تحلیل وضعیت آگاهی از مسئولیت‌های حقوقی در ورزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی دانشکدۀ علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دکتری مدیریت ورزشی دانشکدۀ علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

 
هدف از این تحقیق بررسی وضعیت آگاهی از مسئولیت‌های حقوقی ورزش در مربیان، مدرسان و اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است که از منظر جمع‌آوری داده‌ها به شکل میدانی انجام گرفت. برای دستیابی به اهداف پژوهش از مقیاس تعدیل‌شدۀ ارزیابی مسئولیت‌های حقوقی در ورزش ساخته‌شده توسط آلین و بیکن (1980) استفاده شد. جامعۀ آماری پژوهش در 3 گروه به تعداد 163 نفر قابل تفکیک بودند که با توجه به ماهیت تحقیق، نمونه برابر با جامعۀ آماری درنظر گرفته شده و از سرشماری استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و از آمار استنباطی در سطح معناداری 05/0 استفاده شد. یافته‌ها حاکی از نامطلوب بودن مؤلفه‌های بیمه‌های ورزشی، قوانین و مقررات، موارد متفرقه، مسئولیت‌های پزشکی و ثبت اطلاعات ورزشکاران و مطلوبیت مؤلفه‌های نظارت و سرپرستی، معیارهای مراقبتی و تجهیزات و امکانات داشت.. به‌طور کلی آگاهی حقوقی در مربیان، مدرسان و اعضای هیأت علمی امری است که به‌علت حساسیت‌های نهفته در آن و پرونده‌های حقوقی که در صورت نادیده گرفتن و ناآگاهی از مسئولیت‌های آن متصور است، ضروری به‌نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Status of Awareness of Legal Responsibilities in Sport

نویسندگان [English]

  • Mehdi Talebpoor 1
  • Kianoosh Shajie 2
1 professor of physical Education department of Ferdowsi University, Mashhad
2 PHD of sport management, sport sciences faculty. Ferdowsi university of Mashhad
چکیده [English]

 
The aim of this study was to investigate the status of awareness of legal responsibilities in sport among coaches, professors and the faculty members of Ferdowsi University of Mashhad. The present study was descriptive-survey and field in terms of data collection. To fulfill the aims of the study, modified scale of legal responsibilities in sport by Allyn and Bacon (1980) was used. The statistical population included 163 subjects who were divided into three groups. Due to the nature of the study, the sample was equal to the statistical population using census sampling method. In order to analyze the data, descriptive and inferential statistics were used at the significance level of 0.05. The findings showed that the sport insurance, laws and regulations, sundries, medical responsibilities and the record of the athletes’ data were undesirable and supervision and administration, caregiving standards and equipment and facilities were desirable. Generally, due to the covert sensitivity and the legal cases which may result from unawareness and disregard of different aspects, legal awareness of coaches, professors and the faculty members of faculty is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • awareness
  • coaches
  • legal responsibilities
  • sport
  • university
 
1.        Louw AM. Sport and Law in South Africa. 2010;(December).
2.        Choi HS. Legal Competencies Essential for Golf Directors. J Phys Educ Sport Manag [Internet]. 2014;1(2):9–28. Available from: http://dx.doi.org/10.15640/jpesm.v1n2a2
3.        Bonyan, A. Kashef M. The Different Legal Viewpoints Between Male and Female Sport Coaches in the Sport Events. 2014.
4.        Young CC, Campbell AD, Lemery J, Young DS. Ethical, Legal, and Administrative Considerations for Preparticipation Evaluation for Wilderness Sports and Adventures. Wilderness Environ Med. 2015;26(4):10–4.
5.        Lhotsky GJ. An Analysis of Risk management at NCAA Division I-A Football Stadiums. 2006;
6.        Farsi.A. Investigation of the safety situation of school sports spaces. In: research project Institute of Physical Education and Sport Sciences. 2006. p. 120.
7.        Foroughi J. Investigation of awareness and familiarity of Sports coaches, Physical education teachers and sports managers of Tehran with sports rights. 2006.
8.        Taj AA, Naghavi M, Siavashani FJ. The determination of sport coaches and managers ’ knowledge with sport laws. 2012;2(5):1738–44.
9.        Analysis U. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com. 1978;17–34.
10.      Almasi N AM. No TitleCivil liability and sport insurance. Q J Leg Stud. 2017;9(34):26–52.
11.      Pooranzali SM KS. The practical commitment of sports instructors to the responsibility of athletes. J Sport Manag. 2017;8(4):541–54.
12.      Olsen L, Scanlan A, MacKay M, Babul S, Reid D, Clark M, et al. Strategies for prevention of soccer related injuries: A systematic review. Br J Sports Med. 2004;38(1):89–94.
13.      Cavico F, Mujtaba B, Rosenberg R. Unionization and College Athletics: An Emerging Legal, Ethical, and Practical Quandary. Manag Adm … [Internet]. 2015;22(January):1–22. Available from: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.685.3336&rep=rep1&type=pdf
14.      Szwajdler P. The Legal Aspects of Corruption in Sport Prawne aspekty korupcji w sporcie. 2016;6(5):445–51.
15.      Pachman S, Lamba A. Legal Aspects of Concussion: The Ever-Evolving Standard of Care. J Athl Train [Internet]. 2017;52(3):186–94. Available from: http://natajournals.org/doi/10.4085/1062-6050-52.1.03
16.      Moshtaghi.M. Children’s learning and parenting responsibility. Polit Sci Rep. 2009;221:28–9.