طراحی و تبیین مدل عوامل سوق دهنده موثر بر مدیریت بازاریابی توسعه گردشگری ورزشی استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ

2 دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ

3 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

4 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف از پژوهش انجام شده طراحی و تبیین مدل عوامل سوق دهنده مؤثر بر مدیریت بازاریابی توسعه گردشگری ورزشی استان آذربایجان شرقی بود. تحقیق انجام شده از نظر روش‌شناسی، از نوع آمیخته بود که با انجام مصاحبه با خبرگان و انجام مطالعات میدانی، به شناسایی دقیق‌تر و اصولی‌تر مولفه‌های مدل عوامل سوق دهنده توسعه بازاریابی گردشگری در بین متخصصان ورزشی و پرداخته شد و در کنار آن الگوی عوامل سوق دهنده توسعه بازاریابی ورزشی طراحی شد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مدیران، کارشناسان آگاه، صاحبنظران و اساتید دانشگاه، و خبرگان و فعالان گردشگری و متخصصین مدیریت ورزشی آشنا به موضوع پژوهش، مسئولین و مدیران ارشد و میانی سازمان‌های ورزشی (ادارات ورزش و امورجوانان، دانشکده‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی، هیات ورزش‌های همگانی استان، اعضای کمیته گردشگری ورزشی استان) و فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد و دانشجویان دکتری رشته‌های مدیریت گردشگری و علوم ورزشی استان آذربایجان شرقی بود. روش نمونه‌گیری در پژوهش حاضر به صورت در دسترس بود که تعداد 235 پرسشنامه کامل از میان متخصصین مدیریت ورزشی جمع‌آوری و به روش تحلیل عاملی و مدل سازی معادله ساختاری جهت ساخت مدل و آزمون فرضیه‌ها مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که از نگاه صاحب نظران سه گروه، عوامل سوق دهنده با میانگین رتبه 07/2، جز عوامل تاثیرگذار بر توسعه بازاریابی گردشگری ورزشی بود. از نگاه صاحبنظران سه گروه، 7 عامل به عنوان عوامل سوق دهنده توسعه بازاریابی گردشگری ورزشی شناسایی شد که به ترتیب عبارتند از عامل فرهنگی با مقدار عامل 542/61% (اصلی‌ترین و مهم‌ترین عامل)، عامل محیطی با مقدار 290/11%، عامل مزیت رقابتی با مقدار 518/8%، عامل اقتصادی با مقدار 056/7%، عامل سیاسی قانونی با مقدار 786/4%، عامل زیرساختی با مقدار 064/4% و عامل هفتم، گردشگری سبز و پایدار با مقدار 743/2%. در نهایت مقادیر بارهای عاملی، نشان داد که با توجه به نامناسب بودن اعتبار 6 مورد از گویه‌های پرسشنامه، گویه‌های مذکور در تحلیل مدل نهایی تحقیق حذف شدند. شاخص‌های اصلی برازش مربوط به مدل‌های مختلف، همگی نشان داد که مدل‌ها از برازش مناسبی برخوردار هستند و براساس روابط شناسایی شده میان متغیرها، در نهایت الگوی بازاریابی گردشگری ورزشی در استان آذربایجان شرقی طراحی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and explaining the model of influencing factors affecting marketing management of sport tourism development in East Azarbaijan province

نویسندگان [English]

  • Kambiz Niknam 1
  • Seyyed Abdolhamid Ahmadi 2
  • Habib Honari 3
  • mehrdad moharramzadeh 4
1 Ph.D. Student of Tourism Management, University of Science and Culture, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of the University of Science and Culture, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of the University of Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
4 Professor of the Sport Management in University of Mohagheghi Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

 
The purpose of this study was to designing and explaining the model of influencing factors affecting on marketing management of sport tourism development in East Azarbaijan province. The present study is a mixed methodology that by conducting interviews with experts and conducting field studies, the more precise and substantiated identification of the components of the model of factors contributing to the development of tourism marketing among sports professionals, and along with it, the pattern of factors contributing to development Sports marketing was designed. The statistical population of the study consisted of managers, well-known experts, university professors and experts, and experts and tourism activists and sports management experts familiar with the subject matter of the research, officials and senior and middle managers of sports organizations (sport and affairs departments, physical education and sports sciences, Provincial Sports Board, Sports Tourism Committee of the province) and graduates of the master's degree and Ph.D. Students in Tourism and Sport Sciences Management in East Azarbaijan province. The sampling method was available in this study. A total of 235 questionnaires were gathered from among managers of sport management and analyzed by factor analysis and structural equation modeling for modeling and hypothesis testing.
The results showed that according to the opinion of the three groups, the influential factors with a mean score of 2.07 were the only factors influencing the development of sport tourism marketing.From the viewpoint of the experts from the three groups, seven factors were identified as the factors contributing to the development of sport tourism marketing, which include the cultural factor with the factor of 61.542% (the main and most important factor), the environmental factor with the amount of11. 290%, the factor of competitive advantage is with the amount of 8.518%, the economic factor with the amount of 7.056%, the legal legal factor with the magnitude of 4.786%, the infrastructure factor with the amount of 4.064%, and the seventh factor, green tourism with a value of 2.743%. Finally, the factor load factors showed that due to the inappropriateness of validity of 6 items from the questionnaire, the mentioned items were excluded from the analysis of the final model. The main indexes of fitting to different models, all showed that the models have suitable fit and based on the relationships identified between the variables, the ultimate pattern of sport tourism marketing in East Azarbaijan was designed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Sport tourism
  • marketing management
  • Sports tourism marketing