تحلیل راهبردهای توسعۀ تجاری‌سازی دانش مدیریت ورزشی با استفاده از الگوی ترکیبی مدل سه‌شاخگی و TOPSIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، پژوهشکدۀ مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی علوم ورزشی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

4 گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران.

چکیده

 
بهره‌گیری از تحقیقات تخصصی در جهت کسب منفعت اقتصادی از مسائل مهم و اساسی در جوامع است. ازاین‌رو تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای توسعۀ تجاری‌سازی دانش مدیریت ورزشی با استفاده از الگوی ترکیبی مدل سه‌شاخگی و TOPSIS طراحی شد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است که به‌صورت میدانی انجام گرفت. جامعۀ آماری تحقیق شامل خبرگان حوزۀ مدیریت ورزشی بودند که در عرصه‌های دانش مدیریت ورزشی و تجاری‌سازی دانش تجربه و تخصص مناسب را داشتند. براساس انتخاب گلوله‌برفی، 18 نفر به‌عنوان نمونۀ تحقیق مشخص شدند. پرسشنامۀ تحقیق، شامل پرسشنامۀ محقق‌ساخته بود. این پرسشنامه به‌صورت ماتریس راهبرد در عوامل سه شاخه و براساس روش TOPSIS طراحی شده بود. به‌منظور شناسایی راهبردهای تجاری‌سازی دانش مدیریت ورزشی، از مبانی نظری موجود در تحقیق و همچنین نظر خبرگان استفاده شد. بدین‌منظور ابتدا محقق با شناسایی راهبردهای اولیۀ مستخرج از مقالات، تعدادی از راهبردها را مشخص و سپس با استفاده از بررسی نظرهای تیم خبرگان، به نهایی کردن این راهبردها اقدام کرد. در این تحقیق در نهایت 12 راهبرد تجاری‌سازی دانش مدیریت ورزشی شناسایی و نهایی شد. به‌منظور انتخاب بهترین راهبردهای تجاری‌سازی دانش مدیریت ورزشی از روش تاپسیس استفاده شد. کلیۀ روند تجزیه‌وتحلیل داده‌های تحقیق با استفاده از نرم‌افزار BT TopSis SoLver انجام گرفت. بر مبنای یافته‌های تحقیق، توسعۀ سیستم مسلط حرفه‌ای برای ارزیابی طرح‌های پژوهشی دانشگاه و ارزیابی بالقوۀ این پروژه‌ها به‌منظور تجاری‌سازی دانش مدیریت ورزشی با ضریب 8197/0 بیشترین اهمیت را داراست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Strategies for Commercialization of Sport Management Knowledge Using Combination Pattern of Three-Branch Model and TOPSIS

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Golkar Hagh 1
 • Mostafa Afshari 2
 • Zahra Alam 3
 • Akram Esfahani Nia 4
1 PhD Student, Department of Physical Education, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
2 Assistant Professor, Sport Management Department, Sport Management Research Center, Sport Sciences Research Institute, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Physical Education, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
4 Department of Physical Education and Sport Science, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.
چکیده [English]

 
The use of specialized research to gain economic viability is one of the most important issues in societies. This issue has led to this study aimed to identify and prioritize the strategies for commercialization of sport management knowledge using a combination of three-branch model and TOPSIS. The present study was a descriptive-analytical study that was carried out fieldwork. The statistical population of the study consisted of experts in the field of sports management who were experienced in the field of sports management knowledge and commercialization of knowledge. Based on snowball selection, 18 people were identified as the sample of the study. The research questionnaire included a researcher-made questionnaire. The questionnaire was designed as a strategy matrix based on TOPSIS. In order to identify the commercialization strategies of sport management knowledge, the theoretical foundations of the research as well as expert opinion were used. To this end, the researcher first identified a number of strategies by identifying earliest strategies available from the papers, then using the review of the team of experts to finalize these strategies. In this research, 12 strategies for the commercialization of sport management knowledge were identified and finalized. Topsoils method was used to select the best commercialization strategies for sport management knowledge. All data analysis process was performed using BT TopSis SoLver software. Based on the findings of the research, the development of a skilled professional system for evaluating university research projects and evaluating the potential of these projects is essential for commercializing the management knowledge of sports with the coefficient of 0.8197.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Evaluation
 • Knowledge
 • Research
 • Teaching
 1.  

  1. Czarnitzki D, Hussinger K, Schneider CJI, Change C. Commercializing academic research: the quality of faculty patenting. 2011;20(5):1403-37.
  2. Smyth SJ. Transfer and Licensing of University Research and Technology in Canadian Agriculture. From Agriscience to Agribusiness: Springer; 2018. p. 239-55.
  3. Kim Y-J, Shin SJJAJoI, Policy. What Causes Technology Commercialization to Succeed or Fail after Transfer from Public Research Organizations. 2017;6(1).
  4. Eghbaly S, ahmadi A, heydari m. Factors Affecting the Process of Commercialization of Inventions and Innovations in Iran. 2nd Entrepreneurship Student Conference2011.
  5. Gachie W, Govender DWJAJoS, Technology, Innovation, Development. Commercialization of higher education institutions’ research within the National System of Innovation. 2017;9(4):387-97.
  6. Chen M, Shelton A, Ye G-yJAroe. Insect-resistant genetically modified rice in China: from research to commercialization. 2011;56:81-101.
  7. Breazeal C, editor Social robots: from research to commercialization. Proceedings of the 2017 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction; 2017: ACM.
  8. Tavakoly AM, J. Mesahy, M. Technology Commercialization in Iran: Challenges and Solutions. Second International Conference on Technology Commercialization; tehran: Science and Technology Park of Tehran University; 2014.
  9. Dooley L, Kenny BJI, Education H. Research Collaboration and Commercialization: The PhD Candidate Perspective. 2015;29(2):93-110.
  10. Cartalos O, Svoronos AN, Carayannis EG. The Evaluation Process of Research Commercialization Proposals and its Links to University Technology Transfer (TT) Strategy: A Case Study. From Agriscience to Agribusiness: Springer; 2018. p. 277-315.
  11. Doherty AJJoSM. “It takes a village:” Interdisciplinary research for sport management. 2013;27(1):1-10.
  12. Jones DF, Brooks DD, Mak JYJSMR. Examining sport management programs in the United States. 2008;11(1):77-91.
  13. Keshavarz L, Farahany A, Alizadeh A. Analysis of Factors Affecting Stakeholder Behavior in Commercialization of Sport Research. Organizational Behavioral Management Studies in Sport. 2017;4 (15):11-20.
  14. Latif NSA, Abdullah A, Jan NMJPE, Finance. A pilot study of entrepreneurial orientation towards commercialization of university research products. 2016;37:93-9.
  15. Costa CA. Future of sport management research: a delphi story: The Ohio State University; 2000.
  16. Dolmans S, Shane S, Jankowski J, Reymen I, Romme G, editors. Investigating Status Effects in University Technology Commercialization. Academy of Management Proceedings; 2015: Academy of Management Briarcliff Manor, NY 10510.
  17. Lam AJRp. What motivates academic scientists to engage in research commercialization:‘Gold’,‘ribbon’or ‘puzzle’? 2011;40(10):1354-68.
  18. Clausen J, Bayle E, Giauque D, Ruoranen K, Lang G, Schlesinger T, et al. International sport federations’ commercialisation: a qualitative comparative analysis. 2018;18(3):373-92.
  19. Enjolras BJN, quarterly vs. The commercialization of voluntary sport organizations in Norway. 2002;31(3):352-76.
  20. Chalip LJJosm. Toward a distinctive sport management discipline. 2006;20(1):1-21.
  21. Pitts B, Pedersen PM. Examining the body of knowledge in sport management: A content analysis of the Journal of Sport Management. 2005.
  22. Pitts BG, Danylchuk KEJSMEJ. Examining the body of knowledge in sport management: A preliminary descriptive study of current sport management textbooks. 2007;1(1):40-52.
  23. Murray F, Stern SJJoEB, Organization. Do formal intellectual property rights hinder the free flow of scientific knowledge?: An empirical test of the anti-commons hypothesis. 2007;63(4):648-87.
  24. Yu HJNb. The European Open Science Cloud and commercialization. 2018;36(12):1133.
  25. Belitski M, Aginskaja A, Marozau RJRP. Commercializing university research in transition economies: Technology transfer offices or direct industrial funding? 2019;48(3):601-15.
  26. Irani FNH, Asetmal EKJEJoSD. Identifying and Prioritizing Barriers to Commercializing Researches and Innovations in East Azerbaijan University with AHP Techniques and Providing Appropriate Strategies. 2018;7(2):121-40.
  27. Leišytė L, Sigl LJTH. Academic institutional entrepreneurs in Germany: navigating and shaping multilevel research commercialization governance. 2018;5(1):1-23.
  28. Goldstein H, Bergman EM, Maier GJTAors. University mission creep? Comparing EU and US faculty views of university involvement in regional economic development and commercialization. 2013;50(2):453-77.
  29. Rastogi PNJHsm. Knowledge management and intellectual capital–the new virtuous reality of competitiveness. 2000;19(1):39-48.
  30. Yoo KJTJoSfe-BS. Knowledge Distribution Status of the Korean SMC's Technology Commercialization Process Using a Knowledge Map. 2018;23(2):67-81.