اثر مدیریت تغییر و فناوری اطلاعات بر عملکرد داوران لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

 
هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر مدیریت تغییر و استفاده از فناوری اطلاعات با عملکرد داوران لیگ برتر فوتبال ایران و ارائۀ الگو بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ پژوهش شامل 200 داور در حال فعالیت در سطح اول فوتبال کشور در سال 1396 بودند که به‌صورت تمام‌شمار انتخاب شدند. از پرسشنامه‌های آمادگی برای تغییر، پذیرش فناوری اطلاعات (محقق‌ساخته) و برگۀ نظارت و ارزشیابی عملکرد داوران به‌منظور اندازه‌گیری متغیرهای مورد بررسی در پژوهش استفاده شد. از آزمون تحلیل رگرسیون چندمتغیره و مدلسازی معادلات ساختاری به‌منظور تحلیل نتایج و ارائۀ الگو با استفاده از نرم‌افزار SPSS و Amos استفاده شد. سطح معناداری 05/0>P درنظر گرفته شد.نتایج نشان داد که بین استفاده از فناوری اطلاعات با عملکرد داوران ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین بین مدیریت تغییر با عملکرد داوری ارتباط مثبت و معنادار مشاهده شد (05/0>P). نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که به‌صورت کلی الگوی طراحی‌شده برازش مناسبی دارد (001/0=P). با توجه به نتایج، به مسئولان کمیتۀ داوری پیشنهاد می‌شود تا از آموزش‌های مرتبط با استفاده از فناوری اطلاعات در راستای کاهش خطاهای داوری بهره گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact Of Change Management and Information Technology on Performance of the Iranian Football Premier League Judges

نویسندگان [English]

  • Pirooz Seifollahpour 1
  • Ali Zaree 2
  • Abbas Khodayari 3
1 Ph.D Student, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Karaj Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Karaj Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 

The aim of this study was to investigate the impact of change management and the use of information technology on performance of the Iranian Football Premier League judges and developing of the model. The method of this research was descriptive correlational. The statistical population consisted of 200 judges who worked in the first level of football in Iran in 2017 The sample was equal to the population (census sampling method). The readiness for change Questionnaire, the acceptance of information technology (A researcher made questionnaire) and the sheet of monitoring and evaluation of the performance of the judges were used to collect data. Multivariate regression analysis and structural equation modeling were used to analyze the results and provide a template using SPSS and Amos software. The significance level was considered as p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Change Management
  • Football
  • Information Technology
  • Judgment
1.Ismaili HR, Ghajavand, F. , Transformation Management, Information Technology and Business Processes and their Relationships,. the First International Conference on the New Paradigms of Business and Organizational Intelligence Management; 2016; Tehran, Shahid Beheshti University.
2.Fowler S, How Feasible is Officiating Technology in Football? Interactive Multimedia Conference; 2013; Southampton, United Kingdom.
3.Ndahiro S, Shukla, J., & Oduor, J.. Effect of change management on the performance of government institutions in Rwanda: A case of Rwanda revenue authority. International Journal of Business and Management Review. 2015;5(3):94-107.
4.Elahi A, Goodarzi, M., Khabiri, M.. Investigating the performance of the professional soccer league of the Islamic Republic of Iran and comparing it with the Japan League Organization. Harakat. 2006(27):55-71.
5.Jalilian G, Khabiri, M. Describing the status of professional football clubs in Iran and comparing it with several selected countries. Motion and exercise sciences. 2005;5(3):41-54.
6.Leveaux R. Facilitating Referee’s Decision Making in Sport via the Application of Technology. IBIMA Publishing. 2010:63.
7.Quaquebeke N, & Giessne, S.R.. How embodied cognitions affect judgments: Height-related attribution bias in football foul calls. Journal of sport & Exercise Psychology. 2010(32):3-22.
8.Abzari M, Etebarian, A., Zohrabi Asl, A.S.. The Effect of Information Technology on Improving Organizational Performance in Broadcasting of Kohgiloyeh and Boyer Ahmad Center. Journal of Faculty of Administrative Sciences and Economics. 2007;2(19):69-104.
9.Mohammad Kazemi R, Hamidi, M., Soleimani Gotabi, H. Identifying the Fields of Innovation in the Football Industry (case study in the field of refereeing). Sport Management and Development Journal. 2013(1):55-64.
10.Lain A. Effect of crowded stadium on football's referee’s designs 2007 [Available from: www.fifa.com.
11.Arabi SM, Sadeghi, D., Afjeh, S.A., Mohammadi, T.. Providing a model for increasing performance by coordinating organizational change strategies. Management Research in Iran 2010;3(14):1-22.
12.Surujlal J. Goal line technology in soccer: Are referees ready for technology in decision making?. African Journal for Physical, Health Education, Recreation and Dance. 2013;2(19):245-57.
13.Tazakori N, Rasuli, E. , editor The effect of change management on job performance and empowerment of social security employees in Ardebil province. International Conference on Advanced Research in Industrial Management and Engineering; 2015; Tehran.
14.Movahedi MM, Motamedi, M., Katal, A.. Investigating the Role of Information Technology on the Performance of Mobile Communication Company of Tehran Province. Management Quarterly. 2011;21(8):67-78.
15.Azizi B, Mehrabi Koushki, A., Jalali Farahani, M.. The Relationship between Information Technology and Organizational Structure in the Ministry of Sport and Youth of the Islamic Republic of Iran. Sports Management Journal. 2013;3(5):165-7.
16.Pardo Del Val M, & Martinez, C.. Resistance to Change: a literature review and empirical study Management Decision. 2003;2(41):148-55.
17.Dika A, & Hamiti, M. , Challenges of implementing the ethics through the use of information technologies in the university. Procedia social and behavioral sciences; 2011.
18.Smith. P. J. & Cronjé G JdJ. Management Principles: Kenwyn: Juta and Co, Ltd. ; 2012.
19.Voight M. Sources of stress and coping strategies of US soccer officials. Stress and Health. 2009;1(25):91-101.
20.Lunenburg C. Forces for and Resistance to Organization Change. national forum of educational Administration and supervision journal. 2010;4(27):1-10.
21.Zarei S. Providing an Extended Model of Factors Affecting the Inclination to Use Information and Communication Technology (ICT) among the Teachers of Shiraz: Payame Noor University of Fars Province; 2015.
22.Wanza L, Campus, G., & Kagwiria, J.. Influence of Change Management on Employee Performance: A Case of University of Eldoret, Kenya. International Journal of Business and Social Science. 2016;4(7):190-9.
23.Lotfi Yamchi S, Seyyed Ameri, M.H., Lotfi Yamchi, Kh.. The Effect of Using Information Technology and Its Effectiveness in Sport Organization (Physical Education Organization of West Azarbaijan Province). Journal of Organizational Behavioral Management Studies in Sport. 2014;2(1):56-7.
24.Salehi M, Fallah, V., Ghasabi, Z.. Influence of Information and Communication Technology on Change Management. Quarterly Journal of Educational Management Research. 2010;1(2):105-16.