تأثیر تمرینات هوازی همراه با مصرف عصارۀ مریم‌گلی بر تغییرات علائم سندروم پیش از قاعدگی در زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی، واحد شهر قدس،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد شهر قدس،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

 
سندروم پیش از قاعدگی از مشکلات شایع بانوان در سنین باروری است که بر عملکرد فرد در خانواده و اجتماع تأثیر می‌گذارد. هدف از پژوهش حاضر مطالعۀ 8 هفته تمرینات هوازی به‌همراه مصرف عصارۀ مریم‌گلی بر تغییرات علائم سندروم پیش از قاعدگی در زنان غیرفعال بود.
این تحقیق از نوع کارآزمایی میدانی با چهار گروه پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. 40 نفر از دانشجویان دختر 18-35 سالۀ دانشگاه آزاد شهر قدس بودند که از طریق پرسشنامۀ تشخیص سندروم پیش از قاعدگی زیر نظر پزشک متخصص زنان و زایمان، شناسایی شدند و همچنین سایر معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، انتخاب و به‌صورت تصادفی به چهار گروه (تمرین، تمرین+مریم‌گلی، مریم‌گلی و دارونما) تقسیم شدند. گروه‌های تمرین به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه به تمرینات هوازی پرداختند. گروه‌های مصرف‌کنندۀدارو از روز 21 سیکل قاعدگی تا روز 5 سیکل قاعدگی بعدی روزانه یک کپسول 500 میلی‌گرمی عصارۀ مریم‌گلی یا دارونما مصرف کردند. داده‌ها از طریق پرسشنامۀ pms جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار آماری spss (نسخۀ 23) و آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و تست تعقیبی توکی محاسبه شد (05/0P≤)
علائم خلقی سه گروه ورزش، ورزش+مریم‌گلی و مریم‌گلی نسبت به گروه دارونما کاهش معناداری نشان داد، ولی بین آنها تفاوت معناداری مشاهده نشد. تمرین، تمرین+مریم‌گلی و مریم‌گلی، اثر معنا‌داری بر بهبود علائم خلقی داشتند (001/0P=). تمرین و تمرین+مریم‌گلی موجب کاهش معنا‌دار در علائم جسمانی ناشی از سندروم پیش از قاعدگی شدند (05/0P<). همچنین بهبود علائم رفتاری ناشی از سندروم پیش از قاعدگی تنها در گروه تمرین و تمرین+ مریم‌گلی مشاهده شد (05/0P<).
تمرینات هوازی به‌همراه مصرف عصارۀ مریم‌گلی علائم سندروم پیش از قاعدگی را کاهش می‌دهد، اما عصارۀ مریم‌گلی به‌تنهایی فقط به بهبود معنا‌دار در علائم خلقی منجر شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Aerobic Exercise Combined with Salvia Officinalis Extract on The Changes of Premenstrual Syndrome Symptoms in Inactive Women

نویسندگان [English]

 • roghayeh shirdel 1
 • Shahram Soheili 2
 • Heshmatollah Parsian 2
1 Master of Applied Physiology, Department of Physical Education, Islamic Azad University, Qods Branch
2 Exercise Physiology, Department of Physical Education, Faculty of Humanities, Azad University, Qods Branch
چکیده [English]

 
Premenstrual syndrome is one of the most common problems in women of childbearing age that affects one's functioning in the family and society. The purpose of this study was to investigate the effect of 8 weeks of aerobic exercise with salvia officinalis extract on the changes of premenstrual syndrome symptoms in inactive women.
This study was a field trial with 4 pre-test and post-test groups. 40 female students, aged 18-35 years, from Quds Azad University, who were identified through a premenstrual syndrome diagnostic questionnaire under the supervision of a physician, gynecologist, and met other inclusion criteria were selected and randomly divided into four groups ( Exercise, Exercise + Salvia, Salvia, and Placebo were divided. Exercise groups performed aerobic exercises for 8 weeks and three sessions per week. Drug groups received a 500 mg capsule of sage extract or placebo daily from day 21 of menstruation to day 5 of the next menstrual cycle. Data were collected by PMS questionnaire and were analyzed by SPSS software (version 23) and one-way ANOVA and Tukey post hoc test (p≤0.05).
 There was a significant decrease in mood symptoms in the three groups of exercise, Exercise + salty and salty compared to the placebo group, but no significant difference was observed between them. (P = 0.001). Exercise and saliva + exercise significantly decreased the physical symptoms of PMS (p <0.05). Also, improvement of behavioral symptoms of PMS was observed only in the Exercise + Exercise + group (p <0.05).
Aerobic exercise combined with salvia officinalis extract reduces symptoms of premenstrual syndrome, but salvia officinalis extract alone resulted in significant improvement in mood.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aerobic Exercises
 • inactive women
 • Premenstrual Syndrome
 • Sage Extract
 1.  

  1. m KS-KM-BZ-FH-KA-J. Effect of treatment with ginger on the severity of premans truh syndrome semptoms isrn obstet gynecil 2014:1-50. 2014.
  2. spirif". Clinical Endocrinology of Obese Women". 2006.
  3. Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. Comprehensive textbook of psychiatry: lippincott Williams & wilkins Philadelphia, PA; 2000.
  4. Akhlaki FH, Abolkarim; Javadi, Zahra; Hosseinipour, Fatemeh. "The Effect of Calcium on PMS" Journal of Iranian School of Medical Sciences,. (2003);NO.37.(in persian)
  5. Dehghan Mashhadi F, Emami, Mahnaz, Ghamkhvar, Leila, Shahrokhi Ebrahimi, Bijan, Ghanbari, Zeinab, . The Impact of 3 Months of Regular Aerobic Exercise on the Signs of Premenstrual Syndrome ", . Journal of Rafsanjan Medical School, . (2008);7(, Pp. 89-98).(in persian)
  6. Sharifirad G RL, Hamidizadeh S, Bahrami N, Rashidi Nooshabadi MR, Masoudi R. The effect of progressive muscle relaxation program on the depression anxiety, and stress of premenstrual syndrome in female students. J Health Syst Res 2014; Health Education Supplement:1786-96 2014.(in persian)
  7. -Seedhom AE ME, Mahfouz EM. Life style factors associated with premenstrual syndrome among El-Minia University Students, Egypt. ISRN Public Health 2013; 2013:1-7. .
  8. Milewicz A, Jedrzejuk D. Premenstrual syndrome: From etiology to treatment. Maturitas. 2006;55:S47-S54.
  9. Sohrabi N, Kashanian M, Ghafoori SS, Malakouti SK. Evaluation of the effect of omega-3 fatty acids in the treatment of premenstrual syndrome:“a pilot trial”. Complementary therapies in medicine. 2013;21(3):141-6.(in persian)
  10. Shobeiri F, Ezzati Arasteh F, Ebrahimi R, Nazari M. Effect of calcium on physical symptoms of premenstrual syndrome. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2016;19(1.2):1-8.(in persian)
  11. Shabiri F, Jenabi E. Evaluation the effect of vitamin E on severity of muscle pain in students with premenstrual syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertil. 2014;17(96):1-5.(persian)
  12. Bokaie M, Enjezab B, Gerayllo S, Motaghi B. Evaluation of the frequency of clinical manifestations of premenstrual syndrome in young married women in Yazd. Community Health Journal. 2017;8(3):45-53.
  13. Mora S, Millán R, Lungenstrass H, Díaz-Véliz G, Morán J, Herrera-Ruiz M, et al. The hydroalcoholic extract of Salvia elegans induces anxiolytic-and antidepressant-like effects in rats. Journal of ethnopharmacology. 2006;106(1):76-81.
  14. Özcan MM, Özkan G. Determination of antioxidant activity and t otal phenol contents of two Salvia extracts. 2015.
  15. Hamidpour M, Hamidpour R, Hamidpour S, Shahlari M. Chemistry, pharmacology, and medicinal property of sage (Salvia) to prevent and cure illnesses such as obesity, diabetes, depression, dementia, lupus, autism, heart disease, and cancer. Journal of traditional and complementary medicine. 2014;4(2):82-8.(in persian)
  16. Abu-Darwish M, Cabral C, Ferreira I, Gonçalves M, Cavaleiro C, Cruz M, et al. Essential oil of common sage (Salvia officinalis L.) from Jordan: assessment of safety in mammalian cells and its antifungal and anti-inflammatory potential. BioMed research international. 2013;2013.( in persian)
  17. Savelev SU. Extracts of salvia species: relation to potential cognitive therapy: Newcastle University; 2003.
  18. Kennedy DO, Pace S, Haskell C, Okello EJ, Milne A, Scholey AB. Effects of cholinesterase inhibiting sage (Salvia officinalis) on mood, anxiety and performance on a psychological stressor battery. Neuropsychopharmacology. 2006;31(4):845-52.
  19. Kannan P, Claydon LS, Miller D, Chapple CM. Vigorous exercises in the management of primary dysmenorrhea: a feasibility study. Disability and rehabilitation. 2015;37(15):1334-9.
  20. Sabaei Y, Sabaei S, Khorshidi D, Ebrahimpour S, FALLAH RF. The association between premenstrual syndrome and physical activity and aerobic power in female high school students. 2015.(in persian)
  21. Kroll AR. Recreational physical activity and premenstrual syndrome in college-aged women. 2010.
  22. Steiner M, Macdougall M, Brown E. The premenstrual symptoms screening tool (PSST) for clinicians. Archives of Women’s Mental Health. 2003;6(3):203-9.
  23. Barnhart ER. Physicians' desk reference: PDR Network; 1989.
  24. Zodfakr LMH, Hassan ؛ Tarverdi Zadeh, Bahman. "The effect of aerobic exercise and curcumin consumption on clinical symptoms and serum levels of female sex hormones 18-35 years with premenstrual syndrome: a randomized clinical trial". 1396;20-NO.8-70-79( in Parsain).
  25. Silva CMLd, Gigante DP, Carret MLV, Fassa AG. Population study of premenstrual syndrome. Revista de saúde pública. 2006;40:47-56.
  26. Sadler C, Smith H, Hammond J, Bayly R, Borland S, Panay N, et al. Lifestyle factors, hormonal contraception, and premenstrual symptoms: the United Kingdom Southampton Women's Survey. Journal of Women's Health. 2010;19(3):391-6.
  27. Ghanbari Z, Manshavi FD, Jafarabadi M. The effect of three months regular aerobic exercise on premenstrual syndrome. Journal of Family and Reproductive Health. 2008:167-71.(in persian)
  28. NIKBAKHT M, EBADI GH. The comparison of two training methods of walking and runing on the premenstrual syndrome (PMS) in high school girls of Ahwaz. 2007.(in persian)
  29. Abbaspour Z, Rostami M, Najjar S. The effect of exercise on primary dysmenorrhea. Journal of Research in Health sciences. 2006;6(1):26-31.(in persian)
  30. Yekke Fallah L, Azimi H, Sadeghi T. The Effect of Aerobic and Walking Exercise on Physical and Psychological Symptoms and Pain of Premenstrual Syndrome. Iran Journal of Nursing (2008-5923). 2013;25(80).
  31. Tonekaboni M, Peeri M, Azarbayjani M. Effect of two intensity of aerobic exercise on clinical symptoms of premenstrual syndrome in fertile women. World Applied Sciences Journal. 2012;19(3):295-301.
  32. Machado S, Egidio Nardi A. Editorial (Thematic issue: neuroscience of exercise: focus on cognitive and brain functioning). CNS & Neurological Disorders-Drug Targets (Formerly Current Drug Targets-CNS & Neurological Disorders). 2015;14(9):1107-9.
  33. Monninkhof EM, Velthuis MJ, Peeters PH, Twisk JW, Schuit AJ. Effect of exercise on postmenopausal sex hormone levels and role of body fat: a randomized controlled trial. Journal of clinical oncology. 2009;27(27):4492-9.
  34. Miraj S, Alesaeidi S. A systematic review study of therapeutic effects of Matricaria recuitta chamomile (chamomile). Electronic physician. 2016;8(9):3024.(in persian)
  35. Abdnezhad R, Simbar M, Sheikhan Z, Mojab F, Nasiri M. The effect of Salvia (Sage) extract on the emotional symptoms of premenstrual syndrome. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2017;20(10):84-94.(in persian)
  36. RamZaN،K،. Evaluation of the Effect of Lemon and Salvia Plants on Primary Dysmenorrhea Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences،. 2014;21.)in persian)