شناسایی عوامل مؤثر بر رویش شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزۀ ورزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، پژوهشکدة مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی علوم ورزشی، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر رویش شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزۀ ورزش طراحی و اجرا شد. روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی بود که به‌صورت میدانی اجرا شد. جامعۀ آماری تحقیق شامل تمامی مدیران و کارشناسان شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزۀ ورزش در شهر تهران است که براساس اطلاعات کسب‌شده از پارک علم و فناوری شهر تهران تعداد آنان شامل 43 نفر است که براساس انتخاب کل‌شمار، تمامی آنان به‌عنوان نمونۀ تحقیق مشخص شدند.ابزار تحقیق حاضر، پرسشنامة استفاده‌شده از الگوی سومسوک و لائوسیریهونگوسونگ (2013) بود که پس از انجام روش دلفی، سؤالات و عوامل آن مطابق با وضعیت ورزش کشور ایران تعدیل یافت. در تحقیق حاضر به‌منظور بررسی وضعیت هریک از مؤلفه‌های تحقیق از روش آماری تی تک‌نمونه‌ای و برای رتبه‌بندی این مؤلفه‌ها از روش آماری AHP استفاده شد. تمامی روند تجزیه‌وتحلیل داده‌های تحقیق در نرم‌افزارهای spss و Super Decisions انجام گرفت. نتایج نشان داد که در بین عوامل شناسایی‌شده، عوامل سازمانی و بازاریابی با برخورداری از سطح بالاتر از میانگین، در شرایط مطلوبی قرار دارند، اما عوامل اقتصادی، تکنولوژی و انسانی به‌علت پایین‌تر بودن میانگین آنان از سطح معیار 3، در شرایط نامناسبی در شرکت‌های دانش‌بنیان قرار داشتند. نتایج رتبه‌بندی نشان داد که عوامل اقتصادی با ضریب نزدیکی 652/0 مهم‌ترین عامل در بهبود کارکردهای شرکت‌های دانش‌بنیان در ورزش است. نتایج همچنین مشخص کرد که عوامل تکنولوژی با ضریب نزدیکی 158/0 کم‌اهمیت‌ترین عامل در بهبود کارکردهای شرکت‌های دانش‌بنیان در ورزش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Factors Affecting the Growth of Knowledge Based Companies in Sport

نویسندگان [English]

  • almira Gozalzadeh 1
  • Amir Dana 2
  • Mostafa Afshari 3
1 PhD Student, Department of Physical Education, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
2 Assistant Professor, Department of Physical Education, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sport Management, Sport Management Research Center, Sport Sciences Research Institute, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
The aim of this study was to identify those factors affecting the growth of knowledge based companies in the field of sport. The method of this study was survey which was conducted as a field. The statistical population included all managers and experts of knowledge based companies in the field of sport in Tehran city. Based on the information obtained from Tehran Science and Technology Park, they were 43 subjects and all of them were selected as the sample by census sampling method. A questionnaire used by Somsuk and Laosirihongthong (2013) was employed to collect data. After Delphi method, the items and factors of this questionnaire were adjusted according to the sport status of Iran. One-sample t test was used to determine the status of each factor of the study. The AHP statistical method was used to rank these factors. All data analysis was performed in SPSS and Super Decisions software. The results showed that among the identified factors, organizational and marketing factors (with a level above the average) were in a desirable condition, but economic, technological and human factors (their average was lower than level 3) were in an undesirable condition in knowledge based companies. The ranking results showed that economic factor (with a closeness coefficient of 0.652) was the most important factor in improving the performance of knowledge based companies in sport. The results also revealed that technology factor (with a closeness coefficient of 0.158) was the least important factor in improving the performance of knowledge based companies in sport.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic factors
  • growth
  • knowledge based
  • sport
1.            Arman M, Shafiei M. Competitive Capabilities in Knowledge Based Companies A model for explaining the role of strategic agility and strategic learning. management improvement studies. 2017; 25 (83): 25-50.
2.            Arvand N, Baroto, M. How to implement strategy more effectively. International Journal of Business Performance Management1. 2016; 7(3): 301-320.
3.            Boh W, De-Haan U, Strom R. University technology transfer through entrepreneurship: faculty and students in spinoffs. The Journal of Technology Transfer. 2016; 41(4): 661-669.
4.            Linton J, Solomon G. Technology, Innovation, Entrepreneurship and The Small Business—Technology and Innovation in Small Business. Journal of Small Business Management. 2017; 55(2): 196-199.
5.            Forte P. Hoojaghan F, Pool J. Investigating the effect of organisational culture on knowledge management and performance: an empirical study in knowledge-based companies using the balanced scorecard. International Journal of Management and Decision Making.2016; 15(2): 167-183.
6.            Dayan R, Heisig, P, Matos F. Knowledge management as a factor for the formulation and implementation of organization strategy. Journal of Knowledge Management. 2017; 21(2): 308-329.
7.            Jafari M, AliBeygy L. Provide a risk-based approach to knowledge-based companies projects using the ANP-RFMEA Technological. Development Technique. 2016; 12 (48): 29-37.
8.            Low K, Ho C. A knowledge-based theory of the multinational economic organization. Long Range Planning. 2016; 49(6): 641-647.
9.            Asadnezhad M, Hejazi R, Akbari M, Hadizadeh E. Designing the Business Model of Herbal Pharmaceutical Knowledge based Companies. Journal of Entrepreneurship, Business and Economics. 2017; 5(2): 47-63.
10.         Haji A, Zolfaghari A, Goodarzi K, Akhundi A. Identifying Environmental Factors Influencing the Success of Knowledge Based Enterprises: A Case Study. Monitoring. 2017; 16 (5): 647-658.
11.         Safai N, Taleghani Nia f, Kayamanesh A. Identification and ranking of key factors in the success of knowledge management in Knowledge Based Enterprises (Case Study: Science and Technology Park of Tehran University). Technology Growth. 2017; 13 (50): 21-28.
12.         Yip Y . Design research on anecdote-based knowledge elicitation for organization development (Doctoral dissertation. The Hong Kong Polytechnic University. 2016: 1-137.
13.         Hasanzadeh, M. R., Shirani, B. A., & Raissi Ardali, G. A. (2016). An Improved Performance Measurement Approach for Knowledge-Based Companies Using Kalman Filter Forecasting Method. Mathematical Problems in Engineering, 2016.
14.         Gorse S, Chadwick S, Burton N. Entrepreneurship through sports marketing: A case analysis of Red Bull in sport. Journal of Sponsorship. 2010; 3(4): 348-357.
15.         Somsuk N, Laosirihongthong T. A fuzzy AHP to prioritize enabling factors for strategic management of university business incubators: Resource-based view. Technological Forecasting and Social Change. 2014; 85: 198-210.
16.         Kaplan R. Internal Marketing and Internal Branding in the 21st Century Organization. IUP Journal of Brand Management. 2017; 14(2): 7-22.
17.         Hansen J. McDonald R, Mitchell. Marketing Benchmarking, Triangulated Isomorphism, and Firm Strategy. In Creating Marketing Magic and Innovative Future Marketing Trends. Springer; 2017: 533-543.