تحلیل محیط و تعیین انتظارات فدراسیون شمشیر بازی ایران بر اساس مدل SCORE

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی

3 دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

چکیده

برای موفقیت درعرصه ورزش و بین الملل، فدراسیون ها بایددر راستای برنامه ها، اهداف خود را، جهت دستیابی به بالاترین جایگاه های ورزشی دردنیا و آسیا تنظیم نمایند. هدف از انجام این پژوهش، تعیین حوزه های کلیدی، تحلیل محیط، شناسایی نقاط قوت، محدودیت ها، ریسک ها و فرصت هابه صورت تفکیک شده برای هر حوزه و تعیین انتظارات فدراسیون شمشیر بازی ایران بود.تحقیق حاضر برمبنای هدف، کاربردی؛ برمبنای راهبرد، ترکیبی (کیفی – کمی) و برمبنای مسیراجرا ، مبتنی بر مطالعات راهبردی است. با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد بالادستی و نظرات شورای راهبردی فدراسیون شمشیربازی، هفت حوزه کلیدی عملکرد، به ترتیب اولویت، روابط عمومی و بین الملل، استعداد یابی و قهرمان پروری، توسعه منابع انسانی ،ساختار و تشکیلات، رویداد های ورزشی، امکانات و تجهیزات و بازاریابی و منابع مالی بود. از دو روش کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان شمشیربازی(n=50) به تحلیل محیط درونی و بیرونی فدراسیون به تفکیک هر یک از حوزه های کلیدی پرداخته شد. بر مبنای مدل SCORE در تحلیل محیط درونی از رویکرد منابع سازمان و رویکرد تحلیل وظیفه ای سازمان و در تحلیل محیط بیرونی، دو سطح محیط کلان و محیط خرد مورد تحلیل قرارگرفت. سپس برای حوزه های کلیدی عملکرد، انتظارات یا اهداف کیفی فدراسیون تدوین شد،که مهمترین آنها :روابط عمومی مستمر، شفاف و کار آمد در کسب و حفظ حمایت های مالی و معنوی، توسعه و آموزش شمشیر بازی برای همه ، حفظ و حمایت از قهرمانان، شایسته سالاری ،حمایت و آموزش مستمر و افزایش مشارکت نیروهای متخصص و.. اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of SCORE Model for Analyzing the Environment and determining the Expectations of the Iranian Fencing Federation

نویسندگان [English]

  • Kimia Bagherzadeh 1
  • alireza elahi 2
  • Fazlollah Bagherzadeh 3
  • Nazanin Rasekh 4
1 phD Candidate, Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Head of the Faculty of Physical Education, Kharazmi University
3 Associate Professor, Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Sport Management, Sport Sciences Research Institute of Iran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In order to be successful in sports and international affairs, federations must adjust their programs and goals to achieve the highest sports positions in world and Asia, and avoid immediate, tasteful, and random decisions. To this end, identifying the environment of the federation is the first and most necessary step to develop appropriate and efficient strategies. Here in this study, the critical areas of Islamic Republic of IRAN Fencing Federation performance were determined and an internal and external environmental analysis were done to predict the federation expectations for the future orientations and strategies. Accordingly, seven critical areas of performance were determined including, in order of priority, public and international relations, talent identification and heroism, human resource development, structure and organization, sporting events, facilities and equipment, and marketing and financial resources. Then, the internal and external environment of the federation for each of the identified key areas were analyzed and discussed. The strengths and limitations were identified with the aid of SCORE model.
Macro and micro external environment analysis were done at two levels including; opportunities and risks environment analysis. Critical performance, expectations, or qualitative goals of the federation were developed for each of the critical areas. The obtained results can be later applied to develop future prospective of Islamic Republic of IRAN Fencing Federation strategies and operational plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Environment
  • "."Expectations"
  • "Fencing"
  • "critical areas of performance
  • "