تأثیر جامعه‌پذیری سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با درنظر گرفتن نقش میانجی تناسب فرد – محیط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

 
 هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر جامعه‌پذیری سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با درنظر گرفتن نقش میانجی تناسب فرد محیط در ادارات ورزش و جوانان استان لرستانبود.روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعة آماری پژوهش کلیة کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان لرستان به تعداد 147 نفر بود. روش نمونه‌گیری از نوع کل‌شمار بود و حجم نمونۀ آماری برابر با تعداد پرسشنامه‌های دریافتی به تعداد 136 نفر بود. ابزار تحقیق پرسشنامة ازدمیر (2015) بود که پس از ترجمه، روایی صوری و محتوایی آن به تأیید یازده نفر از استادان متخصص رسید. روایی سازة آن با تحلیل عاملی تأییدی بررسی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (91/0) تأیید شد. از آمار توصیفی برای دسته‌بندی اطلاعات و ارائة میانگین‌ها و از مدلسازی مسیری – ساختاری در بررسی فرضیه‌های تحقیق استفاده شد. نتایج نشان داد جامعه‌پذیری سازمانی بر تناسب فرد - محیط و رفتار شهروندی سازمانی تأثیر معنا‌داری داشت. تناسب فرد - محیط نیز بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر معنا‌دار داشت و در نهایت مدل تحقیق با داده‌ها برازش مناسبی داشت. بر این اساس مدیران ادارات ورزش و جوانان استان لرستان باید با تأکید بر مؤلفه‌های جامعه‌پذیری، امکان ارتقای آن را در کارکنان فراهم سازند. همچنین در استخدام و کارگزینی کارکنان به تناسب فرد با حرفه و نیازهای شغلی توجه کنند تا زمینة افزایش رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان ایجاد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Organizational Socialization on Organizational Citizenship Behavior in Employees with an Emphasis on the Mediating Role of Person – Environment Fit

نویسندگان [English]

  • Neda Moayed 1
  • Mohamadreza Moeinfard 2
  • Parvin Shooshinasab 3
1 MSc, Sport Management Department, Sport Sciences Faculty, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.
2 Associate Professor, Sport Management Department, Sport Sciences Faculty, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.
3 Assistant Professor, Sport Management Department, Sport Sciences Faculty, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

 
The aim of this study was to investigate the effect of organizational socialization on organizational citizenship behavior of employees with an emphasis on the mediating role of person – environment fit in Sport and Youth offices of Lorestan province. The Methodology of the study was descriptive and correlation. The statistical population consisted of all employees of Sport and Youth offices of Lorestan province (N=147). Census sampling method was used and the sample was equal to the collected questionnaires (n=136). Ozdemir (2015) questionnaire was used to collect data. After translation, its face and content validities were confirmed by 11 experts; its construct validity was examined by confirmatory factor analysis and its reliability was calculated by Cronbach’s alpha coefficient (0.91). Descriptive statistics were used to categorize the data and to provide means. Route-Structural Modeling was used to test the hypotheses. The result showed that organizational socialization had a significant effect on person – environment fit and organizational citizenship behavior. Person – environment fit had a significant effect on organizational citizenship behavior and finally the research model had a good fit with data. Accordingly, it is recommended that managers of Sport and Youth offices of Lorestan province should emphasize the components of organizational socialization and provide the chance to promote them in their employees. Also, they should pay attention to job needs and person – career fit so that organizational citizenship behavior of employees can increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • career information
  • citizenship behavior
  • fit
  • socialization
1- Seyed Javadin, S., Hosseinzadeh, M. Examining the Relationship between Employees Strategic Capabilities and Human Resource Management Styles in Industrial Companies of Tehran. The Modares Journal of Management Research in Iran. 2008; 12 (1): 159-188. (In Persian).
2- Van Vianen, A.E.M. Person-organization fit: the match between newcomers’ and recruiters’ preferences for organizational cultures. Personnel Psychology. 2000; 53 (1): 49 – 113.
3- Bigliardi, B. and Petroni, A. Organizational socialization, career aspirations and turnover intentions among design engineers. Leadership and organization development journal. 2005; 26 (6): 424- 441.
4- Taormina, R.G. The organizational socialization inventory. International journal of selection and assessment. 1994; 2: 133- 145.
5- Ghalavandi H, Soltanzadeh V. The Relationship between Organizational Socialization and Organizational Commitment among the University of Orumiyeh Personnel. Quarterly Journal of Management and Development Process. 2012; 24 (4):93-111. (In Persian).
6- Wang, M. H. Research on employees’ organizational socialization. China social science press. Beijing; 2007.
7- Ashforth, S. J., & Black, J. S. Proactivity during organizational entry: The role of desire for control. Journal of Applied Psychology. 1996; 81: 199-214.
8- Cooper, H. D., & Anderson, N. Organizational socialization. Journal of Managerial Psychology. 2006; 5: 492-516.
9- Badri azarin, Y., Khodadadi, M.R., Alami kashki, M., Sarlab, R. The relationship between organizational intelligence and organizational citizenship behaviors, in Staff of East Azerbaijan Youth Affairs and Sports administrations. Organizational Behavior management in Sport studies. 2015; 2: 25-34. (In Persian).
10- Yazdankhah. M. The relationship between empowerment and organizational citizenship behavior of staff in physical education general office of khorasan razavi. [MSc]. Mashhad: Islamic Azad University; 2010. (In Persian).
11- Yari Khiyavi, S., Alidoust Gahfarrokhi, E., Jalali Farahani, M. A Study of the Relationship between Organizational Culture and Organizational Citizenship Behavior in Ministry of Sport and Youth. Journal of Sport Management. 2015; 8(2): 299-313. (In Persian).
12- Polat, S. Organizational citizenship behavior display levels of the teachers at secondary sciences. Procedia social and behavioral sciences; 2009. P. 1591-1596.
13- Aoyagi, W. M., Cox, H. R., McGuire, T. R. Organizational citizenship behavior in sport: Relationship with leadership, team cohesion, and athletic satisfaction. Journal of Applied Sport Psychology. 2008; 20: 25-41.
14- Rocha, C. Perceived organizational support and employee performance: The mediating role of organizational commitment and organizational citizenship behavior. NASSM: North American Society for Sport Management Conference; 2008. p. 230- 233
15- Lauver, J.Kristy. Kristof-Brown. Amy. Distinguishing between employees’ perceptions of person–job and person–organization fit. Journal of Vocational Behavior. 2001; 59: 459,462.
16- Abzari, M., Ansari, M.H., Safarnia, H., Abbasi, A. The Impact of Person-Organization Fit on Organizational Attitudes of University Faculties Article. Iran's Management science Journal. 2008;  3, (10): 63-88. (In Persian).
17- Ozdemir, Yasin. Ergun, Sinem. The relationship between organizational socialization and organizational citizenship behavior: the mediating role of person environment fit. Procedia - Social and Behavioral Sciences; 2015. p. 432 – 443.
18- Shiri, A., Dehghani soltani, M., Nesari, T., Farsizadrh, H. The Role of Trust to Innovation in Relation between "Person-Organization Fit" and "Innovative Work Behavior" in Knowledge-based Firms (Case Study: Science and Technology Park of Tehran University). Journal of technology development management. 2016; 3 (4): 43-76. (In Persian).
19- Meyer, J. P., Hecht, T. D., Gill, H., & Toplonytsky, L. Person–organization (culture) fit and employee commitment under conditions of organizational change: A longitudinal study. Journal of Vocational Behavior. 2010; 76 (3): 458–473.
20- Kalateh Seifari, M., Amozadeh, Z. The Relationship between Organizational Socialization and the Effectiveness of Leadership in Sports and Youth Departments of Golestan Province. Journal of sport management and motor behavior. 2014; 10 (20): 155-163. (In Persian).
21- Moradi, M., Rostaee, S. Investigating the effect of organizational socialization on ethical climate, commitment, identification and organizational citizenship behavior. Change management Journal. 2015; 7 (14): 129-154. (In Persian).
22- Cavus, MF. Socialization and organizational citizenship behavior among Turkish primary and secondary school teachers. Journal Work. 2012; 43 (3): 18-36.
23- Afsar, Bilal & Badir, Yuosre F. Person–organization fit, perceived organizational support, and organizational citizenship behavior: The role of job embeddedness. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism. 2016; 15 (3): 252-278.
24- Poohongthong, C. Surat. P & Sutipan, P. A Study on the Relationships between Ethical Leadership, Work-life Balance, Organizational Socialization, and Organizational Citizenship. International journal of behavioral science. 2014; 9 (2): 17-28.
25- Othman, W. Muhammed. Organizational Socialization and its reflections on the Organizational Citizenship Behavior/ an exploratory study of a sample of ICRC officials. Polytechnic Journal. 2018; 8 (1): 94-110 .
26- Davoudi, A., Rezazadeh, A. Structural equation modeling with PLS. Tehran: Iranian student book agency. 2013. p. 145-160. (In Persian).