تحریم و ورزش: تحلیل اثرگذاری تحریم بر ورزش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت ورزشی،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

چکیده

 
تحریم‌های اقتصادی به معنای اقدامات غیرنظامی است که بر انتقال کالا، خدمات یا سرمایه به یک کشور خاص تأثیری نامطلوب
می‌گذارد. ورزش در این رهگذر از این قاعده در کشور عزیزمان مستثنا نبوده و تحقیق حاضر با هدف بررسی آثار تحریم‌ها بر ورزش ایران تدوین شده است. روش تحقیق آمیخته بوده و به شکل میدانی صورت گرفته است. نمونه‌های این تحقیق شامل متخصصان و صاحب‌نظران حوزۀ مدیریت و ورزش در دو بخش و کیفی و کمی بود (92 n=). برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌های محقق‌ساخته استفاده شد که روایی و پایایی آن به تأیید رسید. از تحلیل عاملی اکتشافی در نرم‌افزار Spss و تحلیل عاملی تأییدی در نرم‌افزار Amos نسخۀ 22 استفاده شد. نتایج تحقیق، پنج عامل مهم منتج از تحریم در ورزش را نشان می‌دهد که شامل مشکلات پولی و مالی، دانش و فناوری، تعاملات بین‌المللی، بازاریابی و اقتصادی است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز نشان از روایی سازۀ ابزار تحقیق دارد. بر مبنای نتایج به‌دست‌آمده بدیهی است مسئولان برای توسعه در بخش ورزش راهی جز توجه ویژه به راهکارهای ارائه‌شده در بخش‌های اقتصادی، تعاملات، توجه به تولید و خصوصی‌سازی به‌خصوص توجه به زیرساخت‌های اقتصادی و درآمدزا در بخش ورزش ندارند و این امر می‌تواند کلیدی راهگشا در این زمینه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sanctions and Sport: Analysis of the Effect of Sanctions on Iran Sport

نویسندگان [English]

  • mostafa afshari 1
  • Mohsen Esmaeili 1
  • Maryam Rahmani 2
  • Fahimeh Mohammad Hasan 2
1 Sport management department, Sport management research center, sport sciences research institute, Tehran, Iran
2 PhD of Sport Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
Economic sanctions mean civilian actions that have undesirable effects on transfer of goods, services or capital to a particular country. Sport is also not an exception in Iran. Thus, the present study aimed to investigate the effect of sanctions on Iran sport. This was a field study using a mixed method. The sample included the experts of management and sport (n=92) in qualitative and quantitative phases. A researcher-made questionnaire was used to collect data and its validity and reliability were confirmed. The exploratory factor analysis in SPSS software and confirmatory factor analysis in Amos22 software were used. The results indicated 5 significant factors resulting from sanctions in sport including financial problems, knowledge and technology, international interactions, marketing and economics. The results of confirmatory factor analysis showed the construct validity of the questionnaire. Based on the obtained results, it is obvious that authorities should pay special attention to solutions offered in economic sectors, interactions, attention to production and privatization especially the economic and income-generating infrastructures in the sport sector in order to develop sport which could be the key to tackling this issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic problems
  • knowledge and technology sanctions
  • lack of international interactions
  • sanction
1.            .Neuenkirch M, Neumeier F. The impact of US sanctions on poverty. Journal of Development Economics. 2016;121(C):110-9.
2.            Yalfani A, Rezakazemi F, Mosadegh F. Investigating the effects and consequences of sanctions on foreign investment in Iran and resilient economic relationship by reducing the negative effects of sanctions. Shabak Monthly. 2016;9(2):1-10. . (in Persion).
3.            Khanzadi A, Heidari S. Analysing the Impact of Economic Strengthening on Economic Liberalization (A Resistive Economics Approach). International Journal of Resistive Economics. 2015;3(1):38-49.
4.            Dolatabadi HR. Analysis of the Impact of Government and Resistive Economy on the Purchase of Iranian Goods. International Journal of Resistive Economics. 2015;3(1):82-9.
5.            Vahedi N. Eliminating sanctions and its positive impact on sport. In: Newsroom A, editor. 2015. p. 1. (in Persion).
6.            Neuenkirch M, Neumeier F. The impact of UN and US economic sanctions on GDP growth. European Journal of Political Economy. 2015;40:110-25.
7.            Kazeroni A, Ghorbani A, Saghafi R. Investigating of the Effectiveness of Unilateral and Multilateral Sanctions on Foreign Trade in Non-Oil Products in Iran. Quarterly Economic Applications Theory. 2015;2(1):83-98. . (in Persion).
8.            Ghaffari Ashtiyani P, Mozafari A, Alemojtaba Z. Changes in Consumer Behavior in the Wake of Sanctions. Jounal of Marketing Management. 2014;9(24):1-17. . (in Persion).
9.            Alekajbaf H, Ansariyan M. Impact of unilateral and multilateral sanctions on Iran Perspective on the health rights of the citizens of Iran. Iranian Journal of Medical Law. 2014;8(29):11-50.
10.         Ezati M, Yones S. Investigating the direct and indirect effects of sanctions on Iran's economic growth with an emphasis on the external sector of the economy. Afaq Amniat Quarterly. 2014;7(25):149-76. (in Persion).
11.         Bagheri M, Mahdavi S, Sharif nejhad M. Investigating the Effects of Economic Sanctions on the Performance of Internal Factors in Small and Medium Industries in Lorestan Province during 2001 – 2012. Scientific Journal Management System. 2014;8(29):61-82. (in Persion).
12.         Malakutian, M. Sport and Policy. Journal of law and political sciences. 2009; 29(2): 301-316 (in Persian).
13.         Fazeli, H. Sport and identity policy. Poitical sciences Journal, 2010;9(2): 151-174 (in Persian).
14.         Azhdari S, Hosein Zadeh M. studing Iran's Economic Sanctions by Looking at Foreign Trade. International Conference on Economics in Sanctions; Babolsar: Northwest Research Center; 2014. p. 41. (in Persion)
15.         Shariatirad S, Maarefvand M. Sanctions against Iran and the impact on drug use and addiction treatment. International Journal of Drug Policy. 2013;24(6):636-7. (in Persion)
16.         Hufbauer GC, Schott JJ, Elliott KA, Oegg B. Economic Sanctions Reconsidered: Columbia University Press; 2008.
17.         Eyler R. Economic Sanctions: International Policy and Political Economy at Work: Palgrave Macmillan US; 2007.
18.         Sadeghi Yarandi S, Taromseri M. Descriptive Culture of International Trade Marks and World Trade Organization. 1 ed. Institute for Business Studies and Research: Publishing Commercial Publisher; 2006. (in Persion)
19.         Drury A. Economic Sanctions and Presidential Decisions: Models of Political Rationality: Palgrave Macmillan US; 2005.
20.         Ivanz G, New J. nternational Relations Culture: Mizan; 2002. 23 p.
21.         Heine-Ellison S. The impact and effectiveness of multilateral economic sanctions: A comparative study. The International Journal of Human Rights. 2001;5(1):81-112.
22.         Zarif M, Mirzaei S. Unilateral US sanctions against Iran. Foreign Policy Journal. 1997;1(1):91-108.(in Persion).
23.         Hutchinson M, Berg B, Kellison T. Political activity in escalation of commitment: Sport facility funding and government decision making in the United States. Sport Management Review. 2018. P1.
24.         Willema A, Girginov V, Tooheyc K. Governing bodies of sport as knowledge brokers in Sport-for -All communities of practice. Sport Management Review. 2017. P1.