شناسایی شاخص‌های حفظ و توسعۀ کرسی‌های بین‌المللی ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ دکتری، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانش‌آموخته دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی آیت‌الله آملی، آمل، ایران

چکیده

 
هدف از پژوهش حاضر شناسایی شاخص‌های حفظ و توسعۀ کرسی‌های ورزشی بین‌المللی بود. این پژوهش کاربردی و روش انجام آن کیفی است. روش نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس بود. جامعۀ آماری تحقیق صاحب‌نظران، مدیران و مسئولان کمیتۀ ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی، ورزشکاران و داوران ایرانی در سطوح بین‌المللی و نخبگان دانشگاهی بودند. در مرحلۀ اول از طریق مصاحبه، شاخص‌های حفظ و توسعۀ کرسی‌های بین‌المللی ورزشی شناسایی شد. در این مرحله با 22 نفر مصاحبه شد. در مرحلۀ دوم با استفاده از روش دلفی کلاسیک، شاخص‌های شناسایی‌شده در مرحلۀ اول، اولویت‌بندی شد. در بخش دلفی نیز در مرحلۀ اول 26 نفر و در مرحلۀ دوم 21 نفر حاضر به همکاری شدند. ابزار پژوهش در مرحلۀ دوم پرسشنامۀ محقق‌ساخته بود. براساس یافته‌های تحقیق، داشتن اطلاعات کافی در حوزۀ بین‌الملل، تسلط به زبان انگلیسی، داشتن روابط عمومی بالا، داشتن برنامه و داشتن حمایت مالی به‌ترتیب پنج مورد از شاخص‌های حفظ و توسعۀ کرسی‌های بین‌المللی ورزشی بودند. بنابراین پیشنهاد می‌شود که مسئولان ورزش کشور موارد شناسایی‌شده در این پژوهش را مورد توجه قرار دهند تا ایران کرسی‌های بین‌المللی بیشتری را کسب و از حق ورزش ایران در موارد مختلف دفاع کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Indicators of Maintaining and Developing International Sports Positions

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Darvishi 1
  • Morteza Dousti 2
  • Mozhdeh Salehian Dehkordi 3
1 Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Mazandaran University
2 Associate Professor at Mazandaran University
3 PhD student in Sport Management of Azad University Ayatollah Amoli
چکیده [English]

 
The aim of this study was to identify indicators of maintaining and developing international sport positions. This study was applied with a qualitative research method. The sampling method was purposive and convenience. The statistical population included experts, managers and officials of the National Olympic Committee and sport federations, athletes, international Iranian referees and academic elites. Firstly, indicators of maintaining and developing international sport positions were identified by interviews. At this stage, 22 subjects were interviewed. In the second stage, indicators identified in the first stage were prioritized by classical Delphi method. At the Delphi stage, 26 subjects in the first stage and 21 subjects in the second stage participated. A researcher-made questionnaire was used to collect data in the second stage. Based on these findings, having sufficient international knowledge, fluency in English, having high public relations, having plans and having financial support were the five indicators of maintaining and developing international sport positions. Therefore, it is recommended that Iranian sport officials should consider the indicators identified in this study so that Iran can gain more international positions and defend the right of Iran sport in different cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • international sport
  • politics
  • sport positions
1.            Dousti M. [The explanation and analysis of the causes and consequences of immigration to Iran's sport (In Persian)]. Ph.D., Faculty of Physical Education, University of Tehran. 2011.
2.            Delgado F. The fusing of sport and politics: Media constructions of US versus Iran at France ‘98. Journal of Sport and Social Issues. 2003, 27(3), 293-307.
3.            Malkutian M. [Sports and Politics (In Persian)]. Quarterly Journal of Policy. 2009, Vol. 39 (2), pp. 301-316.
4.            Shah Rezaie F; Shirzadi R. [The role of sport in the expansion of international relations of the Islamic Republic of Iran (1392-1386) (In Persian)]. Sports and Youth Strategic Studies. 2016, 15 (32), pp. 1-36.
5.            Keshavarz L; Farahani A; Bahramipour B. [analyzing the factors influencing the behavior of stakeholders in the acquisition of international seats (In Persian)]. Organizational Behavior Management Studies in Sport. 2018, 5(2), pp. 31-44.
6.            Coakley J., Hallinan CJ., McDonald BD. Sports in society: Sociological issues and controversies: McGraw Hill. 2011, Pp: 439-470.
7.            Volpi F. Algeria's pseudo-democratic politics: lessons for democratization in the Middle East. Democratization. 2006,13(3), 442-455.
8.            Fazeli H. [Sports and identity politics (In Persian)]. Political science journal. 2012, 7 (2), pp. 151-174.
9.            Parsamehr M., Torkan R. [Fanatic Support For Soccer Teams In The Iranian League Case Of Yazd University Students (In Persian)]. Iranian Journal Of Sociology (Isa). 2009, Volume 10 , Number 3; Pp: 85-105.
10.         Eidi H., Ramezaninejad R., Yousefi B., Sajadi N. [Investigating the Organizational Effectiveness of the Selected Sports Federations of Iran (In Persian)]. Quarterly journal of research in sport management and motoring. 2012, 2(4), 119-134.
11.         Keshavarz L., Hamidi M., Goodarzi M., Sajjadi N. [Compilation of the Performance Management System of the National Olympic Committee with Balanced Scorecard Approach (In Persian)]. Organizational Behavioral Organizational Management Studies in Sport. 2014, No. 1, First Year, 21-30.
12.         Shabani Bahar Gh; Erfani N; Goodarzi M; Mones, A. [Application of Path Analysis Model in Explaining Indicators Effecting the Exercise Success of Iranian Teams in International Events (In Persian)]. Journal of Applied Research in Sport Management. 2014, Third Year, No. 3, pp. 117-131.
13.         Toondnevis F; Ghasemi MH. [Comparison of athletes, coaches, and experts' views on strategies for the development of the championship sports gymnastics country (In Persian)]. Quarterly Olympics. 2007, 15 (4), pp. 17-29.
14.         Ghareh, MA; Kalhor R. [Formation of the Strategy of the Ski Federation of the Islamic Republic of Iran to SWOT analysis (In Persian)]. Applied Research in Sport Management. 2015, Year 4, No. 2, and pp. 117-127.
15.         Ashjaei M; Ghasemi H; Kashkar S. [Evaluation of effective factors on the improvement of the international position of karate of Iran over the past decade and the advancement of its strategies for experts (In Persian)]. Quarterly Journal of Sport Sciences. 2012, Vol. 2 (6), pp. 89-103.
16.         Alidoust Qahfarokhi E; Sajjadi, SN; Mahmoudi A; Saatchian V. [Prioritization and Advancement Strategies for Judaism Championship (In Persian)]. Sports Management Journal. 2014, 6 (2), pp. 231-246.
17.         Keshavarz L; Farahani A; Rezaie Sufi M; Zokaei H. [Factor analysis of strengths, weaknesses, threats and opportunities for Get and hosting of major international sporting events in Iran (In Persian)]. Journal of Applied Research in Sport Management. 2015, Year 4, No. 1, and pp. 11-24.
18.         Keshavarz L; Farahani A; Sadeghi A. [Factor Analysis of Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats to Development of Iran's Championship Sport (In Persian)]. New Approaches to Sport Management. 2014, 2 (6), pp. 83-97.
19.         Tamir I., Galily Y. Sports: Faster, higher, stronger, and public relations. Human Affairs. 2015, 25(1), 93-109.
20.         Booth D. Olympic city bidding: An exegesis of power. International Review for the Sociology of Sport. 2011, 46: 367-86.
21.         Khabiri M; Memari J. [Analysis of SWOT Taekwondo Iran (In Persian). Sports Management Studies. 2012, No. 15, pp. 13-30.
22.         Nazari V; Razavi SMH; Hosseini SE; Raisi M. [Identifying the bottlenecks and obstacles facing Iranian coastal volleyball by using SWOT analysis (In Persian)]. Research on Sport Management and Motor Behavior. 2014, Vol. 10, No. 20, pp. 23-34.
23.         Khosravi Zadeh E; Hamidi M; Yadollahi J; Khabiri M. [Identify the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran and its bottlenecks and challenges (In Persian)]. Sports Management. 2009, No. 1, pp. 19-35.
24.         Dindar Farkoosh F; Ahmadzadeh Kermani R; Nourmohammadian M. [A survey on the attitude of senior managers of universities, research institutes and science and technology parks about the role and position of public relations and the criteria for the appointment of the PR. Media studies (In Persian)]. 2012, 7 (18), pp. 57-73.
25.         Maafi E; Asghari I; Azari Takami L. [Study of the problems and barriers of using information technology (Case study: Mazandaran Regional Electric Company) (In Persian)]. Tehran, Proceedings of the 7th International Management Conference. 2009, pp. 1-15.
26.         Bakhshandeh H; Ghofrani M; Zadedan I. Evaluating and comparing the effectiveness of sport sponsorship among the selective teams of the football premier league of Iran. Life Science Journal. 2012, 9(4), pp. 1393-1398.