 1.35 kg/m2). The subjects were divided randomly into two groups: placebo and supplement. The study design was crossover and double-blind. Subjects in supplement group received 2g of L-carnitine while the control group received placebo 90 minutes before the exercise protocol. Blood samples were collected before and after the CONCONI protocol to measure blood lactate changes. The gas analyzer was used to estimate the respiratory exchange ratio (RER) and heart rate deflection point. After a 7-day period, the position of the two groups changed, and the previous steps were repeated again. One-way ANOVA and LSD post hoc test were used to analyze the data at a significance level less than 0.05. The results of this study showed that L-carnitine supplementation significantly improved the running time (P=0.001), the distance traveled until the anaerobic threshold (P=0.001), respiratory exchange ratio (P=0.001), and lactate accumulation (P=0.001) compared with the placebo group. But, it had no significant effect on delaying the heart rate deflection point at higher speeds (P=0.173). According to these results, it can be concluded that acute L-carnitine supplementation delays fatigue and improves the performance of runners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anaerobic Threshold
  • Heart Rate Deflection Point
  • L-Carnitine
  • Acute Supplementation
  • Middle-Distance Runners