مقایسۀ عوامل مؤثر بر ارزش ویژۀ برندهای ورزشی داخلی و خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 مربی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

 
 
هدف از این مطالعه مقایسۀ عوامل مؤثر بر ارزش ویژۀ برندهای ورزشی داخلی و خارجی بود. روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی بود. تعداد 210 نفر از ورزشکاران نخبۀ شهر اهواز با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی و جدول کرجسی و مورگان به‌عنوان نمونه انتخاب شدند (N=450). ابزار مورد استفاده پرسشنامۀ محقق‌ساخته بود. روایی آن توسط تعدادی از استادان صاحب‌نظر در این حوزه سنجش و ارزیابی و پایایی آن به مقدار 91/0 محاسبه شد. برای تحلیل توصیفی و استنباطی از نرم‌افزار SPSS بهره گرفته شد. نتایج مقایسۀ ارزش ویژه و آمیخته‌های بازاریابی برندهای ورزشی داخلی و خارجی نشان داد میزان ارزش ویژۀ برندهای خارجی و مقدار آگاهی و شناخت، کیفیت مورد انتظار و تلاش برای خرید مجدد آنها به‌مراتب بیشتر از برندهای داخلی است و همچنین آمیخته‌های بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع و ترویج) در برند خارجی بیشتر به اجرا درمی‌آید. مهم‌ترین عامل ترجیح محصول خارجی نسبت به نمونۀ داخل کشور کیفیت آن است. ازاین‌رو تولیدکنندگان ورزشی داخلی باید کیفیت محصول خود را بیشتر یا همسطح با نمونۀ خارجی آن قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Factors Affecting the Equity of Domestic and Foreign Sport Brands

نویسندگان [English]

  • Azam shadivand 1
  • tahere azmsha 2
  • Abdulrahman Mehdi Pour 3
1 MSc in Sport Management, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Instructor of Sport Management Department, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Associate Professor in Sport Management, Chamran Ahvaz University
چکیده [English]

 
The aim of this study was to compare those factors affecting the equity of domestic and foreign sport brands. The study was a descriptive survey. 210 elite athletes in Ahvaz city were randomly selected as the sample using Morgan and Krejcie Table (N = 450). A researcher-made questionnaire was used. Its validity was measured and evaluated by a number of professors and its reliability was calculated as 0.91. SPSS software was used for descriptive and inferential analysis. The results of the comparison of the brand equity and the marketing mix of domestic and foreign sport brands showed that the amount of the equity of foreign brands and the amount of knowledge, expected quality and trying to buy them again were far more than domestic brands and also marketing mix (product, price, distribution and promotion) were more implemented in foreign brands. The most important factor of the foreign product's preference to the domestic product was the quality, hence the domestic sport manufacturers should promote their product quality higher or equal to its foreign model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Equity
  • Marketing Mix
  • Brand Loyalty
  • Brand Comparison