شناسایی موانع ارتباط دانشکده‌های علوم ورزشی با مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی

چکیده

 
حرکت دانشگاه‌های آموزش‌محور به سمت دانشگاه‌های کارآفرین، با ایدة تجاری‌سازی دانش به شکل‌گیری مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری منجر شده است؛ اما آنچه مغفول مانده، جایگاه علوم ورزشی در این مراکز است. هدف تحقیق شناسایی موانع ارتباط دانشکده‌های علوم ورزشی با مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری است. روش تحقیق، کیفی است و گردآوری داده‌ها با مصاحبه و بررسی پیشینة تحقیق انجام گرفت. جامعة تحقیق را رؤسا و اعضای هیأت ‌علمی علوم ورزشی کشور، رؤسای مراکز رشد و کارآفرینی دانشگاه‌های دارای دانشکدة علوم ورزشی، رؤسای پارک‌های علم و فناوری و دیگر مسئولان مرتبط با تحقیق بودند. نمونة تحقیق به‌صورت نظری تعیین و پس از انجام 19 مصاحبه موانع ارتباط بین دانشکده‌های علوم ورزشی با مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری شناسایی شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از سه مرحلة کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. یافته‌ها نشان ‌داد که 8 مقولة اصلی تحت عناوین ضعف ساختاری، ضعف هنجاری، ضعف امکانات، ضعف آموزشی، عدم درک ظرفیت‌های کارآفرینانه در ورزش (ضعف حمایتی)، دست‌کم گرفتن ایده‌های دانشجویان علوم ورزشی، بی‌توجهی به منابع فرصت و ضعف روانی- نگرشی دانشجویان علوم ورزشی در راستای شناسایی موانع ارتباط بین دانشکده‌های علوم ورزشی با مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری به دست آمد که هر کدام به زیرمجموعه‌های دیگری تقسیم می‌شوند. ازاین‌رو به رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم ورزشی پیشنهاد می‌شود با بررسی این موانع، برنامة راهبردی به‌منظور رفع آنها را در دستور کار خود قرار دهند تا شاهد شکوفایی ایده و نوآوری‌های دانشجویان رشتة علوم ورزشی و ایجاد اشتغال برای آنان باشیم و بتوانیم از قابلیت‌های بی‌شمار این رشتة تحصیلی در جهت رفع نیازهای جامعه استفاده کنیم.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Barriers of communication Between Faculty of Sport Sciences with Incubator Centers and Science & Technology Parks in Iran

نویسندگان [English]

 • Samaneh Almasi 1
 • Hossein Eydi 2
 • Homayuon Abbasi 2
1 PhD student of sports management, Razi University
2 Assistant Professor of Sport Management, Razi University
چکیده [English]

Today, the movement of education-based universities towards entrepreneurial universities, with the idea of turning theory into practice and commercialization of knowledge, has led to the establishment of Incubator centers and science and technology parks. The aim of this research was to identify barriers to the relationship between the Faculty of physical education and sports of the country with growth centers and science and technology parks. The method of this research was qualitative in terms of data collection and the data were collected through interview and research background, Research community included head of the Faculty and faculty members of the School of Physical Education and Sport Sciences in Iran, Heads of Incubator and entrepreneurship centers at universities that have Faculty of Physical Education college, and other relevant authorities to investigate. Data analysis was conducted through three coding levels of open axial, and selective. The findings showed that the­ 8 ­main categories under the­heading­ of­ structural weakness, normative weakness, weakness­ of facilities, educational weakness, lack of understanding ­of ­entrepreneurial ­capacities ­in underestimation of students of sports science, lack of attention to resources of opportunity and weakness Psychosocial attitude of students of sport sciences were identified as barriers to the relationship between science and sports college with The Incubation Centers and science and technology parks. That each of­ which is subdivided into­ other subsets. Therefore, it is suggested to the heads of universities and colleges of sport sciences to study these obstacles and plan a strategic plan to solve them in order to witness the flourishing of the ideas and innovations of the students of the field of science Sports and create employment for them, and we can use countless possibilities of this field to meet the needs of the community.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Incubators Centers
 • Science and Technology Parks
 • The Schools of Sport Sciences
 1. Guerrero M, Cunningham JA, Urbano D. Economic impact of entrepreneurial universities’ activities: An exploratory study of the United Kingdom. Research Policy. 2015;44(3):748-64.
 2. Wong PK, Singh A. Do co-publications with industry lead to higher levels of university technology commercialization activity? Scientometrics. 2013;97(2):245-65.
 3. Bruneel J, d’Este P, Salter A. Investigating the factors that diminish the barriers to university–industry collaboration. Research policy. 2010;39(7):858-68.
 4. Habibi Rezaei M, Siyah Mansoori Y. The realization of third-generation universities through the development of university development centers. Journal of Science. 2012;3(1).
 5. Dalmarco G, Hulsink W, Blois GV. Creating entrepreneurial universities in an emerging economy: Evidence from Brazil. Technological Forecasting and Social Change. 2018;135:99-111.
 6. Sperrer M, Müller C, Soos J. The concept of the entrepreneurial university applied to universities of technology in Austria: already reality or a vision of the future? Technology Innovation Management Review. 2016;6(10):37-44.
 7. Ratinho T, Henriques E. The role of science parks and business incubators in converging countries: Evidence from Portugal. Technovation. 2010;30(4):278-90.
 8. Theodorakopoulos N, K. Kakabadse N, McGowan C. What matters in business incubation? A literature review and a suggestion for situated theorising. Journal of Small Business and Enterprise Development. 2014;21(4):602-22.
 9. McAdam M, Marlow S. A preliminary investigation into networking activities within the university incubator. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research. 2008;14(4):219-41.
 10. Lockett A, Wright M, Franklin S. Technology transfer and universities' spin-out strategies. Small Business Economics. 2003;20(2):185-200.
 11. Zou Y, Zhao W. Anatomy of Tsinghua University Science Park in China: institutional evolution and assessment. The Journal of Technology Transfer. 2014;39(5):663-74.
 12. Henriques IC, Sobreiro VA, Kimura H. Science and technology park: Future challenges. Technology in Society. 2018;53:144-60.
 13. Albahari A, Barge‐Gil A, Pérez‐Canto S, Modrego A. The influence of Science and Technology Park characteristics on firms' innovation results. Papers in Regional Science. 2018;97(2):253-79.
 14. Phan PH, Siegel DS, Wright M. Science parks and incubators: observations, synthesis and future research. Journal of business venturing. 2005;20(2):165-82.
 15. Enayati T, Alipour A. Proposing Model of Growth Centers of Academic Humanities to Move to Generation IV Universities. Development and Technology. 2014;10(39):20-8.
 16. Shazi R, Marefati s. Explaining the specialized model of physical education and sports science incubators, with emphasis on the development of entrepreneurship in sport. Iran: Mashhad; 2006.
 17. Boroumand M, Fazli Darzi A, Azimi Dostostagi A. Studying the Viewpoints of Physical Education and Sport Sciences Students on the Future of Occupation. Research in Academic Sport. 2013;5:31-48.
 18. Seyedi SA. Explaining the characteristics of Entrepreneurial University. iran2018.
 19. Gümüsay AA, Bohné TM. Individual and organizational inhibitors to the development of entrepreneurial competencies in universities. Research Policy. 2018;47(2):363-78.
 20. Sidrat S, Frikha MA. Impact of the qualities of the manager and type of university on the development of the entrepreneurial university. The Journal of High Technology Management Research. 2018;29(1):27-34.
 21. Hannon PD. Why is the entrepreneurial university important? Journal of innovation management. 2013;1(2):10-7.
 22. Agency QA. Enterprise and entrepreneurship education: Guidance for UK higher education providers. Quality Assurance Agency for Higher Education Gloucester; 2012.
 23. Vatankhah N, Rezaei Moghadam C. Components and Barriers to Establishing an Entrepreneurial School from the Perspectives of Student Member and Non-Student Student Cooperative Faculty of Agriculture. Cooperatives and Agriculture. 2015;4(15):17-40.
 24. Davoudi H, Sha'ban Ali Qomi H, Kalantari K. Study on the Barriers to the Development of Agricultural Technology in Science and Technology Parks of Tehran University. Journal of Science and Technology Policy. 2011;4(2):1-10.
 25. Azimi Dostashagi A. Designing Strategic Entrepreneurship Model in Sports Business: North University; 2014.
 26. Strauss A, Corbin J. Basics of qualitative research: Sage publications; 1990.
 27. Jannati Far h, Amade a, Babolsar.2012. Technology parks and growth centers: objective sample of entrepreneurial university,. National Conference on Entrepreneurship and Business Knowledge Management; Babolsar2012.
 28. Talebi K, Zare Yekta M. University Entrepreneurship Education and its Role in Creating and Developing Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) Knowledge-Based. Entrepreneurship Development. 2008;1:111-31.
 29. McAdam M, McAdam R. High tech start-ups in University Science Park incubators: The relationship between the start-up's lifecycle progression and use of the incubator's resources. Technovation. 2008;28(5):277-90.
 30. Klassen RM, Ang RP, Chong WH, Krawchuk LL, Huan VS, Wong IY, et al. Academic procrastination in two settings: Motivation correlates, behavioral patterns, and negative impact of procrastination in Canada and Singapore. Applied Psychology. 2010;59(3):361-79.