ارائۀ الگوی بومی مدیریت باشگاه‌های فوتبال در ایران (رویکرد کیفی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل و تبیین الگوی بومی مدیریت باشگاه‌های فوتبال ایران است. تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات تفسیری، رویکرد کیفی، استراتژی گرندد تئوری و تاکتیک تحلیل محتوای پنهان است. روش جمع‌آوری داده‌ها به شکل مصاحبۀ عمیق با 20 نفر از خبرگان و مدیران باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال ایران، مدیران منتخب باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال، معاونان و مدیران (ستادی) وزارت ورزش و جوانان و متخصصان حوزۀ مدیریت ورزشی است. روش نمونه‌گیری به‌صورت غیر احتمالی و گلوله‌برفی است و مصاحبه‌ها تا جایی ادامه پیدا کرد که اشباع نظری در خصوص سؤالات و اهداف تحقیق حاصل شد. فرمت داده‌ها به دو صورت صوت و متن بود و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار MAXQDA18 انجام گرفت. محقق پس از کدگذاری باز و فرایندی مصاحبه‌های انجام‌گرفته، به 30 مقولۀ بنیادی در خصوص ارائۀ الگو دست یافت. در ایــن تحقیق مقوله‌های «امکانات سخت‌افزاری» و «بازاریابی» به‌منزلۀ شرایط بســتر، مقوله‌های «عوامل محیطی» و «فنی» به‌منزلۀ شرایط مداخله‌گر، مقولۀ «عوامل انگیزشی» و «عوامل اقتصادی و اجتماعی» به‌عنوان شرایط علی و راهبردهای «عوامل مدیریتی» راه‌حل‌هایی برای استقرار الگوی بومی مدیریت باشگاه‌های فوتبال ایران هستند. امید است با استفادۀ صحیح و اجرای بهینۀ راهبردهای پیشنهادی در این الگو، شاهد رشد و توسعۀ روزافزون فوتبال کشور به‌عنوان ورزش اول کشور در مجامع و رویدادهای بین‌المللی باشیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Domestic Model of Managing Football Clubs in Iran (Qualitative Approach)

نویسندگان [English]

 • Sayed mirshad Majedi 1
 • Mohammad Hami 2
 • Vahid Shojaei 2
1 Ph.D. Student of Sport Management, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran
2 Assistant Professor of Sport Management, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to design and present a domestic model for the management of Iranian football clubs. The present study has a qualitative research design, which is based on Grounded Theory and hidden content analysis. Data collection was done through in-debt interviews with 20 high-ranked authorities in Iran Football Federation, Ministry of Sports and Youth and managers of professional football clubs in Iran. Sampling method was non-random through snow ball sampling. Interviews were as long as the theoretical satisfaction was acquired in line with the research goals and questions. Data were categorized in two forms of audio and transcripts and analyzed in MAXQDA18. The data were codified by the researcher and 30 categories were formed. Based on the results, “hardware facilities” and “marketing” were recognized as preparatory conditions, “environmental conditions” and “technical conditions” as intervening variables, and “motivational factors” and “economic and social factors” as affective factors and strategies of “administrative factors” were identified to stablish the domestic model of managing football clubs in Iran. The implications of this model could be beneficial for the growth and development of football clubs management

کلیدواژه‌ها [English]

 • domestic model
 • football clubs management
 • affective factors
 • preparatory conditions
 • strategies
 • and consequences
 1.  

  1. Cicut N, Montchaud S, Millereux V, Dantin P. Identification, Priorization and Management of Professional Football Clubs’ Stakeholders. International Business Research. 2017;10(7):99-117
  2. Freeman RE. Divergent stakeholder theory. Academy of management review. 1999 Apr 1;24(2):233-6.
  3. Senaux, B. Playing by the rules but which ones? Sport, Business and Management: An International Journal.2011, 1(3), 252-266.
  4. Samur S, Çimen K, Büyükbasmacı YE. Organizational Commitment in Sports Clubs. Journal of Education and Training Studies. 2019 Aug 26;7(10):30-46.
  5. Boon, G. Football finances: too much money? In: Hamil S., Michie J., Oughton C., Warby S. (Eds.), Football in the digital age: whose game is it anyway? Edinburgh: Mainstream Publishing, 2000. 28-35
  6. Meyssonnier, F, Mincheneau, M. Le contrôle de gestion des clubs de football professionnel, Finance Contrôle Stratégie, 2013, 20(16).https://doi.org/10.4000/fcs.1425
  7. Walters, G., & Chadwick, S. Corporate citizenship in football: delivering strategic benefits through stakeholder engagement. Management Decision. 2009, 47(1), 51-66. https://doi.org/10.1108/00251740910929696
  8. Michie J, Oughton C. The corporate governance of professional football clubs in England. Corporate Governance: An International Review. 2005 Jul;13(4):517-31.. https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2005.00446.x

  9.Senaux B, Morrow S. Football club financial reporting: time for a new model?. Sport, Business and Management: An International Journal. 2013 Oct 7.

  1. Paché G, N’Goala G. Les stratégies de création et d'appropriation de la valeur dans un contexte d'incertitude majeure: le cas du football professionnel. Management Avenir. 2011(6):53-78. https://doi.org/10.3917/mav.046.0053.
  2. Andreff W. Club governance in European and French professional football clubs.: “Football, Images and New Technologies”, Valenciennes, March 1st – 4th, 2016.

  12.Healy, J. C., & McDonagh, P.. Consumer roles in brand culture and valueco-creation in virtual communities. Journal of Business Research, 2013, 66(9), 1528-1540. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.09.014

  1. Friedman AL, Miles S. Stakeholders: Theory and practice. Oxford University Press on Demand; 2006.
  2. Witoszynskyj, A. Efficiency of Football Clubs in Poland. Olsztyn Economic Journal Olsztyn Economic Journal. 2016.11(1):59-72
  3. UEFA, The European Club LicensingBenchmarking Report, Nyon: UEFA(and next issues)2008. 12.
  4. Cetin, F., Basim, H., Basim, N., & Aydogan, O. The Relationship Between the Organizational Commitment and Burnout A Research on Teachers, Selçuk University Journal of Social Sciences Institute, 2011(25): 61-70
  5. Samur, S. Sport Management Information Age. GaziKitabevi,2018. Ankara
  6. İmamoğlu G. The effect of colors on sportive performance in football. Ataturk University Physical Education and Sports Science. 2011;7(2):1-5.
  7. Dolles H, Söderman S. The network of value captures in football club management: A framework to develop and analyze competitive advantage in professional team sports. In Handbook of research on sport and business. Edward Elgar Publishing. Edward Elgar; Cheltenham, UK, 2013 pp.367-398
  8. Gammelsæter H. Institutional pluralism and governance in “commercialized” sport clubs. European sport management quarterly. 2010 Dec 1;10(5):569-94
  9. Egilsson, B. Supply Chain Management Practice in Professional Football Clubs: A European Perspective, Molder University College, Specialized University in Logistics, Norway, 2017.
  10. Rezaei, Shamsuddin-Ehsani, Mohammad; Kouzehian, Hashem-Amiri, Mojtaba. Designing an Effective Commercialization Mechanism for Iranian Football Clubs. Bi-annual Research in Sport Management and Motor Behavior, 2015 Year 5. No. 9.(in Persian)
  11. Aghaei, Najaf; Alvandi Rasoul. Identifying the success factors of Foolad Mobarakeh of Isfahan and Zoob Ahan of Isfahan teams Foolad in the Iranian Premier League and Asian Club Cup in the 1380s. Second International Congress of Science and Football. Iranian Football Academy. Tehran, 2013.(in Persian)
  12. Elahi, Alireza. Obstacles and Strategies for Economic Development of the Football Industry of the Islamic Republic of Iran, Unpublished PhD in Management and Planning in Sport, Faculty of Physical Education, University of Tehran, 2008.(in Persian)
  13. Elahi, Alireza ؛ Sajjadi, Sayed Nasrallah, Khibari, Mohammad, Abrishami, Hamid. Barriers to the Development of the Iranian Professional Football Club Industry. Research in Sport Science, 2010 No. 28. pp. 68-53.(in Persian)