تاثیر تمرین طناب زنی به همراه مصرف شیر بر سطح سرمی ویتامین D و ترکیب بدن پسران 9 تا 12 سال دارای اضافه وزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار فیزیولوژی ورزش، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

در سال های اخیر چاقی دوران کودکی به عنوان مشکل جهانی رو به رشد مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع با بیماری های متعددی مانند بیماری های قلبی- عروقی در ارتباط است. به این منظور از روش های مختلفی برای کنترل و درمان چاقی استفاده شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین طناب زنی به همراه مصرف شیر بر سطح سرمی ویتامین D و ترکیب بدن پسران 9 تا 12 سال دارای اضافه وزن بود. به این منظور 38 پسر 9 تا 12 سال دارای اضافه وزن به چهار گروه، گروه کنترل (9نفر)، گروه شیر (10نفر)، گروه تمرین (10 نفر)، گروه تمرین – شیر (9 نفر)، تقسیم شدند. گروه های تمرین به مدت 8 هفته در جلسات تمرین 30 دقیقه ای طناب زنی با رعایت اصل اضافه بار شرکت کردند. از آزمون تحلیل کوواریانس برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که میانگین ویتامین D در گروه تمرین- شیر و گروه تمرین افزایش داشت که در گروه تمرین – شیر این افزایش معنی دار بود (0001/0P =). تغییرات LBM در هیچکدام از گروه ها معنادار نبود. FM (001/0P =) در گروه تمرین-شیر و گروه تمرین کاهش معناداری داشت. BMI (001/0P =) وWHR (001/0P =) در گروه تمرین- شیر و گروه تمرین افزایش معنی داری داشت (05/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of rope training with milk intake on serum vitamin D levels and body composition in overweight 9-12 year old boys

نویسندگان [English]

  • ali asaditabar 1
  • Rouhollah Haghshenas 2
  • Mohsen Ebrahimi 2
1 Department of Sport Sciences, Faculty of Humanities, Semnan University, Semnan, Iran
2 Department of sport science, Faculty of Humanites, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

In recent years, childhood obesity has been considered a growing global problem. It has been linked to a number of diseases, including cardiovascular disease. For this purpose, various methods have been used to control and treat obesity. The aim of this study was to investigate the effect of rope training along with milk consumption on serum levels of vitamin D and body composition of boys aged 9 to 12 years with overweight. For this purpose, 38 boys aged 9 to 12 overweight were divided into four groups: control group (9 people), milk group (10 people), training group (10 people), training group - milk (9 people). For 8 weeks, the training groups participated in 30-minute rope training sessions in accordance with the principle of overload. The covariance analysis test was used to analyze the data. Data analysis showed that the mean of vitamin D was increased in the exercise-milk group and the exercise group, which was significant in the milk-exercise group (P=0.0001). LBM changes were not significant in any of the groups. FM (P=0.001) was significantly reduced in the exercise-milk group and the exercise group. BMI (P=0.001) and WHR (P=0.001) also increased significantly in the exercise-milk and exercise groups (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body composition
  • milk
  • rope training
  • vitamin D