دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-111 
ارائۀ الگوی مناسب به‌منظور تحقق توزیع بهینۀ فضاهای ورزشی در شهر تهران

صفحه 9-24

سید نصرالله سجادی؛ سید محمد حسین رضوی؛ سید عماد حسینی؛ آرام مرادی


تحریم و ورزش: تحلیل اثرگذاری تحریم بر ورزش ایران

صفحه 75-88

مصطفی افشاری؛ محسن اسمعیلی؛ مریم رحمانی؛ فهیمه محمدحسن


شناسایی شاخص‌های حفظ و توسعۀ کرسی‌های بین‌المللی ورزشی

صفحه 135-148

ابوالفضل درویشی؛ مرتضی دوستی؛ مژده صالحیان دهکردی