دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، شهریور 1400 
شناسایی موانع تأمین مالی در ورزش حرفه‌ای ایران

صفحه 71-91

مهدی غفوری یزدی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ محمد خبیری؛ نصرالله سجادی


شناسایی و تحلیل آسیب‌های ساختاری مربیان لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 203-222

کیانوش شجیع؛ مهدی طالب پور؛ سید مرتضی عظیم زاده؛ محمد کشتی دار؛ هادی جباری نوقابی