طراحی مدل انگیزة مشارکت ورزشی زنان براساس الگوی سه شاخگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران،ایران

3 استاد، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران،ایران

چکیده

هدف از این پژوهش طراحی مدل انگیزة مشارکت ورزشی زنان براساس الگوی سه‌شاخگی بود. روش تحقیق از نظر نوع توصیفی - همبستگی انتخاب شد. جامعة آماری این تحقیق را تمامی زنان صاحب‌نظر در زمینة ورزش همگانی (مانند مدیران، کارشناسان، مربیان، معلمان، استادان و سایر) تشکیل می‌دادند. براساس مبنای نمونه‌گیری در نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس 20 برابر تعداد سؤالات متغیر دارای بیشترین تعداد سؤال (ساختاری = 19 سؤال) برای تخمین نمونه تعیین شد (20 * 19= 380) و به روش هدفمند و در دسترس انتخاب و نظرخواهی شدند. ابزار اصلی پژوهش، پرسشنامۀ محقق‌ساختة 37 پرسشی براساس مقیاس ترتیبی و طیف پنج‌درجه‌ای لیکرت بود. روایی محتوایی پرسشنامه‌ها توسط 7 تن از استادان مدیریت ورزشی و 7 تن از مدیران ورزشی ارزیابی شد. سپس پایایی و روایی سازه به‌صورت مراحل گزارش‌شده در قسمت یافته‌ها با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس تأیید شد. براساس یافته‌ها، ابعاد خدمات ورزشی، امکانات ورزشی، رویدادهای ورزشی و بازاریابی ورزشی به‌ترتیب اولویت نقش معنا‌داری در تبیین عوامل ساختاری داشتند. ابعاد جوامع ورزشی، فرهنگ ورزشی، نقش‌های ورزشی، علوم ورزشی و کارکردهای ورزشی نیز به‌ترتیب اولویت نقش معنا‌داری در تبیین عوامل زمینه‌ای داشتند. همچنین ابعاد دانش ورزشی فرد، رفتار ورزشی فرد و نگرش ورزشی فرد به‌ترتیب اولویت نقش معنا‌داری در تبیین عوامل رفتاری داشتند. در بخش تحلیل مسیر نتایج نشان داد که عوامل زمینه‌ای به‌طور مستقیم بر عوامل ساختاری، عوامل رفتاری و انگیزة فعالیت ورزشی اثر مثبت و معنا‌داری داشت. همچنین اثر عوامل ساختاری بر عوامل رفتاری و انگیزة فعالیت ورزشی معنا‌دار بود. عوامل رفتاری نیز بر انگیزة فعالیت ورزشی اثر مثبت و معنا‌داری داشت. براساس نتایج پژوهش می‌توان گفت که انگیزش مشارکت ورزشی در زنان در نهایت از طریق عوامل رفتاری صورت می‌گیرد.
براساس یافته‌ها، ابعاد خدمات ورزشی، امکانات ورزشی، رویداد های ورزشی و بازاریابی ورزشی به ترتیب اولویت نقش معنی‌داری در تبیین متغیر عوامل ساختاری داشتند. ابعاد جوامع ورزشی، فرهنگ ورزشی، نقش های ورزشی، علوم ورزشی و کارکردهای ورزشی نیز به ترتیب اولویت نقش معنی‌داری در تبیین متغیر عوامل زمینه‌ای داشتند. همچنین ابعاد دانش ورزشی فرد، رفتار ورزشی فرد و نگرش ورزشی فرد به ترتیب اولویت نقش معنی‌داری در تبیین متغیر عوامل رفتای داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Women’s Sports Participation Motivation Based on Three-Part Pattern

نویسندگان [English]

 • Mahnaz Moradikamareh 1
 • Mehrzad Hamidi 2
 • Majid Jalali Farahani 2
 • Seyed Nasrolah Sadjadi 3
1 Ph.D. Student of Kish International Campus, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this research was designing a model of sports participation motivation of women based on three-part pattern. The research method is descriptive - correlation type. The statistical population consisted of experts in the field of women’s public sports (Such as managers, coaches, teachers and others). The statistical sample was selected based on the sampling method of Smart Plus software (19 * 20 = 380) and was selected using purposeful and accessible method. The research instrument was a researcher-made questionnaire based on a 5-point Likert scale (37 questions). Content validity of the questionnaires was evaluated by 7 sports management professors and 7 sports managers. Furthermore, reliability and structure validity was confirmed based on the output of Smart Play software. The results showed that ground factors had a positive and significant effect on the structural factors, behavioral factors and the motivation of sport activity. Also, the effect of structural factors on behavioral factors and sport activity motivation was significant. Behavioral factors had a positive and significant effect on sport activity motivation. According to the results of this study, the motivation of sports participation in women is ultimately through behavioral factors. Therefore, it is imperative to make sure that women’s sports participation development measures are operationalized on the basis of individual-level components.

کلیدواژه‌ها [English]

 • women’s sports
 • sport motivation
 • structural factors
 • behavioral factors
 • environmental factors
 1. Banar N, Dastoom S, Gohar Rostami HR, Mohaddes F. Designing a Sports Participation Expansion Model (Case Study of Guilan Province) (in Persian). Human Resources Management in Sport. 2019;5(2):217-34.
 2. 2. Mortazai L, Nazemi M, Andam R. Comparison of Motivation for Women's Participation in Water Recreational Sports (Case Study: Women in Razavi Khorasan Province) (in Persian). New Approaches to Sport Management. 2015;2(7):63-73.
 3. 3. Ghodrat Nama A, Heydarinejad S. The relationship between the motivation of sport participation and the physical activity of students in Shahid Chamran University of Ahvaz (in Persian). Sports Management Studies. 2013;18:189-202.
 4. 4. Saffari M. Designing the Pattern of General Sports Development in Iran (in Persian): Tarbiat Modarres University; 2012.
 5. 5. Malina RM, Little BB. Physical activity: the present in the context of the past. American Journal of Human Biology. 2008;20(4):373-91.
 6. 6. Mariano J, Roleda L, Cordova M, Socorro G, Calabio V. Personality Type and Sport Motivation of Elite Female Collegiate Athletes in the Philippines. DLSU Research Congress De La Salle University, Manila, Philippines. 2017.
 7. 7. Deaner RO, Balish SM, Lombardo MP. Sex differences in sports interest and motivation: An evolutionary perspective. Evolutionary Behavioral Sciences. 2016;10(2):73.
 8. 8. Islami MA, Azadi, Ghoreagh Zandi H, Emadeddin Z. The relationship between optimism and self-efficacy with the motivation of sport development in physical education students (in Persian). Counseling and psychotherapy culture. 2017;32(8):111-32.
 9. 9. Amini AM, Yousefi A, Saraei S, Fatahi F. The place of sport in the life of rural women in Isfahan city and its deterrent factors (in Persian). Social participation and development 2017;3(5):27-46.
 10. 10. Designing Adventure Sports Partnership (in Persian) Kharazmi University; 2017.
 11. 11. Khatibzadeh M. Regular Sports Partnership Pattern Design (in Persian): University of Tarbiat Modares; 2016.
 12. 12. Piri M, Ahari S, Mahmoudi A. Comparison of gender differences in the motivation of sports participants athlete athletes (in Persian). Scientific and Research Journal of Education and Evaluation. 2015;29:109-23.
 13. 13. Ahmadi SM, Maryam; Zarei, Hooshang. Analysis of the Relationship between Physical Self-esteem and attitude toward Exercise with Women's Sports Participation Using the Structural Equivalent Model (in Persian). Applied Research in Sport Management. 2015;4(15):41-51.
 14. 14. Hosseini G, Bahr al-ulum H, Aliee M. The relation between participation motivation, pleasure and sports commitment of women participating in sports activities (in Persian). Applied Research in Sport Management. 2013;7:37-46.
 15. 15. Naderian M, Zolaktaff V, Moshkel Gosha E. Barriers to women's sports participation and their motivation. Motion and exercise science (ion Persian). 2009;1(7):145-54.
 16. 16. Symonds ML, Russell W. Intrinsic and Extrinsic Motivation of Small College Sports Officials. Journal of Sport Behavior. 2018;41(2).
 17. 17. Van Heerden C. The relationships between motivation type and sport participation among students in a South African context. Journal of Physical Education and Sport Management. 2014;5(6):66-71.
 18. 18. Pacheco LA, Soto Mas F, Olivarez A, Avila M. Motivational factors related to female participation in collegiate sports. 2012.
 19. 19. Sugiyama T. The built environment and physical activity behaviour change: new directions for research? : Japanese Association of Exercise Epidemiology; 2012.
 20. 20. Dollman J, Lewis NR. The impact of socioeconomic position on sport participation among South Australian youth. Journal of science and medicine in sport. 2010;13(3):318-22.
 21. 21. Williamson DP. Dimensions of spectator identification associated with women's professional basketball game attendance: ProQuest Information & Learning; 2000.
 22. 22. Throsby K. Autoethnography, Women and Sport. The Palgrave Handbook of Feminism and Sport, Leisure and Physical Education: Springer; 2018. p. 243-55.
 23. 23. Shokrzada Lomuky S. Application of three-branch model in human resources pathology (in Persian): Amol; 201
 24. 24. Davari A, Rezazadeh A. Structural Equation Modeling with PLS Software (in Persian). First Edition ed: Jahad Publishing Organization; 2013.
 25. 25. Kelishadi R, Ardalan G, Gheiratmand R, Gouya MM, Razaghi EM, Delavari A, et al. Association of physical activity and dietary behaviours in relation to the body mass index in a national sample of Iranian children and adolescents: CASPIAN Study. Bulletin of the World Health Organization. 2007;85:19-26.
 26. 26. Younes S, Ciccomascolo L, Shim M. Climate and Motivation for Women Athletes in Palestine. ICHPER-SD Journal of Research. 2013;8(1):12-9.
 27. 27. Manafi F. Design Pattern of University Sports Development in Iran (in Persian). Guilan University2014.