طراحی الگوی کارآفرینی سازمانی مبتنی‌بر رابطۀ ساختار و استراتژی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،مدیریت ورزشی, دانشگاه پیام نور, تهران, ایران

2 استاد،مدیریت ورزشی, دانشگاه پیام نور , تهران, ایران

چکیده

 
جمله عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر کارآفرینی به‌عنوان متغیرهای پیش بین و همچنین توانمندسازی روانشناختی به‌عنوان عامل میانجی، در نظر گرفته شدند. جامعۀ آماری پژوهش 430 نفر شامل کلیۀ کارشناسان و مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، 203 نفر از آنها به‌عنوان نمونۀ تحقیق انتخاب شدند. برای سنجش عوامل درون‌سازمانی و کارآفرینی سازمانی از پرسشنامۀ حق شناس با پایایی 87/0 و برای سنجش توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان از پرسشنامۀ 12 سؤالی اسپریتزر با ضریب پایایی 81/0 استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری t- تک‌نمونه و تحلیل مسیر و در نهایت برای طراحی الگو از نرم‌افزار LISREL استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد سطح ساختار، استراتژی، توانمندسازی روان‌شناختی و کارآفرینی سازمانی کمتر از حد متوسط است. همچنین ارتباط مثبت و معناداری بین هر یک از عوامل درون‌سازمانی با کارآفرینی سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی مشاهده شد و الگوی ارتباطی آنها از برازش مطلوب برخوردار بود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که وزارت ورزش و جوانان فاقد ساختار و استراتژی کارآفرینانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Organizational Entrepreneurship Model Based on the Relationship between Organizational Structure and Strategy in the Ministry of Sport and Youth of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Ferdowsi 1
  • Abolfazl Farahani 2
  • loghman keshavar 2
1 Professor Assistant of Sport Management, Payame Noor University, Faculty of Physical Education and Sport Sciences , Tehran, Iran
2 Professor of Sport Management, Payame Noor University, Faculty of Physical Education and Sport Sciences , Tehran, Iran
چکیده [English]

 
The aim of this study was to design an organizational entrepreneurship model in the Ministry of Sport and Youth of the Islamic Republic of Iran. Organizational strategy and structure (the internal organizational factors affecting entrepreneurship) were considered as the predicting variables and the psychological empowerment was considered as the mediator factor. The statistical population included all experts and managers of the Ministry of Sport and Youth (N=430) and 203 subjects were selected as the samples by stratified random sampling method. To assess internal organizational factors and organizational entrepreneurship, Haghshenas questionnaire (reliability =0.87) and to assess psychological empowerment of employees, Spritzer questionnaire (reliability coefficient=0.81, 12 items) were used. For the analysis of data, statistical methods including one-sample t test and path analysis were used. Finally, the LISREL software was used to design the model. The results showed that the levels of structure, strategy, organizational entrepreneurship and psychological empowerment were less than average. Also, there was a positive and significant relationship between each of the internal organizational factors and the organizational entrepreneurship and psychological empowerment. The model of their relationship had a good fit. These results indicate that the Ministry of Sport and Youth lack the entrepreneurial structure and strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Strategy
  • Psychological Empowerment
  • Organizational Structure
  • Organizational Entrepreneurship
  • Ministry of Sport and Youth