دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، آذر 1400 
ارائة الگوی عوامل مؤثر بر توسعة صادرات کالاهای ورزشی

صفحه 71-87

عبدالحسین ابراهیمی؛ امین خطیبی؛ عبدالرحمن مهدی پور؛ سیدحسین مرعشیان


طراحی مدل انگیزة مشارکت ورزشی زنان براساس الگوی سه شاخگی

صفحه 89-103

مهناز مرادی کمره؛ مهرزاد حمیدی؛ مجید جلالی فراهانی؛ سید نصراله سجادی


نقش توانمندی‌های علمی تخصصی مدیران و اعضای هیأت‌های ورزشی در وقوع حوادث ورزشی

صفحه 195-209

اصغر حقیقی؛ مسعود نادریان جهرمی؛ یونس محمدزاده؛ اصغر نیک سرشت


تأثیر یک دوره تمرینات عملکردی بر شاخص‌های مهارتی و جسمانی در دختران نوجوان والیبالیست

صفحه 211-222

جواد نعمتی؛ افسانه امیدواری؛ محمد همتی نفر؛ فرشته افتخاری؛ طاهره طاهری زاده