نقش دیپلماسی ورزش در توسعۀ روابط با کشورهای غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی ،بروجرد، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه فنی و حرفه ای

3 دانشیار مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

 
جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 40 سالۀ شکوهمند خود بارها با کشورهای غربی به‌خصوص ایالات متحده بر سر موضوعات مختلف اقتصاد سیاسی به چالش کشیده شده است. در این میان ایران با ابزارهای مختلف تلاش کرده است تا ضمن تقویت قوای نظامی خود، قدرت نرم خود را نیز در جامعۀ جهانی افزایش دهد. یکی از ابزارهای مهم اعمال این قدرت دیپلماسی از راه ورزش است. با توجه به اهمیت نقش دیپلماسی ورزش در بهبود روابط بین ایران و کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا، پژوهش حاضر ابتدا ضمن استخراج مؤلفه‌های دیپلماسی ورزش ایران، به نقش این مؤلفه‌ها در بهبود روابط بین دو کشور می‌پردازد. با استفاده از ادبیات پژوهشی دیپلماسی ورزشی گویه‌های پرسشنامه مشخص شده و سپس با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و PLS به بررسی میزان همبستگی متغیرها براساس آزمون اسپیرمن و تحلیل عاملی اکتشافی پرداخته شد و در نهایت مدلسازی ساختاری- تفسیری متغیرهای مستقل و وابسته تعیین شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که متغیر جریان‌های مذهبی بیشترین تأثیر را بر تبادل فرهنگی دارد. تبادل فرهنگی رابطۀ مثبت و معناداری با صلح‌سازی و وحدت ملی دارد. در نهایت رابطۀ مثبت و معنادار بین صلح‌سازی و وحدت ملی با توسعۀ اقتصادی مشاهده شد.
به‌نظر می‌رسد یافتن گفتمان مشترک در ابعاد تعاملات فرهنگی به‌ویژه در بستر ورزش، علاوه‌بر تقویت صلح و دوستی میان جمهوری اسلامی ایران و این کشورها، توسعۀ اقتصادی را برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Sport Diplomacy in Development of Relations with Western Countries

نویسندگان [English]

 • Zohre Sabzi 1
 • Mahdi Shariati 2
 • reza saboonchi 3
1 PhD Student in Sport Management, Borujerd branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran
2 Assistance Prof. in Technical and Vocational University (TVU)
3 Associate professor in Sport Management, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran
چکیده [English]

In its glorious 40-year history, the Islamic Republic of Iran has repeatedly challenged by the United States because of various political issues. In the meantime, Iran has been working with various tools to expand its soft power in the international community while strengthening its military capabilities. One of the important tools for enhancing this power is diplomacy through sport. Given the importance of the role of sport diplomacy in improving relations between Iran and Western countries, especially the United States, the present study tries to extract the components of Iranian diplomacy and explain the role of these factors to improve the relations between the two countries. Questionnaire items were identified using sport diplomacy, research literature and then dependent and independent variables were determined using structural-interpretive modeling. Spearman correlation test and structural equation modeling were used to investigate the relationships between variables. The results of correlation test showed that there was a significant and positive relationship between all variables of research. Variable religious currents had the greatest impact on cultural exchange. Cultural exchange had a positive and significant relationship with national peace and unity. Finally, a positive and significant relationship between peacebuilding and national unity and economic development has been confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iran
 • Sport diplomacy
 • United States
 • Western Countries
 1. .            

  1. Rahmani M. General diplomacy and Foreign Policy. Strategic Studies of Public Policy2015. p. 63-90.
  2. keshavarz Shokri A. Cultural Diplomacy in the Middle East: Community Evolution and the Need to Use New Tools. Culture communication studies. 2013;14 (23):7-29.
  3. Sabbaghian A. Sport Diplomacy. Culture- Communication Studies. 2016;16(31):132-51.
  4. Grix J, Hpulihan B. Sports mega-events as part of a nations soft power srrategy:

  the cases of Germany (2006) and the UK (2012). The British journal of politics & Internatinal Relation. 2014;16(4).

  1. Li Y. Public Diplomacy Strategies of the 2008 Beijing Olympics and the 2012 London Olympics: A Comparative Study. International Journal of the History of Sport. 2013;30:1723- 34.
  2. Murray S. Moving beyond the ping-pong table: sports diplomacy in the modern diplomatic environment. Public Diplomacy Magazine. 2013;9:11-6.
  3. Cha VD. Winning is not enough: Sport and politics in east Asia and beyond. The International Journal of the History of Sport. 2013;30(11):1287-98.
  4. Nauright J, Schimmel KS. The political economy of sport: Springer; 2005.
  5. Murray S, editor Sports-Diplomacy: a hybrid of two halves. Artigo apresentado no International Symposium on Cultural Diplomacy Anais Berlim; 2011.
  6. Shariati Feizabadi M. Designing and Modeling the Components of Sport Diplomacy in the Development of International Relations. PHD Thesis Tehran University. 2015.
  7. Sajjadi SN. Olympic centenary (1896-1996). Pa; Noor. 2000.
  8. Štulajer I, Štulajter M. Significance of Sport in International Relations. Journal of Modern Science. 2016(2 (29)):381-8.
  9. Khabiri M. the Role of Sport in Public Diplomacy in the Islamic Republic of Iran. Center of Studies and Strategic Research. 2014.
  10. Deos A. Sport and relational public diplomacy: the case of New Zealand and Rugby World Cup 2011. Sport in Society. 2014;17(9):1170-86.
  11. Bakhshi chenari A, Goodarzi M, Sajjadi SN, jalali farahani m. Providing Solutions for Empowering and Promoting Sport Diplomacy in Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran. Communication Management in Sport Media. 2019;6(23):80-90.
  12. Shariati Feizabadi M, Nazemi M. Peace making role of sport in WAVE (World Against Violence and Extremism) design, The Social Cultural Strategy Journal. 2017;6(24):163-88.
  13. Aziz Abadi M. The place of sport in domestic and international politics for peace and friendship. Journal of Politic. 2018;4(14):113-23.
  14. Bagheri Y, Shariati Feizabadi M, Nazarian A. Interpretative Structural Modeling (ISM) of Sport Diplomacy Components. Journal of Sport Management. 2016;8(5):797-821.
  15. Shahrezaei F, Shirzadi R. Role of Sports in Development of International Relations of the Islamic Republic of Iran (1997 – 2013). Strategic Studies on Youth ans Sports. 2016;15(32):35-60.
  16. Jankovic S. Enhancing international dispute settlement: the role of sports diplomacy. International Journal of Diplomacy and Economy. 2017;3(3):264-78.
  17. SCHNEIDER RC. Sport as a Facilitator of Positive International Relations. International Journal of Sport Culture and Science.4(Special Issue 3):843-51.
  18. Boyacioğlu F, Oğuz AG. The Role of Sports in International Relations. Acta Universitatis Danubius Relationes Internationales. 2016;9(1).
  19. Fozooni B. Religion, politics and class: conflict and contestation in the development of football in Iran. Soccer & Society. 2004;5(3):356-70.
  20. Munt V. Game, Set, Match: Sports and the Future of Diplomacy. 2015.
  21. Chehabi HE. Sport diplomacy between the United States and Iran. Diplomacy and Statecraft. 2001;12(1):89-106.