اثر برندگرایی و بازارگرایی سبز بر عملکرد بازاریابی سبز برنامه‌های ورزشی شهرداری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر برندگرایی و بازارگرایی سبز بر عملکرد بازاریابی سبز برنامه‌های ورزشی شهرداری تهران می باشد. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را مدیران شهرداری تهران (مدیران مناطق 22 گانۀ و مجموعه های ورزشی) تشکیل داد که تعداد آن ها 800 نفر است و نمونۀ آماری براساس فرمول کوکران 260 نفر انتخاب شد. در این تحقیق از پرسشنامه های برندگرایی و بازارگرایی سبز و عملکرد بازاریابی سبز استفاده شد. نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که بازارگرایی سبز تأثیر مثبت و معنادار بر عملکرد بازاریابی سبز دارد. در حالی که، برندگرایی تأثیر معناداری بر عملکرد بازاریابی سبز نداشت. هم‌چنین، مشاهده شد که بازارگرایی سبز 8/52 درصد از واریانس عملکرد بازاریابی سبز را تبیین می‌کنند. بنابراین اتخاذ برنامه های راهبردی داخلی، جهت ارتقاء برندگرایی سبز در برنامه های ورزشی شهرداری تهران ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of branding and green marketing orientation on green marketing performance of Tehran municipality sports programs

نویسندگان [English]

  • Fariba Askarian 1
  • Najaf Aghaei 2
  • Abazar Ziyaee 3
1 Associate professor. Faculty of Physical Education and Sport Sciences. University of Tehran. Tehran. Iran
2 Associate Professor. Faculty of Physical Education and Sport Sciences. Kharazmi University. Tehran. Iran
3 PhD Student. Faculty of Physical Education and Sport Sciences. Kharazmi University. Tehran. Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to determine the effect of green branding and market orientation on green marketing performance of Tehran municipality sports programs. The present study was a descriptive correlational research based on structural equation modeling. The statistical population of the study consisted of managers of Tehran municipality (managers of 22 districts and sports complexes) with 800 persons and the statistical sample was selected based on Cochran formula 260 persons. In this study, questionnaires of Green Branding and Market Orientation on Green Marketing Performance were used. The results of structural equation modeling showed that green market orientation has a significant positive effect on green marketing performance. Whereas, brandies had no significant effect on green marketing performance. Also, it was observed that green market orientation explained 52.8% of the variance of green marketing performance. Therefore, adopting internal strategic plans to promote green branding in sports programs of Tehran Municipality seems necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Branding"
  • "Green marketing orientation"
  • "Green marketing performance
  • " "Tehran municipality"