چاقی شکمی بعنوان پیشگویی کننده خطر انفارکتوس قلبی در همسران جانبازان استان مازندران: مطالعه تاثیر 8 هفته تمرین ترکیبی نظارت شده در منزل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

2 دانشگاه مازندران

3 استادیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

چکیده

مقدمه: 8 سال جنگ تحمیلی ایران و عراق پیامد های جبران ناپذیری به دنبال داشته است. این پیامدها نه تنها فرد جانباز بلکه همسر وی را به عنوان مراقبت کننده از فرد جانباز را تحت شعاع قرار می دهد وباعث بروز مشکلات مختلف روانی، جسمانی و عملکردی در این افراد شده است. هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر 8 هفته تمرینات ترکیبی نظارت شده در منزل بر چاقی شکمی و Vo2max همسران جانبازان استان مازندران بود.
روش پژوهش: در یک طرح نیمه تجربی، 61 همسر جانباز مازندرانی از مناطق سه گانه استان به صورت تصادفی به دو گروه تمرین (40=N) و کنترل (21=N) تقسیم شدند. پروتکل تمرین به مدت 8 هفته و هفته ای 6 جلسه تمرین با رعایت اصل اضافه بار در منزل اجرا شد. شاخص های چاقی شکمی (WHR، ABSI،CI) و VO2maxبا روش های استاندارد در ابتدا و انتهای دوره تمرین ارزیابی شد. برای تحلیل داده ها از ازمون t وابسته و مستقل استفاده شد.
یافته ها:8 هفته تمرین در منزل باعث بهبود معنادار(0/001>p) شاخص هایABSI، CI و VO2maxدر مقایسه با گروه کنترل شد. در مقابل، مقادیر WHRدر گروه کنترل افزایش غیر معنادار(0/3=p) و در گروه تمرینی نیز کاهش غیرمعنادار را نشان داد.
نتیجه گیری: 8 هفته تمرین ترکیبی مبتنی بر منزل از طریق کاهش شاخص های چاقی شکمی خطر بروز مولفه های خطرزای قلبی عروقی را نیز کاهش داده و باعث بهبود وضعیت قلبی – عروقی و تناسب اندام همسران جانبازان میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Abdominal obesity as a predictor of the risk of myocardial infarction in the Veterans Wives of Mazandaran province: Study of the effect of 8 weeks of home-made combined training

نویسندگان [English]

  • nasrin shad 1
  • Afshin Fayyaz Movaghar 3
1 Master of Sport Physiology, Faculty of Sport Sciences, Mazandaran University, Mazandaran, Iran
3 Assistant Professor of Statistics Department, Faculty of Mathematical Sciences, Mazandaran University, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Aims:The 8-years of the imposed war between Iran and Iraq have led to irreparable consequences. These consequences not only affect the veteran, but also his wife as a carer of the veteran, causing various mental, physical and functional problems in these people. The aim of this study was to determine the effect of 8 weeks of home-based monitoring of combined exercises on abdominal obesity and Vo2max in veterans' wives of Mazandaran province.
Methods:In a semi-experimental design, 61 veteran spouse of Mazandaran province from the three provinces of the province were randomly divided into two groups of exercise (N = 40) and control (N = 21). The exercise protocol was run for 8 weeks and 6 sessions per week, with the principle of overload at home. Abdominal obesity indices (WHR, ABSI, CI) and VO2max were evaluated with standard methods at the beginning and the end of the training period. For data analysis, t independent and independent t-test was used.
Results:8 weeks of home exercise significantly(p<0/001) improved the ABSI, CI and VO2max indices compared to the control group. In contrast, the WHR values in the control group showed a non-significant (p=0/3)increase and in the training group showed a non-significant decrease
Conclusion: 8 weeks of home-based combination therapy by reducing abdominal obesity indices reduce the risk of cardiovascular risk factors and improve cardiovascular fitness and fitness of veterans' wives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abdominal Obesity Index
  • Cardiovascular Risk Factors
  • Home Exercise
  • Veterans Wives