بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ورزشکاران و نحوه جبران خسارات آن در نظام حقوقی ایران، انگلیس، فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی مسئولیت آسیب‌ها در یک حادثه ورزشی و چگونگی جبران خسارات وارد شده به ورزشکار از سوی ورزشکار دیگر (حریف / رقیب) است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی و گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای از مقالات،کتب و آرای دادگاه ها می باشد.در این راستا مداقه در دکترین خطرهای ذاتی و پذیرش خطر در تحقق مسئولیت ناشی از زیان‌های وارده و چگونگی جبران خسارات تا حدود زیادی پاسخگوی سئوالات ما خواهد بود . نتایج به دست آمده مشخص نمودند؛ مبنای مسئولیت مدنی ورزشکاران در مقابل یکدیگر در نظام‌های حقوقی کشورهای انتخابی در این مطالعه مبتنی بر قاعده "تقصیر" است و نقض قوانین به خودی خود به منزله تحقق مسئولیت نمی‌باشد. اما در نظام حقوقی ایران مسئولیت مدنی ورزشکاران در مقابل یکدیگر مبتنی بر نظریه و قاعده "استناد" است. به طور کلی در نظام حقوقی ایران دعاوی ورزش جایگاه اصلی دکترین پذیرش خطر بوده و خسارت‌ها و آسیب‌های وارده به ورزشکاران مشمول قواعد عمومی مسئولیت مدنی قرار نمی‌گیرند. بر اساس ماده 14 آیین دارسی کیفری خسارت دیده می‌تواند تمامی زیان‌های (مادی، معنوی و ممکن الحصول) ناشی از جرم را مطالبه نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Athletes' Civil Liability and its Compensation in the Legal System of Iran, England, France and Commen Law

نویسندگان [English]

  • meghdad mahmoodi alami 1
  • vahid shojaei 2
  • mohammad hami 2
  • Mohammad Sanaei 3
1 Department of Sport Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Department of Sport Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sport Management, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the liability of injuries in a sporting accident and how the other athlete (opponent / competitor) compensated for the injury to the athlete. The research method in this article is descriptive and collects data in the form of a library of articles, books and court rulings.In this regard, the study of the doctrine of inherent risks and the acceptance of risk in the realization of liability for damages and how to compensate will largely answer our questions. The results indicated that the basis for the civil liability of athletes against each other in the jurisdictions of the countries selected in this study is based on the "fault" rule and that violating the law itself does not constitute a liability. But in the Iranian legal system, the civil liability of athletes against each other is based on the "citation" theory and rule. Generally speaking, in the Iranian legal system, sports claims are the mainstay of the risk acceptance doctrine, and damages and injuries to athletes are not subject to the general rules of civil liability. According to Article 14 of the Criminal Code, the damaged person can claim all the damages (material, spiritual and possible proceeds) of the crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Liability
  • Criminal Procedure Code
  • Damages
  • Sports Accidents