تأثیر مصرف ویتامین D3 و تمرینات هوازی بر پروفایل لیپیدی، هورمون TSH و افسردگی در زنان چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

2 دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

چکیده

مقدمه: شیوع چاقی و سندروم متابولیک در سراسر جهان رو به افزایش است. طبق تحقیقات، بین چاقی و میزان افسردگی ارتباط معناداری وجود دارد. ازآنجاکه اختلالات افسردگی، کم‌کاری تیروئید، چاقی و اختلال در پروفایل لیپیدی همگی به ‌واسطه فعالیت بدنی پایین، و عادات نادرست غذایی ایجاد می‌شوند هدف از این پژوهش تأثیر هشت هفته مصرف ویتامین D3 و تمرینات هوازی بر پروفایل لیپیدی، هورمون TSH و افسردگی در زنان چاق است.
روش‌ها: آزمودنی‌های تحقیق شامل 384زن چاق (BMI≥30) به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و در چهار گروه فعالیت هوازی، گروه مصرف مکمل D3، گروه فعالیت هوازی- مکمل D3 و گروه کنترل قرار گرفتند. سطوح سرمی TSH، LDL، HDL، TG و TC به روش الایزا مورد سنجش قرار گرفتند. برای بررسی میزان افسردگی نیز قبل و بعد از مداخلات از پرسشنامه افسردگی بک استفاده شد و برای تحلیل داده‌ها از برنامه SPSSاستفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد 8 هفته تمرین هوازی و مصرف ویتامین D3 تاثیرمعنا‌داری بر میزان LDL، HDL، TC، TG و TSH سرم و افسردگی داشت نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد بین گروه‌های مداخله و گروه کنترل و گروه ترکیبی با دو گروه مکمل و گروه تمرین در میزان LDL، HDL، TC، TG و TSH تفاوت معناداری وجود دارد (p≤0.05
نتیجه‌گیری: به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که انجام هشت هفته تمرین هوازی با شدت متوسط همراه با مصرف ویتامین D3 سبب بهبود پروفایل لیپیدی، تغییرات هورمون TSH و افسردگی در زنان چاق ‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of vitamin D3 intake and aerobic exercise on lipid profile, TSH and depression in obese women

نویسندگان [English]

  • parisa basravi 1
  • Morteza Taheri 2
  • khadigeh irandoust 2
1 Graduated in Sports Nutrition from Imam Khomeini International University
2 Vice Chancellor for Research, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University
چکیده [English]

Introduction: The prevalence of obesity and metabolic syndrome is increasing worldwide. According to research, there is a significant relationship between obesity and depression. Because depressive disorders, hypothyroidism, obesity, and lipid profile disorders are all caused by poor physical activity and poor eating habits, the aim of this study was to evaluate the effect of eight weeks of vitamin D3 and aerobic exercise on lipid profile, TSH and Depression in obese women.
Methods: The subjects of the study included 384 obese women (BMI≥30) were selected by simple random sampling method and were divided into four groups of aerobic activity, D3 supplementation group, D3 supplemental aerobic activity group and control group. Serum levels of TSH, LDL, HDL, TG and TC were measured by ELISA. Beck Depression Inventory was used to assess depression before and after the interventions and SPSS program was used to analyze the data.
Results: The results showed that 8 weeks of aerobic exercise and vitamin D3 consumption had a significant effect on serum LDL, HDL, TC, TG and TSH levels and depression. There was a significant difference between LDL, HDL, TC, TG and TSH in the supplement and exercise groups (p≤0.05
Conclusion: In general, it can be concluded that eight weeks of moderate-intensity aerobic exercise combined with vitamin D3 improves lipid profile, TSH changes and depression in obese women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vitamin D3
  • Aerobic exercise
  • Depression