دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-186 
تأثیر موسیقی تند بر پاسخ عملکرد بی‌هوازی ورزشکاران زن و مرد جوان

صفحه 47-57

رحمان سوری؛ علی اکبرنژاد قره لو؛ بهزاد وفائی؛ اعظم رمضان خانی