نقش مدیریت استعداد در جانشین پروری سازمانی مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه ورزش پردیس شهید چمران تهران ، دانشگاه فرهنگیان، ایران، تهران

3 دانش آموخته دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 دکتری مدیریت وزرشی، مدرس گروه علوم ورزشی، دانشگاه غیردولتی – غیرانتفاعی ایوان کی، سمنان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش مدیریت استعداد در جانشین پروری سازمانی در مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران می‌باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و مدیر مسئولان معاونت تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان تهران بوده که بر اساس اطلاعات 55 نفر بودند. به منظور جمع آوری داده‌ها و اندازه‌گیری متغیرهای مدل از پرسشنامه مدیریت استعداد جوکار(1394) و پرسشنامه جانشین‌پروری راث‌ول(2002) استفاده شد. پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی آن نیز با استفاده از روایی همگرا (تأیید بارهای عاملی و مقدار AVE) و روایی تشخیصی مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی (جداول و نمودارهای توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون) و تحلیل عاملی تأییدی و برای ارائه مدل، تکنیک مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. در نهایت نتایج یافته‌های تحقیق نشان داد بین مدیریت استعداد و ابعاد آن جذب و شناسایی استعدادها، گزینش و استخدام استعدادها، توسعه استعدادها، به کارگیری استعدادها، حفظ و نگهداری استعدادها، نگرش و رویکرد مدیریت استعداد با عملکرد جانشین پروری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و براساس نتایج مدل تحقیق مشاهده شد که به کارگیری استعداد پیش‌بین قوی‌تری بر جانشین‌پروری بود. نتایج بیان می‌کند که برای شکوفایی استعدادها و شکل‌گیری هویت یکپارچه اسلامی –ایرانی در سازمان آموزش و پرورش نیازمند وجود افراد مستعد و باکیفیت و تربیت نیروهای جانشین مناسب با تکیه بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی– ایرانی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of talent management in organizational successor Tehran education managers

نویسندگان [English]

 • Ahmad Mahmoudi 1
 • shahram nazari 2
 • Mohamad Hossein Ghorbani 3
 • Mehdi Mahmoodiyekta 4
1 Assistant Professor, Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences and Health, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Physical Education Instruction at shahid Chamran Camps, Theran, Farhangian University Tehran, Iran
3 PhD Graduate, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
4 Ph.D in Sport management, Lecturer in the Department of Sports Science, Non-Governmental-Non- Profit Eyvanekey University Semnan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of talent management in organizational successor education in Tehran's physical education managers. The research method was descriptive and correlational. The statistical population of the study consisted of all managers and directors of the departments of physical education and health of the Directorate General of Education in Tehran province, based on the information of 55 people. To collect data and measure the variables of the model, Jokar talent management questionnaire (1394) and Rothwell Succession (2002) were used. Its reliability was confirmed using Cronbach's alpha coefficient and its reliability and its validity by using convergent validity (confirmation of factor load and AVE value) and diagnostic validity. To analyze the data, descriptive statistics (tables and graphs of frequency distribution) and inferential statistics (Pearson correlation) and confirmatory factor analysis were used. For presenting the model, structural equation modeling technique was used. Finally, the results of the research findings showed that there is a positive and significant relationship between talent management and its dimensions, attracting and identifying talents, selecting and employing talents, developing talents, employing talents, keeping talents, attitudes and attitudes toward talent management with success. Based on the results of the research model, it was found that using talent was a more powerful predictor of successor.

کلیدواژه‌ها [English]

 • talent management
 • successor
 • education
 1. Askari Bajgari M, Shamei A, Allameh SM. Assessing the level of governance of talent management strategy in the mayor of Isfahan. Urban management. 2012; 10(29): 276-286. (In Persian).
 2. Wiblen S, Dery K, Grant D. Do you see what I see? The role of technology in talent identification. Asia Pacific Journal of Human Resources. 2012; 50(4): 421-438.
 3. Rothwell WJ. The manager's guide to maximizing employee potential: Quick and easy strategies to develop talent every day. AMACOM Div American Mgmt Assn; 2009.
 4. Haji Karimi A, Soltani M. Investigating and analyzing the factors of talent management assessment: a case study of Iran's industrial machinery and equipment industry. Management of Organizational Culture. 2011; 9 (23): 116-95. (In Persian).
 5. Beaton AA, Funk DC. An evaluation of theoretical frameworks for studying physically active leisure. Leisure Sciences. 2008; 30: 1–18.
 6. Jafari A, AliMirdani M. Regression Analysis of Job Satisfaction and Organizational Commitment with the Effectiveness of Physical Education Teachers in Tehran Province. Journal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies. 2016; 3(3): 37-44. (In Persian).
 7. Education Organization. Document of the strategic transformation of the formal and general education system of the Islamic Republic of Iran in the horizons. Approved by the 800th Bid Sixth Session of the Supreme Council of Education; 2010. (In Persian).
 8. Hills, A. Succession planning or smart talent management, industrial commercial training. 2013; 41(1): 3-8.
 9. Raufi S, Karimi Z. Succession: Necessity for Organizations, Export Development Monthly. 2011; 15(95). (In Persian).
 10. Sayyadi S, Mohammadi M, Nikpour A. "The Relationship between Talent Management and Job Satisfaction among Staff of the Social Security Fund Staff", Development Management Process. 2012; 25(2): 133-148. (In Persian).
 11. Rothwell W. Effective succession planning: Ensuring leadership continuity and building talent from within. Amacom; 2010.
 12. Schweyer A. Talent management systems: Best practices in technology solutions for recruitment, retention and workforce planning. John Wiley & Sons; 2010.
 13. Asefi AA, Hamidi M, Jalali Farahani M, Dehghan Ghahfarakhi A. Investigating Participatory Participatory Management and Resistance of Personnel Staff against Changes in the Physical Education Organization and the Department of General Physical Education of the Ministry of Education, Sport Management Journal. 2009; 1(3): 5-30. (In persian).
 14. Mohammad Hosseini S, Mohammad Hosseini M. (2014). Impact of talent management on improving the quality of working life of the credible trade company, International Management Conference; 2014. (In Persian).
 15. Zaynuddini Bidmaschi Z, Adli F, Vaziri M. Comparison of existing status of successor and talent management with its favorable situation in higher education system. Quarterly journal of research and planning in higher education. 2014; 20(2): 51-72. (In Persian).
 16. Nowruz Seyyed Hosseini R, Sepehvand R, Mousavi Cheshmebaboodi K, Fatahi Masroor F. Designing a Structural Model for Relationship between Talent Management with Employee Empowerment and Organizational Effectiveness of Sports and Youth Departments of Tehran Province, Journal of Human Resources Management in Sport. 2016; 5(1): 49-65. (In Persian).
 17. Sarkar S, Osiyevskyy O. Organizational change and rigidity during crisis: A review of the paradox. European Management Journal. 2018; 36(1): 47-58.
 18. Beamond MT, Farndale E, Härtel CE. MNE translation of corporate talent management strategies to subsidiaries in emerging economies. Journal of World Business. 2016; 51(4): 499-510.
 19. Tatoglu E, Glaister J, Demirbag M. Talent management motives and practices in an emerging market: A comparison between MNEs and local firms. Journal of World Business. 2016; 51(2): 278-293.
 20. Cascio W, Boudreau JW. The search for global competence: From international HR to talent management. Journal of World Business. 2017; 51(1): 103-114.
 21. DARAFSH, H., Farhadirad, H., Abhark, A. (2018). The Role of Talent Management in the Organizational Health. Jsa, 5(2), 47-61.
 22. Khalavandi F. Designing Talent Management Strategic Model in Pars Oil & Gas Co. Based on the best international experience, Ph.D. in Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University; 2013. (In Persian).
 23. Tahmasebi R, Gholipour A, Javaherizadeh E. Talent Management: Identification and ranking of factors affecting the absorption and maintenance of scientific talents, Journal of Public Management Research. 2012; 5(17): 5-26. (In Persian).
 24. Javaherizadeh E, Moghimi SM, Gholipour A, Tahmasbi R. Organizational talent management: identification of key indicators and characteristics of organizational culture management journal. 2013; 12(2): 149-171. (In Persian).
 25. Babaee Shlmani N. (2014) A Study of the Relationship between Talent Management and Organizational Performance among the Employees of the Export Bank of the East of Guilan Province (Thesis Master). Islamic Azad University, Tonekabon Branch; 2014. (In Persian).
 26. Collings DG, Mellahi, K. "Strategic Talent Management: A review and research agenda”. Human Resource Management Review. 2009; 19(4): 304 –313.
 27. Phillips DO, Roper K. A framework for talent management in real estate. Journal of corporate Real Estate. 2009; 11(1): 7-16.
 28. Rafiei A. Pathology of talent management at Rose Polymer Company and providing solutions for its improvement, (Master's thesis), Allameh Tabataba'i University; 2011. (In Persian).
 29. Tymon, JR, Stump SA, Doh JP. Exploring Talent. Management in India: The Neglected Role of Intrinsic Rewards: Science Direct group, Journal of word Business. 2010; 45: 109-121.
 30. Smither JW, London M, Reilly RR. Does performance improve following multisource feedback? A theoretical model, meta‐analysis, and review of empirical findings. Personnel psychology. 2005; 58(1): 33-66.
 31. Stahl G, Björkman I, Farndale E, Morris SS, Paauwe J, Stiles P, Trevor J. and Wright, P. Six principles of effective global talent management, MIT Sloan Management Review. 2012; 53(2): 24- 32.
 32. Schiemann W, Seibert J, Morgan BS. Hidden drivers of success: Leveraging employee insights for strategic advantage. Society for Human Resource Management; 2013.
 33. Rashidi MM, Mahdavi N, Teymourinebasab A. Investigating the application of management of individual differences in the attraction, selection, application and promotion of human resources of the oil industry, Journal of Management and Human Resources of Oil Industry. 2009; 3(7): 19- 42. (In Persian).
 34. Ready DA, Conger JA. Make your company a talent factory, Harvard Business Review. 2007; 85(6): 68-77.
 35. Areiqat AY, Abdelhadi T. Talent Management as a Strategic Practice of Human Resources Management to Improve Human Performance, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. Belleville. 2010; 2(2): 57-76.
 36. Tarique I, Schuler R. Global Talent Management: Literature Review, Integrative Framework, and Suggestions for Further Research. Journal of World Business. 2012; 45(2): 122–133.
 37. Hughes J, Rog E. Talent management. A strategy for improving employee recruitment, retention and engagement within hospitality organizations". Emerland group, international jornal of contemporary hospitality management. 2008; 20(7): 743-757.
 38. Cunningham I. Disentangling false assumptions about talent management: the need to recognize difference. Development and Learning in Organizations: An International Journal. 2007; 21(4): 4-5.
 39. Jahangiri, A, Mehrali AH. Identification and Prioritization of the Effective Factors on the Maintenance and Maintenance of Specialist Staff of the Organization, Research Paper of the Humanities and Social Sciences Special Management. 2008; 8(29): 37-56. (In Persian).
 40. Eskandari M, Abedi AN. Investigating the Factors Related to Maintenance of Employees in the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran, Quarterly Journal of Human Resource Management Researches, Imam Hossein University. 2008; 1(2): 107-125. (In Persian).
 41. Boussebaa M, Morgan G. Managing talent across national borders: the challenge faced by an international retail group: Emerald Group, critical perspectives on international business. 2008; 4(1): 25-41
 42. Becker BE, Huselid MA, Ulrich D. The HR Scorecard: Linking People. Strategy and Performance, Harvard Business School Press; 2001.
 43. Wagner R, Harter JK. 12: The elements of great managing. Simon and Schuster; 2006.