پاسخ متفاوت سطوح سرمی برخی از نروتروفین‌ها و انتقال‌دهنده‌های عصبی به ورزش‌های با مهارت باز و بسته در جودوکاران زن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 دانشیار گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

3 کارشناسی ارشد گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

نروتروفین‌ها و انتقال‌دهنده‌های عصبی نقش مهمی در بهبود عملکرد شناختی دارند. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر یک جلسه تمرین جودو و یک جلسه تمرین با وزنه بر سطوح سرمی گلوتامات، نورآدرنالین، IGF-1 و VEGF در جودوکاران زن بود. در این مطالعۀ نیمه‌تجربی، 11 زن جودوکار (سن: 57/3 ±60/25 سال، وزن: 60/9 ±20/66 کیلوگرم، قد: 50/4 ± 40/165 سانتی-متر) به‌طور داوطلبانه شرکت کردند. آزمودنی‌ها به‌فاصله 10 روز در دو جلسه تمرینی جودو و تمرین با وزنه برای یک ساعت شرکت کردند. پنج دقیقه پیش و پس از هر جلسه تمرینی، نمونه‌ خونی از آزمودنی‌ها گرفته شد. سطوح سرمی گلوتامات، نورآدرنالین، IGF-1 و VEGF اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که به‌طور معناداری غلظت‌های سرمی همه متغیرها پس از هر دو جلسه تمرینی افزایش یافته است (05/0>p). همچنین، نتایج آزمون کوواریانس نشان داد که سطوح سرمی گلوتامات (013/0=p) و IGF-1 (014/0=p) پس از تمرین با وزنه به‌طور معناداری بیشتر از تمرین جودو افزایش یافت. اما، تغییرات سطوح سرمی نورآدرنالین (117/0=p) و VEGF (192/0=p) پس از هر دو جلسه تمرینی یکسان بود. به‌نظر می‌رسد که ورزش‌های با مهارت باز و بسته اثرات متفاوتی بر سطوح سرمی برخی از نروتروفین‌ها و انتقال‌دهنده‌های عصبی دارند. بنابراین، سازوکار اثر تمرین جودو و تمرین با وزنه بر عملکرد شناختی متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Different responses of serum levels of some neurotrophins and neurotransmitters to open- and closed-skill exercises in judoka females

نویسندگان [English]

  • Saideh Karami Feali 1
  • vahid valipour dehnou 2
  • Zeinab Ebrahimi 3
1 Sport Sciences Department, Literature & Human Sciences faculty, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 Sport Sciences Department, Literature & Human Sciences faculty, Lorestan University, Khorramabad, Iran
3 Sport Sciences Department, Literature & Human Sciences faculty, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

Neurotrophins and neurotransmitters play an important role in improving cognitive function. Therefore, the purpose of the present study was to investigate the effect of a judo training session and a weight training session on serum levels of glutamate, noradrenaline, IGF-1 and VEGF in judoka females. In this quasi-experimental study, 11 judoka females (age: 25.60±3.57 years, weight: 66.20±9.60 kg, height: 165.40 ± 4.50 cm) voluntarily participated. Subjects participated in two sessions of judo and weight training for one hour 10 days apart. Blood samples were taken from the subjects five minutes before and after each training session. serum levels of glutamate, noradrenaline, IGF-1 and VEGF were measured. The results showed that serum concentrations of all variables increased significantly after both training sessions (p<0.05). Also, the results of covariance test showed that serum levels of glutamate (p=0.013) and IGF-1 (p=0.014) after weight training session increased significantly more than judo training session. However, changes in serum levels of noradrenaline (p=0.117) and VEGF (p=0.192) were the same after both training sessions. It seems that open- and closed-skill exercises have different effects on serum levels of some neurotrophins and neurotransmitters. Therefore, the mechanism of the effect of judo training and weight training on cognitive function is different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Glutamate
  • IGF-1
  • Judo
  • Noradrenaline
  • VEGF