طراحی و اولویت‌بندی استراتژی توسعه ورزش جودو ایران با روش‌های SWOT و QSPM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 گروه علوم ورزشی ، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، طراحی و اولویت‌بندی استراتژی توسعه ورزش جودو ایران با روش‌های SWOT و QSPM بود.
روش شناسی: روش پژوهش، توصیفی و جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کمی و کیفی) انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی شامل 70 نفر از مسئولان کمیته‌های فدراسیون جودو، اعضای هیأت رئیسه و رؤسای هیات‌های جودو استان‌ها و مدیران باشگاه‌های لیگ کشوری و در بخش کیفی، شامل تعداد 12 نفر از خبرگان بودند. به دلیل محدودیت اعضا، نمونه آماری برابر با جامعه در نظر گرفته شد. اطلاعات تحقیق از اسناد بالادستی، ادبیات پیشینه، پرسشنامه و نظرات خبرگان، جمع آوری و در شورای راهبری، جمع‌بندی و نهایی شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه‌ محقق‌ ساخته بود که روایی محتوایی آن توسط 10 تن از اساتید دانشگاهی و پایایی آن نیز با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت (86/0=α).
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که در فدراسیون جودو، 7 قوت، 9 ضعف، 9 فرصت و 8 تهدید وجود دارد. با روش تحلیل SWOT، 10 استراتژی تدوین و با تکنیک QSPM اولویت‌بندی گردید.
نتیجه گیری: مسئولین باید نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت استعداد و تسهیل مسیر ترقی ورزشکاران جودو کشور و همچنین پایدارسازی و استمرار افتخارات جودو در سطوح منطقه‌ای، آسیایی و جهانی و پی‌ریزی و توسعه سنجیده ورزش جودو اقدام لازم را انجام دهند. می‌توان اذعان کرد که فدراسیون جودو با تکیه بر استراتژی‌‌های موقعیت تهاجمی به اهداف متعالی خود دست خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and prioritization of a strategy for the development of Judo in Iran, using SWOT and QSPM methods

نویسندگان [English]

  • Vahid Zarenejad 1
  • seyed Ehsan Amirhoseeini 2
  • Ahmad Torkfar 3
1 Department of sport management, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran
2 Department of Sport science, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran.
3 Associate Professor, Department of Sports Management, Faculty of Art and Architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Objective: This study aims to design and prioritize a strategy for the development of Judo sport in Iran, suing SWOT and QSPM methods.
Methodology: the research was a descriptive one performed through collecting filed information, using the mixed (qualitative and quantitative) method. The population consisted of 70 authorities in Judo federation committees, the board of directors' members, provincial boards chairman and managers of national league members in the quantitative section, and 12 elites in the qualitative section. Because of the small population, the sample was set equal to the population. The information for research was first gathered from high-level documents, literature, questionnaires and elite ideas, then concluded and finalized by the leadership committee. An author made questionnaire was utilized; its validity and reliability approved by 10 university professors, and by calculating Cronbach Alpha (α=0.86), respectively.
Findings: there are 7 strength points, 9 weak points, 9 opportunity, and 8 threats in the Judo federation. 10 strategies were developed using the SWOT analysis method and prioritized using the QSPM technique.
Conclusion: Authorities should develop an integrated system of skill management, facilitate the path for improvement of Judokas, and try to maintain and continue the honors of Judo in the region, Asia, and the world, as well as considered establishment and development of this sport. Focusing on aggressive position strategies, the Judo federation can reach its high goals

کلیدواژه‌ها [English]

  • Federation
  • Judo
  • Strategy
  • SWOT