اثر مکمل یاری کربوهیدرات و آب خالص بر سطوح اینترلوکین 10، گلوکز و شاخص‌های هماتولوژیک فوتبالیست‌های مرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، گروه علوم ورزشی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران،

2 استادیار فیزیولوژی ورزش، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران،

3 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

 
 هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر مکمل یاری محلول کربوهیدرات و آب خالص بر سطوح اینترلوکین 10، گلوکز و شاخص‌های هماتولوژیک خون مردان فوتبالیست بود. به همین منظور 30 مرد فوتبالیست از باشگاه مس کرمان با (میانگین سن 0/2±17 سال) انتخاب و پس از ارزیابی‌های اولیه به‌صورت تصادفی به سه گروه مصرف کربوهیدرات (11=n)، گروه مصرف آب خالص (11=n) و گروه کنترل (8=n) تقسیم شدند. آزمودنی‌ها سپس به مسابقة 90 دقیقه‌ای فوتبال پرداختند. گروه کربوهیدرات و آب خالص در هر نیمه 150 سی‌سی و در مجموع 300 سی‌سی مایعات مربوط به خود را نوشیدند. نمونة خون آزمودنی‌ها قبل از مسابقه، بلافاصله بعد از مسابقه و 24 بعد از مسابقه جمع‌آوری شد. برای اندازه‌گیری شاخص‌های هماتولوژیک خون (wbc، RBC، PLT، MCV، HGM، HCT) از دستگاه سایمیکس و برای IL-10 از دستگاه الایزاریدر استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل آماری داده‌ها از آزمون آنالیز کوواریانس مکرر در سطح معناداری 05/0>P استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که کربوهیدرات نسبت به گروه کنترل و آب تأثیر معناداری بر گلوکز (008/0=P) و اینترلوکین 10 (006/0=p) دارد. همچنین مصرف کربوهیدرات نسبت به گروه کنترل و آب تأثیر معناداری بر WBC (015/0=P)، HGB(030/0=P) و HCT (011/0=P) دارد. براساس یافته‌های پژوهش حاضر به‌نظر می‌رسد مصرف محلول کربوهیدرات پیش از مسابقات بلندمدت ضمن تأثیر بر هماتولوژی خون و IL10 احتمالاً عملکرد ورزشکاران را نیز بهبود بخشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Carbohydrate Supplementation and Pure Water on Interleukin 10, Glucose and Hematological Indexes in Male Football Players

نویسندگان [English]

  • Amirhosain Ahmadi Hekmatikar 1
  • Rouhollah Haghshenas 2
  • Ali Mohammad Sadeghipor 3
1 MSc Student of Exercise Physiology, Department of Sport Sciences, Faculty of Humanities, University of Semnan, Semnan, Iran
2 Assistant Professor of Exercise Physiology, Department of Sport Sciences, Faculty of Humanities, Semnan University, Semnan, Iran
3 MSc, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

 

The aim of this study was to investigate the effect of carbohydrate solution supplementation and pure water on interleukin 10, glucose and blood hematological indexes in male football players. 30 male football players from the Mes Club of Kerman (mean age of 17 ± 2.0) were selected and were randomly divided into 3 groups: carbohydrate intake (n=11), pure water (n=11) and control (n=8) after primary evaluations. Subjects then performed a 90-minute football match. The carbohydrate and pure water groups consumed 150 cc of their solutions (300 cc in total) in each half. Blood samples were collected before, immediately after and 24 hours after the match. Simax device and Eliza Reader were used to measure blood hematological indexes (WBC, RBC, PLT, MCV, HGM, HCT) and IL-10 respectively. For statistical analysis of data, analysis of covariance with repeated measures was used at the significance level of P

کلیدواژه‌ها [English]

  • blood hematological indexes
  • carbohydrate
  • interleukin 10