دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، آذر 1401 
طراحی مدل‌ فعالیت‌بدنی زنان‌میانسال ایرانی

آمنه اسدالهی؛ سید حمید سجادی؛ زینت نیک آئین؛ علی زارعی


بررسی وضعیت توسعه رشته ورزشی سپک تاکرا در ایران

رحیم رمضانی نژاد؛ مینا ملائی؛ محبوبه تجدد؛ زهرا ملکی


تحلیلی بر نقش حمایت از حقوق مصرف‌کننده در گرایش به خرید تجهیزات ورزشی تولید ملی

بهادر عزیزی؛ مهدی طالب پور؛ زهرا سادات میرزازاده؛ ژاکلین ام. استاورس؛ وحید ساعت چیان


کاوش چالش‌های توسعه ورزش بانوان در استان‌های کم برخوردار

سیده اعظم اسلامی؛ مینا حکاک زاده؛ کاظم چراغ بیرجندی