کلیدواژه‌ها = توانایی های مدیریتی
پیش بینی عملکرد مربیان در برابر مشکلات بر اساس هوش هیجانی

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 105-115

اسماعیل شریفیان؛ علی حجتی؛ محمدعلی زبردست