اثر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر مقادیر پلاسمایی آدیپونکتین، انسولین، مقاومت به انسولین و گلوکز در مردان جوان دارای اضافه‌وزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران

2 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران

3 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه کاشان، ایران

چکیده

 
آدیپونکتین، یک سیتوکین مترشحه از بافت چربی است که در پاتوژنز چاقی و مقاومت به انسولین نقش دارد. هدف از مطالعۀ حاضر، بررسی اثر 8 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر مقادیر پلاسمایی آدیپونکتین، انسولین، مقاومت به انسولین و گلوکز در مردان جوان دارای اضافه وزن بود. در این مطالعۀ نیمه‌تجربی، 20 نفر از مردان دارای اضافه وزن با میانگین سن 32/1±95/22سال و شاخص تودۀ بدنی بین 25 تا 30 کیلوگرم بر متر مربع به‌صورت هدفمند انتخاب شدند و به‌طور تصادفی، در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی در یک برنامۀ تمرینی تناوبی با شدت بالا، به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه با شدت بالای 90 درصد ضربان قلب بیشینه به تمرین پرداختند. متغیرهای تحقیق، قبل و پس از تمرین اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون t وابسته و تحلیل کوواریانس در سطح 05/0p < تحلیل شد. نتایج نشان داد 8 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا موجب افزایش معنادار سطح سرمی آدیپونکتین پلاسما (03/0= P، 47/88=F) و کاهش معنادار انسولین (004/0= P، 38/48=F)، مقاومت به انسولین (001/0= P، 08/61=F)، گلوکز (027/0= P، 33/58=F)، شاخص تودۀ بدنی (04/0= P، 12/75=F)، وزن بدن (02/0= P، 09/56=F) و درصد چربی ‌بدن (001/0= P، 03/50=F)، در گروه تجربی می‌شود (05/0≥P). اما در میزان نسبت دور کمر به لگن (073/0= P، 79/1=F)،کاهش معناداری به‌دست نیامد. به‌نظر می‌رسد 8 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا، به‌عنوان روش غیرتهاجمی و غیردارویی، می‌تواند اثر مثبتی بر افزایش میزان آدیپونکتین، کاهش برخی از شاخص‌های گلایسیمیک و آنتروپومتریک مرتبط با چاقی و اضافه وزن داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of 8-weeks High Intensity Interval Training on Adiponectin Plasma Level, Insulin, Insulin Resistance and Glucose in Overweight Young Men

نویسندگان [English]

  • Mohammad ebrahim Bahram 1
  • Ameneh Pourrahim Ghouroghch 2
  • mohammad javad pourvaghar 3
  • hamed Ghyiami taklimi 1
1 PhD Student of Exercise Physiology, Department of Physical Education and Sport Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Assistant Professor of Exercise Physiology. Department of Physical Education and Sport Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Associate Professor, Department of Physical Education, University of Kashan, Kashan, Iran
چکیده [English]

 
Adiponectin, a cytokine secreted from adipose tissue, is involved in the pathogenesis of obesity and insulin resistance. The aim of this study was to investigate the effect of 8 weeks of interval training with high intensity on the levels of plasma adiponectin, insulin, insulin resistance, and glucose in overweight young men. This study has a semi-experimental design, subjects were 20 overweight young men with Average age (22.95 ± 1.32) and BMI between 25 to 30 kg/m2 that purposefully selected and randomly assigned into two groups of experimental and control groups. The experimental group performed an aerobic exercise program for 8 weeks, 3 sessions per week, with 90% percent of the maximum heart beat. Research variables were measured before and after exercise. The Data were analyzed by the dependent t - test and covariance analysis at p < 0.05. The result indicated that 8 weeks of intensive interval training led to the increase of serum adiponectin level (F=88.47, P=0.03) and a Significant decrease in Insulin (F=48.38, P=0.004), insulin resistance (F=61.08, P=0.001), glucose (F=58.33, P=0.027), body mass index (F=75.12 , P=0.04),  body weight (F=56.09 , P=0.02), and body fat percent (F=50.03, P=0.001) (p < 0.05). But no significant difference was observed (F=1.79, P=0.073) in the waist to hip ratio. It seems that 8 weeks of high interval training as a non-invasive treatment can increase adiponectin levels while Reduce some glycemic and anthropometric indexes related to obesity or overweight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adiponectin
  • HIIT
  • Insulin resistance
  • Overweight
1.         Esmaillzadeh A, Boroujeni HK, Azadbakht L. Consumption of energy-dense diets in relation to cardiometabolic abnormalities among Iranian women. Public health nutrition. 2012;15(5):868-75.
2.         Stout MB, Justice JN, Nicklas BJ, Kirkland JL. Physiological aging: links among adipose tissue dysfunction, diabetes, and frailty. Physiology. 2016;32(1):9-19.
3.         Nakamura K, Fuster JJ, Walsh K. Adipokines: a link between obesity and cardiovascular disease. Journal of cardiology. 2014;63(4):250-9.
4.         Kadowaki T, Yamauchi T, Kubota N, Hara K, Ueki K, Tobe K. Adiponectin and adiponectin receptors in insulin resistance, diabetes, and the metabolic syndrome. The Journal of clinical investigation. 2006;116(7):1784-92.
5.         Goldstein BJ, Scalia R. Adiponectin: a novel adipokine linking adipocytes and vascular function. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2004;89(6):2563-8.
6.         Gil-Campos M, Cañete R, Gil A. Adiponectin, the missing link in insulin resistance and obesity. Clinical nutrition. 2004;23(5):963-74.
7.         Basati G, Pourfarzam M, Movahedian A, Samsamshariat SZ, Sarrafzadegan N. Reduced plasma adiponectin levels relative to oxidized low density lipoprotein and nitric oxide in coronary artery disease patients. Clinics. 2011;66(7):1129-35.
8.         Tsuzaki K, Kotani K, Sano Y, Fujiwara S, Gazi IF, Elisaf M, et al. The relationship between adiponectin, an adiponectin gene polymorphism, and high-density lipoprotein particle size: from the Mima study. Metabolism. 2012;61(1):17-21.
9.         Kumada M, Kihara S, Sumitsuji S, Kawamoto T, Matsumoto S, Ouchi N, et al. Association of hypoadiponectinemia with coronary artery disease in men. Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology. 2003;23(1):85-9.
10.       Hotta K, Funahashi T, Arita Y, Takahashi M, Matsuda M, Okamoto Y, et al. Plasma concentrations of a novel, adipose-specific protein, adiponectin, in type 2 diabetic patients. Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology. 2000;20(6):1595-9.
11.       Park CE, Kim M-J, Lee JH, Min B-I, Bae H, Choe W, et al. Resveratrol stimulates glucose transport in C2C12 myotubes by activating AMP-activated protein kinase. Experimental & molecular medicine. 2007;39(2):222.
12.       Yamauchi T, Kamon J, Minokoshi Ya, Ito Y, Waki H, Uchida S, et al. Adiponectin stimulates glucose utilization and fatty-acid oxidation by activating AMP-activated protein kinase. Nature medicine. 2002;8(11):1288-95.
13.       Kawano T, Saito T, Yasu T, Saito T, Nakamura T, Namai K, et al. Close association of hypoadiponectinemia with arteriosclerosis obliterans and ischemic heart disease. Metabolism. 2005;54(5):653-6.
14.       Numao S, Katayama Y, Hayashi Y, Matsuo T, Tanaka K. Influence of acute aerobic exercise on adiponectin oligomer concentrations in middle-aged abdominally obese men. Metabolism. 2011;60(2):186-94.
15.       Rashidlamir A, Gholamian S, Atri AE, Seyyedalhoseyni M, Kooshki MH. Effect of Regular Aerobic Exercise on Plasma Levels of Resistin and Adiponectin in Active Young Females. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences (JMUMS). 2013;23(101).
16.       Hemmatinafar M, Kordi M, Choopani S, Choobineh S, Gharari Arefi R. The effect of high intensity interval training (HIIT) on plasma adiponectin levels, insulin sensitivity and resistance in sedentary young men. ZUMS Journal. 2013;21(84):1-12.
17.       Śliwicka E, Pilaczyńska-Szcześniak Ł, Nowak A, Zieliński J. Resistin, visfatin and insulin sensitivity in selected phases of annual training cycle of triathletes. Acta Physiologica Hungarica. 2012;99(1):51-60.
18.       Trapp EG, Chisholm DJ, Freund J, Boutcher SH. The effects of high-intensity intermittent exercise training on fat loss and fasting insulin levels of young women. International journal of obesity. 2008;32(4):684.
19.       Kordi M, Choopani S, Hemmatinafar M, Choopani Z. The effects of six weeks high intensity interval training (HIIT) on resting plasma levels of adiponectin and fat loss in sedentary young women. Journal of Jahrom university of medical sciences. 2013;11(1):23-31.
20.       Buchan DS, Ollis S, Young JD, Thomas NE, Cooper SM, Tong TK, et al. The effects of time and intensity of exercise on novel and established markers of CVD in adolescent youth. American Journal of Human Biology. 2011;23(4):517-26.
21.       Platat C, Wagner A, Klumpp T, Schweitzer B, Simon C. Relationships of physical activity with metabolic syndrome features and low-grade inflammation in adolescents. Diabetologia. 2006;49(9):2078-85.
22.       Metcalf BS, Jeffery AN, Hosking J, Voss LD, Sattar N, Wilkin TJ. Objectively measured physical activity and its association with adiponectin and other novel metabolic markers: a longitudinal study in children (EarlyBird 38). Diabetes Care. 2009;32(3):468-73.
23.       Glaister M, Hauck H, Abraham CS, Merry KL, Beaver D, Woods B, et al. Familiarization, reliability, and comparability of a 40-m maximal shuttle run test. Journal of sports science & medicine. 2009;8(1):77.
24.       Nayebifar S, Afzalpour ME, Kazemi T, Eivary SHA, Mogharnasi M. The effect of a 10-week high-intensity interval training and ginger consumption on inflammatory indices contributing to atherosclerosis in overweight women. Journal of research in medical sciences: the official journal of Isfahan University of Medical Sciences. 2016;21.
25.       KAZEMI A, AMANI S, SYEDYAZDI R. THE EFFECT OF THE HIIT ON ADIPONECTIN IN ADIPOSE TISSUE AND PLASMA INSULIN AND GLUCOSE IN MALE RATS. 2016.
26.       Kim ES, Im JA, Kim KC, Park JH, Suh SH, Kang ES, et al. Improved insulin sensitivity and adiponectin level after exercise training in obese Korean youth. Obesity. 2007;15(12):3023-30.
27.       Zeng Q, Isobe K, Fu L, Ohkoshi N, Ohmori H, Takekoshi K, et al. Effects of exercise on adiponectin and adiponectin receptor levels in rats. Life sciences. 2007;80(5):454-9.
28.       Jürimäe J, Purge P, Jürimäe T. Adiponectin and stress hormone responses to maximal sculling after volume-extended training season in elite rowers. Metabolism. 2006;55(1):13-9.
29.       Esteghamati A, Khalilzadeh O, Ashraf H, Zandieh A, Morteza A, Rashidi A, et al. Physical activity is correlated with serum leptin independent of obesity: results of the national surveillance of risk factors of noncommunicable diseases in Iran (SuRFNCD-2007). Metabolism. 2010;59(12):1730-5.
30.       Yokoyama H, Emoto M, Araki T, Fujiwara S, Motoyama K, Morioka T, et al. Effect of aerobic exercise on plasma adiponectin levels and insulin resistance in type 2 diabetes. Diabetes care. 2004;27(7):1756-8.
31.       Koh EH, Park J-Y, Park H-S, Jeon MJ, Ryu JW, Kim M, et al. Essential role of mitochondrial function in adiponectin synthesis in adipocytes. Diabetes. 2007;56(12):2973-81.
32.       Yamaner F, Bayraktaroğlu T, Atmaca H, Ziyagil MA, Tamer K. Serum leptin, lipoprotein levels, and glucose homeostasis between national wrestlers and sedentary males. Turkish Journal of Medical Sciences. 2010;40(3):471-7.
33.       Khedri G, Mogharnasi M. Interaction effect of 8-week aerobic exercise and omega-3 fatty acid supplementation on plasma adiponectin concentration. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences. 2013;15(3):36-41.
34.       Emken BA, Richey J, Belcher B, Hsu Y-W, Spruijt-Metz D. Objectively measured physical activity is negatively associated with plasma adiponectin levels in minority female youth. International journal of pediatric endocrinology. 2010;2010(1):1.
35.       Garekani ET, Mohebbi H, Kraemer RR, Fathi R. Exercise training intensity/volume affects plasma and tissue adiponectin concentrations in the male rat. Peptides. 2011;32(5):1008-12.
36.       Metcalf BS, Jeffery AN, Hosking J, Voss LD, Sattar N, Wilkin TJ. Objectively measured physical activity and its association with adiponectin and other novel metabolic markers a longitudinal study in children (EarlyBird 38). Diabetes care. 2009;32(3):468-73.
(In Persian)