رابطة بین میزان سرمایه‌گذاری و وضعیت اشتغال در استخرهای شنای شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز و دانشگاه خوارزمی، تبریز و تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

 
 
رشد روزافزون جمعیت و پایین بودن ظرفیت‌های تولید، موجب به‌وجود آمدن بحران بیکاری شده است. هدف از تحقیق حاضر، تعیین رابطة بین میزان سرمایه‌گذاری و وضعیت اشتغال در استخرهای شنای شهر تبریز است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جامعۀ آماری تمامی استخرهای فعال تبریز (49 مورد) بود، که 43 استخر به‌طور تصادفی به‌عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامة محقق‌ساخته با روایی و پایایی قابل قبول (89/0=α) است. برای بررسی داده‌ها، از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی (کولموگروف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی فی و کرامر، تی کندال و یومن ویتنی)، در سطح معنا‌داری 05/0α≤ استفاده شد. نتایج نشان داد، متوسط سرمایه‌گذاری در استخرها حدود 919-643 میلیارد ریال و تعداد شغل ایجادشده 436 مورد است. براساس نتایج به‌دست‌آمده بین میزان سرمایه‌گذاری اولیۀ استخرها (006/0=P،576/0=t)، درآمد خالص (004/0=P،394/0=t) با تعداد شاغلان رابطة مستقیم وجود دارد. همچنین تعداد شاغلان استخرهای دولتی به‌طور معناداری بیشتر از استخرهای خصوصی است (029/0=P،338/2=z). بنابراین لزوم توجه بیشتر به جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ورزش به‌خوبی حس می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Investment and Employment Status in the Swimming Pools in Tabriz City

نویسندگان [English]

  • Fariba Askarian 1
  • elham molazadeh 2
  • Shadi Majidkhah 2
1 Associate Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz and Kharazmi University, Tabriz and Tehran, Iran
2 MSc, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

 
Rapid population growth and low production potentials have led to unemployment crisis. The aim of this study was to investigate the relationship between investment and employment statusin the swimming pools in Tabriz city. In this descriptive method-analytical study, the statistical population included all of the working swimming pools (N=49) in Tabriz, and 43 swimming pools were randomly selected as the sample. The data were collected by a researcher-made questionnaire with acceptable validity and reliability (α=0.89). To analyze the data, descriptive and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov test, phi and Cramer Correlation Coefficients, Kendall’s tau-b, U Mann-Whitney) were used at α≤0.05. The results indicated that the mean investment in the pools was about 643-919 billion Rials and 436 jobs were created. Based on these results, there was a direct relationship between the initial investment (t=0.576, P=0.006) and net income (t=0.394, P=0.004) of the pools and number of employees. Also, the number of employees in public swimming pools were significantly more than private swimming pools (z=2.338, P=0.029). Therefore, it is essential to pay more attention to the attraction of investment in private sector in sport.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Swimming Pools
  • Employment
  • Net Income
  • Investment
  • Initial Investment