طراحی الگوی مطلوب مدیریت استعداد در والیبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

3 گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

4 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش، طراحی الگوی مطلوب مدیریت استعداد در والیبال با تاکید بر ورزشکاران بود. روش پژوهش آمیخته (ترکیبی از روش‌های کیفی و کمی) بود. برای گردآوری داده‌ها از سه تکنیک مطالعات فراتحلیلی، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. مدل مدیریت استعداد فیلیپس و روپر (2009) متشکل از پنج مرحله جذب، گزینش، بکارگیری، توسعه و نگهداشت استعداد به عنوان الگوی مفهومی پژوهش در نظر گرفته شد و در نتیجه انجام مطالعات فراتحلیل و مصاحبه‌ها یک مرحله دیگر به اسم برنامه‌ریزی به ابتدای این مدل اضافه گردید. جامعه آماری پژوهش را مسولین رده بالای فدراسیون والیبال، کارشناسان و اعضای کمیته‌های فدراسیون، مربیان استعدادیاب والیبال و پژوهشگران دانشگاهی تشکیل می‌دادند که در مجموع 100 نفر بودند، نمونه‌گیری از نوع کل شمار بود، در نهایت 81 پرسشنامه بدرستی برگشت داده شد. پایایی کلی پرسشنامه‌ها 81/0 بدست آمد. نتایج نشان داد بین وضعیت موجود و مطلوب مدیریت استعداد در والیبال تفاوت معناداری وجود دارد. در بین مولفه‌های مدیریت استعداد، برنامه‌ریزی، جذب، توسعه، گزینش، بکارگیری و نگهداشت استعداد به ترتیب بیشترین اهمیت را داشتند. در نهایت پیشنهاد می‌شود مسئولین امر، تنها بر جذب و گزینش استعدادها اکتفا نکنند و توجه ویژه‌ای به مراحل توسعه و نگهداشت آن‌ها نیز داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an optimal model for talent management in volleyball

نویسندگان [English]

  • Amirhoseyn Monazzami 1
  • Mahmoud Goodarzi 2
  • Khosro Nasiri 3
  • Ebrahim Alidoust 4
1 Shahid Rajaee Teacher Training University
2 Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran
3 Sport Management
4 Department of Sport Management , Faculty of Physical education and sport science, University of Tehran
چکیده [English]

The purpose of this study was to designing Optimized Model of Talent management in volleyball by focusing on athletes. Research method was mixed method of qualitative and quantitative approach. Meta analysis, interview and questionnaire were used to obtaining data. Talent management model of Philips and Roper including five factors (attracting, selecting, engaging, developing and retaining) was used as conceptual model. Planning was added to this model with considering Meta analysis and interviews. Statistical population of this study were 100 individuals from top managers of volleyball federation, members of federation`s committees, coaches and academic researches that related with talent areas. Sample was equal with population, and 81 questionnaires were returned with reliability of 0.81. Results showed that there is significant difference between available and optimized status of talent management in Iran volleyball. Planning, attracting, developing, selecting, engaging and retaining had more important. Finally, results suggested that managers consider and emphasis on developing and retaining talents like attracting and selecting talents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent Management
  • Talent Search
  • Talent Development
  • Volleyball