تأثیر یک دوره تمرینات عملکردی بر شاخص‌های مهارتی و جسمانی در دختران نوجوان والیبالیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکدة علوم تربیتی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشکدة علوم تربیتی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشکدة علوم تربیتی دانشگاه شیراز، شیراز،ایران

چکیده

امروزه تمرینات عملکردی به‌عنوان روش تمرینی جدید برای ارتقای عملکرد ورزشکاران از جمله بازیکنان والیبال استفاده می‌شود. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر یک دوره تمرین عملکردی بر شاخص‌های مهارتی و جسمانی در دختران نوجوان والیبالیست بود. بدین‌منظور، از بین دختران والیبالیست 12تا 14 سالة منتخب شهر زرقان، 23 نفر به‌طور داوطلبانه و هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی به دو گروه کنترل (10=n، 66/0±13 سال، 06/6±10/160 سانتی‌متر،2/11±25/56 کیلوگرم) و تجربی (13=n، 66/0±53/13، 8/6±46/163 سانتی‌متر و 07/10±32/59 کیلوگرم) تقسیم شدند. تمرینات با توجه به الگوی رشتة والیبال به مدت 4 هفته و هر هفته 3 جلسه به مدت 2 ساعت با شدت پیشرونده انجام گرفت. متغیرهای وابستة پژوهش به صورت میدانی پیش از تمرینات و 24 ساعت پس از آخرین جلسة تمرینی اندازه‌گیری شدند. نتایج تحلیل کوواریانس گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل، نشان از بهبود معنا‌دار 41/16و93/4 درصدی به‌ترتیب در زمان اجرای آزمون تکرار تلاش و ارتفاع پرش در این آزمون (05/≥P)، کاهش معنا‌دار 61/20 درصدی زمان چابکی حرفه‌ای (05/≥P)، افزایش معنا‌دار 05/7 درصدی پرش ارتفاع و بهبود حس عمقی پای راست (40/90 درصدی) و پای چپ (04/93 درصدی) پس از یک ماه تمرین عملکردی داشت (05/≥P). به‌طور کلی با توجه به نتایج پژوهش حاضر، به‌نظر می‌رسد یک ماه تمرین عملکردی می‌تواند نقش بارزی در بهبود عوامل مهارتی و جسمانی دختران نوجوان والیبالیست داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of a period of functional training on skill and physical characteristics in adolescent female volleyball players

نویسندگان [English]

 • Javad Nemati 1
 • Afsane Omidvari 2
 • Mohammad Hemmatinafar 1
 • Freshteh Eftehkary 1
 • Tahereh Taherizadeh 3
1 , Assistant Professor, Department of Sport Physiology, School of Education and Psychology, University of shiraz, shiraz, Iran
2 M.Sc. Student of Sport Physiology, School of Education and Psychology, University of shiraz, shiraz, Iran
3 M.Sc. Student of Sport Physiology, School of Education and Psychology, University of shiraz, shiraz, Iran
چکیده [English]

Nowadays, functional training is used as a novel method for athletes, especially volleyball players. As a result, the aim of this study was to investigate the effect of a period of functional training on skills and physical fitness of teenage female volleyball players. To do this, twenty-three 12-14-year-old girls were voluntarily selected to participate in the study. The participants were divided into two control (n = 10) (13 ± 0.66, 160/10±6/06cm, 56/25±11/2kg) and experimental groups (n = 13) (13/53 ± 0.66, 163/46±6/8cm and 59/32 ± 10/07kg). The exercises were done in this order: four weeks, three sessions, two hours progressively. The variables included  RET test, a specialized test of volleyball, professional agility, run-up jump, and proprioception, measured according to the determined protocol before the exercises and after the final training session .The results of co-variance analysis for exercise group (in comparison with the control group) indicated the significant improvement of RET (16.41% and 4.93%) (P≤0/05), significant decrease of professional agility (20.61%) (P≤0/05), significant increase of high jump (7.05%) and proprioception (90.40% in the right leg and 93.04% in the left leg) (P≤0/05) after a month of functional exercises. Overall, the current study revealed that doing functional training for a month can be a vital factor in improving skill and physical fitness in teenage female volleyball players.

کلیدواژه‌ها [English]

 • RET
 • Functional Training
 • Proprioception
 • Volleyball
 1.  

  1. Martinez, D.B., Consideration for power and capacity in volleyball vertical jump performance. Strength & Conditioning Journal, 2017. 39(4): p. 36-48.
  2. Fortes, L.S., et al., Effect of an eight-week imagery training programme on passing decision-making of young volleyball players. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 2020. 18(1): p. 120-128.
  3. Fathi, A., et al., Effect of a 16-Week Combined Strength and Plyometric Training Program Followed by a Detraining Period on Athletic Performance in Pubertal Volleyball Players. J Strength Cond Res, 2019. 33(8): p. 2117-2127.
  4. Mehregan, J., Modern volleyball (Tactics and Strategies). 2014: p. 240.
  5. Gaini, A.A.R., Hamid, Physical fitness. 2008: p. 396.

   

  1. Chu, D.A. and G.C. Meyer, Plyometrics. 2016: p. 216.
  2. Santana, J.C., Functional training. 2017: p. 376.
  3. Yildiz, S., S. Pinar, and E. Gelen, Effects of 8-week functional vs. Traditional training on athletic performance and functional movement on prepubertal tennis players. The Journal of Strength & Conditioning Research, 2019. 33(3): p. 651-661.
  4. Oliver, G.D. and R. Di Brezzo, Functional balance training in collegiate women athletes. The Journal of Strength & Conditioning Research, 2009. 23(7): p. 2124-2129.
  5. Sheppard, J.M., et al., Development of a repeated-effort test for elite men’s volleyball. International Journal of Sports Physiology and Performance, 2007. 2(3): p. 292-304.

  11 . Oldenburg, S., Complete conditioning for volleyball. 2018: Human Kinetics.

  12 . Tabatabaee, R.A., et al., The Effect of Ankle TheraBand Training on Dynamic Balance Index Among Elite Male Basketball Players. Asian Journal of Sports Medicine, 2019. 10(2).

  1. 13. Schaun, G.Z., et al., Correlation between agility, lower limb power and performance in a sport-specific test in female volleyball players. situations, 2013. 4: p. 6.
  2. 14. Sahoo, A.A. and S. Shenoy, Comparison of Swiss Ball Exercises and Plyometric Training for Improving Speed and Agility in Inter-University Level Male Field Hockey Players. International Journal of Health Sciences and Research, 2019. 9(6): p. 60-66.
  3. 15. Maniazhagu, D., S. Malar, and M. Murali, INFLUENCES OF TWO COMBINATIONS OF NEUROMUSCULAR DRILLS AND ASANA PRACTICES ON AGILITY OF BASKETBALL PLAYERSinternational journal of research- grantaalayah. 167-172
  4. 16. MEDENİ, Ö.Ç., et al., Plyometric Training Combined with Jump Rope Training in Female Adolescent 6Volleyball Players. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 2019. 4(3): p. 261-268.
  5. 17. Hale, D., et al., Vertical jump and agility performance improve after an 8-week conditioning program in youth female volleyball athletes. Journal of Physical Education and Sport, 2019. 19(1): p. 765-771.
  6. 18. Sporiš, G., et al., The effect of agility training on athletic power performance. Kinesiology: international journal of fundamental and applied kinesiology, 2010. 42(1): p. 65-72.
  7. 19. Young, W., R. James, and I. Montgomery, Is muscle power related to running speed with changes of direction? Journal of sports medicine and physical fitness, 2002. 42(3): p. 282-288.
  8. 20. Sheppard, J.M. and W.B. Young, Agility literature review: Classifications, training and testing. Journal of sports sciences, 2006. 24(9): p. 919-932.
  9. 21. Harmandeep, S., et al., Effects of six-week plyometrics on vertical jumping ability of volleyball players. Research Journal of Physical Education Sciences, 2015. 2320: p. 9011.
  10. 22. Faigenbaum, A.D., et al., Effects of detraining on fitness performance in 7-year-old children. The Journal of Strength & Conditioning Research, 2013. 27(2): p. 323-330.
  11. 23. Gjinovci, B., et al., Plyometric training improves sprinting, jumping and throwing capacities of high level female volleyball players better than skill-based conditioning. Journal of sports science & medicine, 2017. 16(4): p. 527.
  12. 24. Pereira, A., et al., Training strategy of explosive strength in young female volleyball players. Medicina, 2015. 51(2): p. 126-131.
  13. 25. Voelzke, M., et al., Promoting lower extremity strength in elite volleyball players: effects of two combined training methods. Journal of Science and Medicine in Sport, 2012. 15(5): 457-462.
  14. 26. Sahin, H.M., Relationships between acceleration, agility, and jumping ability in female volleyball players. European Journal of Experimental Biology, 2014. 4(1): p. 303-308.
  15. 27. Selmanović, A., D. Milanović, and Z. Čustonja, Effects of an additional basketball and volleyball program on motor abilities of fifth grade elementary school students. Collegium antropologicum, 2013. 37(2): p. 391-400.
  16. 28. Imai, A., et al., Effects of two types of trunk exercises on balance and athletic performance in youth soccer players. International journal of sports physical therapy, 2014. 9(1): p. 47.
  17. 29. Fooladi, R.R., Reza. Naseri, Nasrin., Comparison of two functional motor states in assessing the deep sensation of the knee joint of healthy female athletes. Sports Medicine, 2009: p. 123-257.