تأثیر اقدامات مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد و موفقیت باشگاه‌های حرفه ای لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تربیت بدنی، گروه تربیت‌بدنی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

2 گروه تربیت‌بدنی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر اقدامات مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد و موفقیت باشگاه‌های حرفه‌ای لیگ برتر فوتبال بود. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و کارکنان باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر کشور به تعداد 330 نفر بودند. نمونه آماری با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و مراجعه به جدول کرجسی و مورگان 181 نفر تعیین شد. به‌منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد اقدامات مدیریت استراتژیک منابع انسانی تیسور و لین (2004)، پرسشنامه استاندارد عملکرد هرسی و گلداسمیت (2003) و پرسشنامه استاندارد موفقیت هاف و همکاران (1997) استفاده شد. پایایی پرسشنامه‌ها توسط آزمون آلفای کرونباخ (مدیریت منابع انسانی راهبردی 80/0، عملکرد سازمانی 85/0 و موفقیت سازمان 90/0) تائید شد. برای تحلیل داده‌ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد اقدامات مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد و موفقیت سازمانی دارای تأثیر معنی‌دار بود. لذا برقراری و اجرای رویکردهای استراتژیک در حوزه مدیریت منابع انسانی می‌تواند ضمن ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان، به بهبود عملکرد، ارتقای تعهد کارکنان، کیفیت و انعطاف‌پذیری نیروی انسانی منجر شود و از این طریق اثربخشی عملکرد و موفقیت سازمان تضمین می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of strategic human Strategic management HRM on the Performance and Success of Professional Football League clubs

نویسندگان [English]

  • Sajjad Rigi 1
  • Iman Safaei 2
1 Master of Physical Education, Department of Physical Education, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran.
2 Department of Physical Education, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this study was to investigate the effect of strategic human resource management measures on the performance and success of professional clubs in the Premier Football League. The research method was descriptive-correlation and applied in terms of purpose. The statistical population of this study was 330 people, all managers and employees of the country's football clubs. Statistical sample was determined by stratified random sampling method and referring to Karajsi and Morgan table of 181 people. In order to collect information, the standard questionnaire of strategic human resource management measures of Taysoor and Lane (2004), the standard questionnaire of Hershey and Goldasmit performance (2003) and the standard questionnaire of success of Hoff et al. (1997) were used. The validity of the questionnaires was confirmed by a survey of 10 professors and sports management experts. The reliability of the questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha test (strategic human resource management 0.800, organizational performance 0.853 and organizational success 0.906). Pearson correlation coefficient and structural equation analysis were used to analyze the data. The results showed that the effect of strategic human resource management measures on organizational performance and organizational success was significant. Establishing and implementing strategic approaches in the field of human resource management can create a competitive advantage for the organization, improve performance, improve employee commitment, quality and flexibility of human resources and thus ensure the effectiveness of performance and success of clubs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resources strategic management
  • performance
  • success
  • professional clubs
  • Premier Football League