نانوذرات نقره، پیش آمادگی هوازی و بیهوازی و تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت ریه رت های نر ویستار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم پایه، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود، شاهرود، ایران

2 مرکز تحقیقات نانوذرات بیولوژیک در پزشکی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

علیرغم استفاده فراوان، اثرات نانوذرات بر بافت های مختلف از جمله ریه ها چندان مشخص نیست. از طرفی فعالیت‌های بدنی، مقاومت سلول‌های ریوی را در برابر استرس‌های مختلف افزایش میدهد. لذا هدف این پژوهش بررسی میزان تغییرات ساختاری بافت ریه در اثر تزریق نانو نقره در‌پی فعالیت هوازی و بی‌هوازی است. نمونه‌ها در 6 گروه کنترل سالم، نانو نقره، تمرین هوازی، تمرین بی‌هوازی، نانو نقره + تمرین هوازی، نانو نقره+ تمرین بی‌هوازی بصورت تصادفی ساده تقسیم شدند. ابتدا گروه‌های تمرین بمدت 10 هفته بر روی تردمیل جوندگان به تمرین پرداخته، سپس تزریق درون صفاقی نانو ذرات نقره به ازاء 10 درصد وزن بدن هر رت در 5 نوبت انجام گرفت و پس از 48 ساعت از آخرین تزریق، رت ها بی‌هوش شده و نمونه‌گیری صورت پذیرفت. نمونه‌ها با رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین و توسط میکروسکوپ نوری عکس برداری و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد تمرین بی‌هوازی درکاهش وزن رت ها بصورت معنی داری موثر بود (045/0=p). همچنین اکسیژن مصرفی در تمامی گروه ها به جز گروه دریافت کننده نانو نقره، نسبت به گروه کنترل افزایش داشت (000/0=p). همچنین تزریق نانو نقره موجب پونوموسیت 1 و 2، آسیب آلوئلی و برونشیولی بهمراه التهاب و پرخونی در رت های بدون تمرین شد. اما در گروه تمرین هوازی نسبت به گروه بی‌هوازی التهاب و پرخونی کاهش بیشتری یافته بود. تمرین می‌تواند در کاهش درجه تخریب بافت ریه ناشی از مصرف نانو نقره موثر باشد. اگرچه بنظر میرسد نوع پروتکل تمرین در نوع کاهش آسیب موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Silver nanoparticles, aerobic/anaerobic pre-conditioning exercise, and structural changes in lung tissue of male Wistar rats

نویسندگان [English]

  • fatemeh pourmand 1
  • Sayyed-Javad ZIAOLHAGH 2
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Basic Sciences, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
2 Biological Nanoparticles in medicine research center, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Despite its widespread use, the effects of nanoparticles on various tissues, including the lungs, are unclear. On the other hand, physical activity increases the resistance of lung cells to various stresses. Therefore, the aim of this study was to investigate the structural changes in lung tissue due to nanosilver injection following aerobic and anaerobic exercise. Samples were randomly divided into 6 healthy control groups, nanosilver, aerobic protocol, anaerobic protocol, nano silver + aerobic protocol, nano silver + anaerobic protocol. First, the training groups practiced on the rodent treadmill for 10 weeks. The intraperitoneal injection of silver nanoparticles was then performed at 5 times per 10% body weight of each rat, and 48 hours after the last injection, the rats were anesthetized and sampled. Samples were photographed and studied by hematoxylin-eosin staining with an optical microscope. results showed that anaerobic exercise was significantly effective in reducing rat weight (p = 0.45). Also, the oxygen consumption in all groups, except the nano silver receiving group, increased compared to the control group (p = 0.000). Nano-silver injections also caused pneumonia 1 and 2, alveolar and bronchiolitis lesions, and inflammation and hyperemia in untreated rats. But in the aerobic exercise group, the inflammation and hypertension were reduced more than in the anaerobic group. Exercise can be effective in reducing the degree of destruction of lung tissue caused by the consumption of silver nanoparticles. However, aerobic exercise seems to be more beneficial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Aerobic training protocols”
  • “Anaerobic training protocols”
  • “Pneumocyte”
  • “Silver nanoparticles”