ارائة الگوی عوامل مؤثر بر توسعة صادرات کالاهای ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائة الگوی عوامل مؤثر بر توسعة صادرات کالاهای ورزشی است. این پژوهش از حیث نوع پژوهش، کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی - پیمایشی است. در این پژوهش برای شناسایی عوامل و تبیین الگوی مربوطه، از روش کیفی- کمی استفاده شد، به‌طوری‌که در روش کیفی از مصاحبة عمقی و در روش کمی از ابزار پرسشنامة محقق‌ساخته استفاده شد و جامعة آماری تحقیق شامل نخبگان اقتصاد ورزشی بود. نمونة آماری پژوهش به‌دلیل نامعلوم بودن حجم جامعه، 384 نفر به‌صورت تصادفی و هدفمند انتخاب شدند. روایی صوری به تأیید 16 نفر از استادان مدیریت ورزشی رسید. مقدار پایایی ترکیبی، روایی واگرا و همگرا پرسشنامه مطلوب برآورد شد. تحلیل نتایج به روش معادلات ساختاری با نرم‌افزار پی‌ال‌اس انجام گرفت. نتایج نشان داد مقدار ضریب تعیین برای سازة توسعة صادرات کالاهای ورزشی 542/0 است که مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تأیید می‌کند. همچنین عوامل درونی با ضریب اثر 576/0 و عوامل بیرونی با ضریب اثر 193/0 روی توسعة صادرات کالاهای ورزشی تأثیر می‌گذارد. به‌طور کلی و با توجه به یافته‌های پژوهش، توسعه و تکامل صنعت صادرات کالاهای ورزشی کشور، نتیجة مدیریت صحیح عوامل داخلی، بازار صادراتی و تنظیم روابط و سیاست‌های تجاری با سایر کشورهاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing the model of influencing factors in the export expansion of sporting goods

نویسندگان [English]

 • Abdolhossein Ebrahimi 1
 • Amin Khatibi 2
 • Abdulrahman Mehdi Pour 3
 • Hossein marashian 2
1 PH.D. in Sport Management,Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Assistant Professor, Department of sport management, Sport Sciences Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 Associate Professor in Sport Management, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

The purpose of this study is to present a model of effective factors in the export expansion of sporting goods. This research falls into the category of applied research and is a descriptive-scrolling survey in terms of collecting data. In this study, a qualitative-quantitative approach has been used to identify and establish the relevant model; so that in qualitative method, the depth of interview and in quantitative method, the researcher-made questionnaire were used. The statistical population of the study included the sports-economic elite. Because of the unknown volume of the community, 384 people were selected randomly and purposefully in the statistical sample of research. The formal validity was approved by sixteen sports management professors. The combined reliability value, divergent and convergent validity of the questionnaire were optimally estimated. The analysis of the results was done using structural equations with PLC software. The results showed that the determination coefficient for the structure of the development of sporting goods export is 0.542, which confirms the model fit. Also, internal factors with a coefficient of 0.576 and exogenous factors with a coefficient of 0.193 affect the export expansion of sporting goods. In general, according to the research findings, the development and evolution of the export industry of sporting goods in the country is the result of proper management of the internal factors, the export market and the regulation of trade relations with other countries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic development
 • Export development
 • Sporting goods
 • Trading
 1. Karampour, A., Sharifi, K., & Shafa Bakhsh, E. Provide a model for assessing the impact of resource-based approach components. On Export Performance Based on Cost Leadership Strategy in Non-Metal Mining Industry. Business Management. 2012; 4(12): 128-113. (In Persian)
 2. Silva, G., Gomes, P., & Lages, L. Does importer involvement contribute to product innovation? The role of export market factors and intra-firm coordination. Industrial Marketing Management. 2017; 14(1): 14-11.
 3. Griffith, D., & Czinkota, M. Release the constraints: Solving the problems of export financing in troublesome times. Business Horizons. 2012; 55(3): 251-260.
 4. Askarian, F., Asgharpour, H., & Sarlab, R. A Comparative Study of the Comparative Advantage of Iran's Sports Goods Export Sports Management Studies. 2016; 35(11): 82-67. (In Persian)
 5. Khattak, A., & Stringer, C. Environmental Upgrading in Pakistan’s Sporting Goods Industry in Global Value Chains: A Question of Progress. Journal Business & Economic Review. 2017; 9(1): 43-64.
 6. Malik, T. Varieties of capitalism, innovation performance and the transformation of science into exported products: A panel analysis. Journal Technological Forecasting & Social Change. 2017; 118(1): 324–333.
 7. Sameti, M., Jalali, A., & Sadeghi, Z. The effects of globalization on the import pattern of Iran(1338-1381). Quarterly Journal of Economic Research. 2004; 4(12): 16-11. (In Persian)
 8. Armen, S., Tabee Izadi, A., & Hossei Pour, F. Triangle of financial development, economic growth and foreign trade in Iran. Journal of Quantitative Economics. 2008; 5(3): 135-107 . (In Persian)
 9. Sharifian, E., Yousefi Zarandi, M., & Ghahraman Tabriz, K. Barriers to the part of the sports industry in competing with foreign sporting goods. Applied Research in Sport Management. 2016; 1(17): 82-73. (In Persian)
 10. Trevor, S. The Commercialisation of Sport (Sport in the Global Society). 2nd ed. Philadelphia, PA: Routledge ; 2003.
 11. world market for sports goods export. Retrieved October 8, 2014, from http://www.xinhuanet.com/english/.
 12. Gartton, C., Arnesolberg, H. The Economics of Sports Broadcasting. 1nd ed. Philadelphia, PA: Routledge ; 2007.
 13. Liu, L., & Nath, H. Information and communications technology and trade in emerging market economies. Emerging Markets Finance and Trade. 2013; 49(6): 67-87.
 14. Arkolakis, C., & Costinot, A. New trade models, same old gains? American Economic Review. 2012; 102(1): 94-130.
 15. Agha Mousa Tehrani, M., Sardari, A., & Karam Pour, A. Identification of facilitating factors affecting the export of technology products. Journal of Management Research in Iran. 2017; 20(4): 22-21. (In Persian)
 16. Khodadadi, M., Sarlab, M., & Masoum Zadeh, S. Impact of exchange regimes on the flow of business goods in the Middle East countries: Space econometric approach. Sports Management Studies. 2018; 10(48): 36-17. (In Persian)
 17. Nejati, M., & Akbari Fard, H. Evaluating the impact of technology overflow from exports on total factor productivity in the industrial sector. Journal of Modern Economics and Trade. 2018; 1(1): 166-141. (In Persian)
 18. Export Sporting Goods. Retrieved November 11, 2017, from https://www.wto.org/.
 19. Zafar, F., Nawaz, I., Aqib, M., Shahzad, N., & Yasir, M. Contribution of Sports Goods Industry towards Economic Growth of Pakistan. Advances in Social Sciences Research Journal. 2017; 4(13): 70-75.
 20. Oura, M., Zilber, S., & Lopes, E. Innovation capacity, international experience and export performance of SMEs in Brazil. International Business Review. 2016; 25(4): 921-932.
 21. Kundu A. Bi-directional relationships between exports and growth: A panel data approach. Journal of Economics and Development Studies. 2013; 1(1): 10-23.
 22. Nourozi, N., & Masoum, M. Designing the Model of Factors Affecting Export Performance of Sporting Equipment Manufacturers. Sports Management Studies. 2018; 10(49): 18-11. (In Persian)
 23. Khodadadi, M., Sarlab, M., & Masoum Zadeh, S. Impact of exchange regimes on the flow of business goods in the Middle East countries: Space econometric approach. Sports Management Studies. 2018; 10(48): 36-17. (In Persian)
 24. Sarlab, R., & Askariyan, F. Investigating the causality relationship between the growth of exports of sports goods and the growth of non-oil exports of Iran. Sport Management Journal. 2017; 6(2): 215-226. (In Persian)
 25. Akbari, A., Poor Ebadolahan, M., Mohammad Zadeh, P., & Rezaei, S. Space Analysis Factors Affecting the Exports of Food and Drinking Industries. Quarterly of Applied Economics Theories. 2017; 4(1): 197-218. (In Persian)
 26. Mohammad Kazemi, R., Solati, A., & Kiani, E. Prioritizing factors affecting the export performance of sports equipment exporters. Journal of Business Management Outlook. 2016; 6(2): 215-226. (In Persian)
 27. Gholami, A., Zare, A., Ghalavand, A., & Shirali, R. Investigating the Factors Affecting the Formation of Small and Medium Enterprises in the Sports Industry of the Country. Journal of Applied Research in Sport Management. 2017; 6(22): 66-57. (In Persian)
 28. Yousefi Zarandi, M., Sharifian, E., & Ghahreman Tabrizi, K. Barriers to the competitiveness of domestic goods with foreign samples in the manufacturing sector of the sports industry in Iran. Journal of Contemporary Research in Sport Management. 2016; 6(11): 83-73. (In Persian)
 29. Nahavandian, M., & Afghahi, B. Factors Influencing the Export of High-Tech Services in the Islamic Republic of Iran. Economic Research Journal. 2014; 14(4): 56-23. (In Persian)
 30. Khorshidi, G., Hajipour, B., Azizi, S., & Hanzel Eidani, H. Designing and explaining the pattern of export development in Iran's free trade zones. Quarterly Journal of Business Research. 2017; 21(83): 65-35. (In Persian)
 31. De Vita, G. The long-run impact of exchange rate regimes on international tourism flows. Tourism Management. 2014; 1(45): 226-233.
 32. Santana-Gallego, M., Ledesma-Rodríguez, F., & Pérez-Rodríguez, J. Exchange rate regimes and tourism. Tourism Economics. 2010; 16(1): 25-43.
 33. Benhabib, J., & Spiegel, M. The role of human capital in economic development evidence from aggregate cross-country data. Journal of Monetary economics. 1994; 34(2):143-173.
 34. Shah Abadi, A., & Sameri, H. Factors affecting exports based on superior technology using the simultaneous equation system method. Quarterly Journal of Economic Modeling Research. 2017; 7(27): 122-165. (In Persian)
 35. Dubravska, M., & Sira, E. The Analysis of the Factors Influencing the International Trade of the Slovak Republic. Procedia economics and finance. 2015; 1(23): 1210-1216.
 36. Gholamzadeh Fasandoz, H. Sport as an industry in Finland: exploring the economic significance, contributions, and development of the sport sector as an industry. (phd), Jyvaskyla, Academic dissertation to be publicly discussed, by permission of the Faculty of Sport and Health Sciences; 2016.