محاسبة کارایی، اثربخشی و بهره‌وری فدراسیون‌های ورزشی از طریق تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استاد گروه ریاضی کاربردی، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

 
هدف از مطالعه حاضر محاسبة کارایی، اثربخشی، بهره‌وری فدراسیون‌های ورزشی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) بود. تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی است که از طریق تلفیق ورودی‌ها (ورزشکاران، کارکنان، بودجه، سرانة ورزشی، سابقةفدراسیون و ...)، خروجی‌ها (توسعة سطح سلامت جامعه، انگیزة رقابت در جامعه، ایجاد الگوی اخلاقی مناسب، تقویت نگرش انسانی به زندگی، آگاهی و ...) و تولیدات میانی (ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، ورزش حرفه‌ای، ورزش پرورشی، آموزشی ورزشی، پژوهش ورزشی و رویدادهای ورزشی) برای تبدیل به عملکرد (کارایی، اثربخشی و بهره‌وری) و تکنیک مورد استفادة تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، تلفیق با تئوری تصمیم‌گیرنده است. جامعة آماری شامل 52 فدراسیون ورزشی بود، که نمونة آماری شامل فدراسیون‌هایی که در یک رشتة ورزشی فعالیت می‌کردند (39 فدراسیون)، انتخاب شدند. ابزار پرسشنامة محقق‌ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از اجماع نظر کارشناسان ورزشی فدراسیون‌ها و پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ برابر با 92/0 به‌دست آمد. به‌منظور وزن‌دهی و رتبه‌بندی شاخص‌ها از روش آنتروپی- فازی و مدل نهایی ارزیابی عملکرد طراحی استفاده شد و محاسبات مورد نیاز با استفاده از نرم‌افزار GAMS انجام گرفت. 20 فدراسیون ورزشی (28/51 درصد) از کارایی لازم برخوردار بودند و بقیه ناکارا بودند و تنها فدراسیون گلف اثربخش بود. فدراسیون‌هایی که نسبت خروجی‌هایشان به ورودی‌ها بیشتر بود، کاراتر و اثربخش‌تر بودند. یافته‌ها نشان داد با توجه به کارایی و اثربخشی فدراسیون گلف تنها فدراسیون مذکور دارای بهره‌وری بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calculation of efficiency, Effectiveness and Productivity of Sport Federations Using Data Envelopment Analysis (DEA)

نویسندگان [English]

 • Sepideh Ghotnian 1
 • Farhad Hosseinzadeh Lotfi 2
 • Farshad Tojari 3
 • ali Zarei 4
1 Ph.D. Student in Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Professor of Mathematics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
3 Professor of Physical Education and Sport Science, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
4 Associated professor of Physical Education and Sport Science, Faculty of physical education and sport sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

 
The aim of this study was to calculate of Efficiency, effectiveness and Productivity of sports federations using data envelopment analysis (DEA). This research is applied in terms of objectives, and is descriptive in terms of data collection. Research methodology was performed by integration of inputs (Athletes, staff, budget, sports per capita, federation backgrounds), outputs (Development of community health, motivation to compete in society, creating a suitable moral model, strengthening human attitude to life, awareness) and to switch production (Public sports, championship sports, professional sports, breeding sports, sports education, sports research and sports events) to the performance (Efficiency, effectiveness and Productivity) by use of data envelopment analysis techniques, combined with the theory of the decision making. The statistical population consisted of all sports federations (52 federations) and the sample was defined as the 39 federation which worked as a sports field. The research instrument was a researcher-made questionnaire which its content and face validity was confirmed and reliability by using Cronbach's alpha were calculated as 0/92. Required calculations using the software GAMS were done. Based on mathematical formulas, among the thirty-nine Federation under review, twenty Federations were efficient and the other was inefficient and only Golf Federation was effective and Productive. The results showed that the Federations which the ratio of their outputs to their inputs were greater are more efficient and more effective and has had productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • DEA
 • Efficiency
 • Effectiveness
 • Performance
 1.  

  1. Hamidi M. [The Relationship between Organizational Structure, Organizational Commitment and Organizational Effectiveness in the Headquarters of Sports Organizations in Iran [PhD] (in Persian)]. Tehran, Iran: Faculty of Physical Education, University of Tehran; 2003
  2. Honari H, Mohammadi L, Ghafouri F, Afshari M. [The Application of PCA Method to Evaluating the Performance of Sports Federations Based on EFQM Approaches (in Persian)]. New Trends in Sport Management. 2013;1(2):19-29.
  3. Mehrabian S, Alirezaee MR, Jahanshahloo GR. A Complete Efficiency Ranking of Decision Making Units in Data Envelopment Analysis. Computational Optimization and Applications. 1999;14(2):261-6. DOI10.1023/a:1008703501682
  4. Donthu N, Hershberger EK, Osmonbekov T. Benchmarking Marketing Productivity Using Data Envelopment Analysis. Journal of Business Research. 2005;58(11):1474-82. DOI10.1016/j.jbusres.2004.05.007
  5. Kaplan RS, Norton DP. The Balanced Scorecard-Measures That Drive Performance: Harvard Business Review; 2013. Available from: https://hbr.org/1992/01/the-balanced-scorecard-measures-that-drive-performance-2
  6. Niven PR. Balanced Scorecard Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies. Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.; 2012. DOI:10.1002/9781119197287
  7. Felix Ayadi O, Adebayo AO, Omolehinwa E. Bank Performance Measurement in a Developing Economy: An Application of Data Envelopment Analysis. Managerial Finance. 1998;24(7):5-16. DOI10.1108/03074359810765589
  8. Batchelar VB. A Comparable Cross-System Bank Productivity Measure: Empirical Evidence from the Malaysian Dual Banking System [PhD]. Perth, Australia: Edith Cowan University; 2005
  9. Luo X. Evaluating the Profitability and Marketability Efficiency of Large Banks: An Application of Data Envelopment Analysis. Journal of Business Research. 2003;56(8):627-35. DOI10.1016/s0148-2963(01)00293-4
  10. Ahmad W, Luo RH. Comparison of Banking Efficiency in Europe: Islamic Versus Conventional Banks. In: Kim S-J, Mckenzie MD, eds. International Banking in the New Era: Post-Crisis Challenges and Opportunities. International Finance Review. 11: Emerald Group Publishing Limited; 2010. p. 361-89. DOI:10.1108/s1569-3767(2010)0000011016
  11. Charnes A, Cooper WW, Rhodes E. Measuring the Efficiency of Decision-Making Units. European Journal of Operational Research. 1979;3(4):339. DOI10.1016/0377-2217(79)90229-7
  12. Daneshvar M. [Designing and explaining the performance evaluation model of Dana Insurance Branches using Data Envelopment Analysis Technique [MSc] (in Persian)]. Tehran, Iran: Tarbiat Modarres University; 2006
  13. Berger AN, Hancock D, Humphrey DB. Bank Efficiency Derived from the Profit Function. Journal of Banking & Finance. 1993;17(2-3):317-47. DOI10.1016/0378-4266(93)90035-c
  14. Burger A, Moormann J. Detecting Intrinsic Inefficiency on Process Level: Benchmarking of Transactions in Banking. In: Ardagna D, Mecella M, Yang J, eds. Business Process Management Workshops (BPM 2008). Lecture Notes in Business Information Processing. 17. Berlin, Heidelberg: Springer; 2009. p. 146-57. DOI:10.1007/978-3-642-00328-8_14
  15. Charnes A, Cooper WW, Rhodes E. Measuring the Efficiency of Decision Making Units. European Journal of Operational Research. 1978;2(6):429-44. DOI10.1016/0377-2217(78)90138-8
  16. Momeni AR. [Designing Dynamic Productivity Model with Data Envelopment Analysis (DEA) [thesis] (in Persian)]. Tehran, Iran: Tarbiat Modarres University; 2002
  17. Hamidi M, Khabiri M, Fallah Z. [Investigating the Factors Related to Establishing an Information Management System in the Islamic Football Federation of the Islamic Republic of Iran (in Persian)]. Movement. 2015;29:109-99.
  18. Shilbury D, Moore KA. A Study of Organizational Effectiveness for National Olympic Sporting Organizations. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. 2016;35(1):5-38. DOI10.1177/0899764005279512
  19. Wang T-F, Cullinane K. The Efficiency of European Container Terminals and Implications for Supply Chain Management. Maritime Economics & Logistics. 2006;8(1):82-99. DOI10.1057/palgrave.mel.9100151
  20. Khodayari A, Amirtash AM, Mozaffari AA. [Application of Data Envelopment Analysis Method to Determine the Productivity and Ranking of Schools and Departments of Physical Education and Sport Sciences (in Persian)]. Sport Management. 2009;2:117-32.
  21. Skandari Dastgiri S, Amirtash AM, Safania AM. [The Relationship between the Performance Components Evaluation in the Efficiency of Sport Federations (in Persian)]. Applied Research in Sport Management. 2018;6(24):19-26.
  22. Haas DJ, Kocher MG, Sutter M. Measuring Efficiency of German Football Teams by Data Envelopment Analysis. Central European Journal of Operations Research. 2004;12(3):251-68.
  23. Haas DJ. Technical Efficiency in the Major League Soccer. Journal of Sports Economics. 2016;4(3):203-15. DOI10.1177/1527002503252144
  24. Heidarinezhad S. [Explaining and Determining Productivity Indicators in Colleges and Departments of Physical Education and Sports Science of State Universities and Designing a Performance Improvement Model [PhD] (in Persian)]. Tehran, Iran: Tarbiat Moalem University of Tehran; 2005
  25. Jamaat K, Ehsani M, Hosseini SE. [Comparison of the Views of the Heads of Sports Federations and the Managers of the Sponsoring Companies Regarding the General Objectives of Financial Support for Sport (in Persian)]. Motion and Exercise Sciences. 2010;8(15):60-70.
  26. Amadeh H, Emami Meibodi A, Azadinezhad A. [Ranking the Iranian Provinces by Technical Efficiency of Industrial Sector by Applying DEA Method (in Persian)]. Knowledge and Development. 2010;16(29):162-80.
  27. Mohaghar A, Hakkak M, Yaghoubi H. [Efficiency Evaluation of Foreign Currency Branches of Bank Keshavarzi of Iran Using Integrated BSC, DEA and AHP Approaches (in Persian)]. International Journal of Industiral Engineering & Producion Management. 2014;25(2):237-47.
  28. Najafi SI, Aryan Nejad M, Hosseinzadeh Lotfi F, Eyn Al-Rasul SA. [Evaluation of efficiency by combining two measurement systems BSC and DEA (in Persian)]. Management Quarterly. 2008;11:41-54.
  29. Eydi H, Ramzaninezhad R, Yousefi B, Sajjadi SN. [Study of Organizational Effectiveness in Selective Sporting Federations (in Persian)]. Researches in Sport management and Motor Behavior. 2013;2(4):119-34.