شناسایی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی از طریق رسانه‌ها با چارچوب تبلیغاتی AIDAR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

2 گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر باهدف شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی از طریق رسانه‌ها با چارچوب تبلیغاتی AIDAR بود. در اجرای پژوهش از روش پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی) با رویکرد اکتشافی متوالی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی صاحب‌نظران عرصه گردشگری ورزشی و رسانه و در بخش کمی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی بودند. روش نمونه گیری بخش کیفی غیرتصادفی هدفمند با تعداد 15 نفر و تا رسیدن به مرحله اشباع نظری بود. در بخش کمی تعداد 384 نفر بر اساس جدول مورگان به صورت تصادفی خوشه‌ای مورد پیمایش قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در بخش کیفی سؤالات نیمه‌ساختاریافته بر اساس مؤلفه‌های الگوی آیدار و در بخش کمی از پرسشنامه حاصل از بخش کیفی پس از تأیید روایی و پایایی(آلفای کرونباخ 89/0) بود. نتایج حاصل از تحلیل عامل اکتشافی نشان داد که پرسشنامه تأثیر رسانه ها بر توسعه گردشگری ورزشی با چارچوب تبلیغاتی AIDAR با 5 مولفه نقش آگاهی دهنده، نقش علاقه مند کننده، نقش اشتیاق آور (تحریک کننده)، نقش اقدام کننده (اقدام به خرید) و نقش نگهدارنده با 41 گویه از روایی مناسب برای جمع‌آوری داده‌های معتبر در این حوزه برخوردار است. نتایج نشان داد که از 41 گویه، تعداد 8 گویه در عامل «نقش های آگاهی دهنده»، تعداد 7 گویه در عامل «نقش های علاقه مند کننده»، تعداد 10 گویه در عامل «نقش های نگهدارنده»، تعداد 7 گویه در عامل «نقش های اقدام کننده (اقدام به خرید)» و تعداد 9 گویه در عامل «نقش های اشتیاق آور (تحریک کننده)» قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of factors influencing the development of sport tourism through the media with the AIDAR advertising framework

نویسندگان [English]

  • Zahra Asadi 1
  • Hamid Ghasemi 2
  • Reza Sabonchi 1
1 Sport Management Group of Physical Education Department of Islamic Azad University - Borojerd Branch
2 Sport management Faculty of Payame Noor University
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the factors influencing the development of sport tourism through the media with the AIDAR advertising framework. The research method was mix (quantitative and qualitative) and sequence exploration. The statistical population forqualitative part was experts on “sports turism and media” and for quantitative part was students in masters on sport management. Sampling in the qualitative section was purposeful sampling and reach the theoretical saturation (15 people). Sampling in quantitative section choosing 384 peple by cluster randomized with basis of Morgan’s table. Data gathering for qualitative was semistructured questions and in quantitative section was a questionnaire which make by the findings of qualtitative section. Questionnare relaiability confirmed by Chronbakh alpha (.89) and its face, content and construct validity approved too. Findins showed the media impact questionnaire on the development of sport tourism with the AIDAR advertising framework included five components of roles in “informant”, “interest”, “enthusiastic (stimulating)”, “acting” and “maintenance”in 41 items. The results of the study showed that from 41 items, 8 items in the role of "awareness roles", 7 items in the "Interesting roles" factor, 10 items in the role of "retaining roles", 7 items in the factor "Acting roles (buying)" and nine items were "triggering roles".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Sport Tourism
  • AIDAR
  • Mass Media