دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، آذر 1401 
بررسی وضعیت توسعه رشته ورزشی سپک تاکرا در ایران

صفحه 67-84

رحیم رمضانی نژاد؛ مینا ملائی؛ محبوبه تجدد؛ زهرا ملکی


کاوش چالش‌های توسعه ورزش بانوان در استان‌های کم برخوردار

صفحه 125-140

سیده اعظم اسلامی؛ مینا حکاک زاده؛ کاظم چراغ بیرجندی


تحلیلی بر نقش حمایت از حقوق مصرف‌کننده در گرایش به خرید تجهیزات ورزشی تولید ملی

صفحه 153-171

بهادر عزیزی؛ مهدی طالب پور؛ زهرا سادات میرزازاده؛ ژاکلین ام. استاورس؛ وحید ساعت چیان


طراحی مدل‌ فعالیت‌بدنی زنان‌میانسال ایرانی

صفحه 185-202

آمنه اسدالهی؛ سید حمید سجادی؛ زینت نیک آئین؛ علی زارعی