تاثیر تمرین استقامتی بر بیان AMPK و AKT بافت کبد رت های نر مبتلا به دیابت.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، گروه علوم ورزشی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار فیزیولوژی ورزش، گروه علوم ورزشی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین استقامتی بر بیان ژن و پروتئین، پروتئین کیناز فعال شده توسط ادنوزین مونو فسفات (AMPK) و پروتئین کیناز B (AKT) بافت کبد رت های نر مبتلا به دیابت است. در این مطالعه تجربی، 32 سر رت نر ویستار به طور تصادفی به 4 گروه دیابت (D)، گروه کنترل (C)، گروه ورزش (E) و گروه دیابت و ورزش (ED) تقسیم شدند. سپس 16 سر از رت ها، با تزریق استروپتوزوسین به دیابت مبتلا شدند. گروه E و گروه ED به مدت هشت هفته، پنج جلسه در هفته پروتکل تمرین هوازی را اجرا کردند. پس از اتمام پروتکل، بافت کبد رت ها استخراج، و از روش RT-PCR برای سنجش بیان ژن و از روش وسترن بلات و ایموهیستوشیمی به ترتیب برای بیان پروتئین AMPK و AKT استفاده شد. میزان RNA با استفاده از فرمول –DDCT2 محاسبه و سپس داده های با استفاده از آزمون تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین AMPK و AKT گروه E و گروه C هم در سطح RNA و هم در سطح پروتئین، تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0<P). در گروه D نسبت به گروه C در سطح پروتئین، هر دو متغیر به طور معناداری کاهش یافته بود (001/0>P). AKT در سطح RNA به طور معناداری کاهش (033/0>P) و AMPK به طور معناداری افزایش یافته بود (001/0>P). هر دو متغیر در سطح پروتئین در گروه ED نسبت به گروه D به طور معناداری افزایش یافته بود (001/0>P)، در حالیکه تغییرات در سطح RNA معنادار نبود. دیابت با کاهش AMPK و AKT و اختلال در مسیرهای وابسته به این متغیرها، اثرات مخرب خود بر بافت کبد را اعمال می نماید، و ورزش هوازی می تواند با افزایش این دو متغیر دیابت را تا حدودی بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of endurance training on expression of AMPK and AKT in liver tissue of diabetics male rats.

نویسندگان [English]

  • mohammad mohammadi 1
  • Rouhollah Haghshenas 2
1 , Department of Sport Sciences, Faculty of Humanities, Semnan University, Semnan, Iran.
2 Department of Sport Sciences, Faculty of Humanities, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Abstract

The aim of this study was to investigated the effect of endurance training on the gene and protein expression of adenosine monophosphate-activated protein kinase (AMPK) and protein kinase B (AKT) in liver tissue of male rats with diabetes. In this experimental study, 32 male Wistar rats were randomly divided to 4 groups: diabetic group (D), control group (C), exercise group (E), Exercise and diabetic group (ED). Then 16 rats received Strepotozocin injection to induce diabetes. Groups of E and ED performed the designed aerobic exercise protocol five sessions per week for eight weeks. At the end of the protocol, rat liver tissue was extracted, RT-PCR was used to measure gene expression and Western blot and immunohistochemistry were used to express AMPK and AKT proteins, respectively. Then RNA was calculated using the formula of 2-DDCT and the data of gene and protein expression AMPK were analyzed with univariate analysis of variance. The results showed that there was no significant difference between AMPK and AKT between group E and group C in both RNA and protein levels (P>0.05). In group D compared to group C in the level of protein, both variables were significantly reduced (P<0.001), AKT was significantly decreased at RNA level (P<0.033) and AMPK was significantly increased (P<0.001). Both variables in protein level were significantly increased in group ED compared to group D (P<0.001), while changes in RNA level were not significant. Diabetes exerts destructive effects on liver tissue by reducing AMPK and AKT and disrupting pathways dependent on these variables, and aerobic exercise can improve diabetes by increasing these two variables to some extent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic Exercise
  • Diabetes
  • Metabolism
  • Protein kinase
  • Rat