دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، اسفند 1400 
طراحی الگوی مطلوب مدیریت استعداد در والیبال

صفحه 9-23

امیرحسین منظمی؛ محمود گودرزی؛ خسرو نصیری؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


تحلیل محیط و تعیین انتظارات فدراسیون شمشیر بازی ایران بر اساس مدل SCORE

صفحه 97-115

کیمیا باقرزاده؛ علیرضا الهی؛ فضل الله باقرزاده؛ نازنین راسخ