نقش مدیریت استعداد در جانشین پروری سازمانی مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه ورزش پردیس شهید چمران تهران ، دانشگاه فرهنگیان، ایران، تهران

3 دانش آموخته دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 دکتری مدیریت وزرشی، مدرس گروه علوم ورزشی، دانشگاه غیردولتی – غیرانتفاعی ایوان کی، سمنان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش مدیریت استعداد در جانشین پروری سازمانی در مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران می‌باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و مدیر مسئولان معاونت تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان تهران بوده که بر اساس اطلاعات 55 نفر بودند. به منظور جمع آوری داده‌ها و اندازه‌گیری متغیرهای مدل از پرسشنامه مدیریت استعداد جوکار(1394) و پرسشنامه جانشین‌پروری راث‌ول(2002) استفاده شد. پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی آن نیز با استفاده از روایی همگرا (تأیید بارهای عاملی و مقدار AVE) و روایی تشخیصی مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی (جداول و نمودارهای توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون) و تحلیل عاملی تأییدی و برای ارائه مدل، تکنیک مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. در نهایت نتایج یافته‌های تحقیق نشان داد بین مدیریت استعداد و ابعاد آن جذب و شناسایی استعدادها، گزینش و استخدام استعدادها، توسعه استعدادها، به کارگیری استعدادها، حفظ و نگهداری استعدادها، نگرش و رویکرد مدیریت استعداد با عملکرد جانشین پروری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و براساس نتایج مدل تحقیق مشاهده شد که به کارگیری استعداد پیش‌بین قوی‌تری بر جانشین‌پروری بود. نتایج بیان می‌کند که برای شکوفایی استعدادها و شکل‌گیری هویت یکپارچه اسلامی –ایرانی در سازمان آموزش و پرورش نیازمند وجود افراد مستعد و باکیفیت و تربیت نیروهای جانشین مناسب با تکیه بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی– ایرانی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of talent management in organizational successor Tehran education managers

نویسندگان [English]

  • Ahmad Mahmoudi 1
  • shahram nazari 2
  • Mohamad Hossein Ghorbani 3
  • Mehdi Mahmoodiyekta 4
1 Assistant Professor, Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences and Health, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Physical Education Instruction at shahid Chamran Camps, Theran, Farhangian University Tehran, Iran
3 PhD Graduate, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
4 Ph.D in Sport management, Lecturer in the Department of Sports Science, Non-Governmental-Non- Profit Eyvanekey University Semnan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of talent management in organizational successor education in Tehran's physical education managers. The research method was descriptive and correlational. The statistical population of the study consisted of all managers and directors of the departments of physical education and health of the Directorate General of Education in Tehran province, based on the information of 55 people. To collect data and measure the variables of the model, Jokar talent management questionnaire (1394) and Rothwell Succession (2002) were used. Its reliability was confirmed using Cronbach's alpha coefficient and its reliability and its validity by using convergent validity (confirmation of factor load and AVE value) and diagnostic validity. To analyze the data, descriptive statistics (tables and graphs of frequency distribution) and inferential statistics (Pearson correlation) and confirmatory factor analysis were used. For presenting the model, structural equation modeling technique was used. Finally, the results of the research findings showed that there is a positive and significant relationship between talent management and its dimensions, attracting and identifying talents, selecting and employing talents, developing talents, employing talents, keeping talents, attitudes and attitudes toward talent management with success. Based on the results of the research model, it was found that using talent was a more powerful predictor of successor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • talent management
  • successor
  • education