تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی و مکمل اسپیرولینا بر آیریزین ، PGC1-α و برخی شاخص های ترکیب بدنی مردان چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکده حسابداری و مدیریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، مبارکه، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، موسسه اموزش عالی راغب اصفهانی، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی و مکمل اسپیرولینا بر آیریزین ، PGC1-α و برخی شاخص های ترکیب بدنی مردان چاق بود.
در این پژوهش کاربردی و از نوع نیمه تجربی،60 مرد چاق دارای BMI بالای 28 کیلوگرم بر مترمربع، به صورت هدفمند انتخاب و به روش تصادفی در چهار گروه 15 نفری؛ تمرین ترکیبی+ اسپیرولینا، تمرین ترکیبی+ دارونما، اسپیرولینا و گروه کنترل تقسیم شدند. پروتکل تمرین ترکیبی از تمرینات هوازی (استقامتی) و تمرینات مقاومتی به مدت 12 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه به مدت 60 دقیقه بود. گروه های تمرینی و اسپیرولینا به ترتیب روزانه دو عدد کپسول 500 میلی گرمی اسپیرولینا و دارونما مصرف نمودند. برنامه تمرین هوازی شامل دویدن به مدت 20 دقیقه با شدت معادل 60 تا 75 درصد ضربان قلب ذخیره بود. همچنین تمرینات مقاومتی شامل 10 حرکت ایستگاهی با شدت 60 تا 80 درصد یک تکرار بیشینه همراه با 10 تکرار در هر حرکت برای 2 ست متوالی در نظر گرفته شد. شاخص های ترکیب بدن نیز قبل و بعد از تمرینات اندازه گیری شد. از آزمودنی ها در دو مرحله پیش و پس آزمون 10 میلی لیتر خون از سیاهرگ آنتی کوبیتال بازویی دست چپ پس از 12 ساعت ناشتایی گرفته شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 و آزمون های آماری شاپیرو-ویلک، آنالیز واریانس یک طرفه، LSD و تی زوجی تجزیه و تحلیل شد.
طبق آزمون آنالیز واریانس یک طرفه مقادیر پلاسمایی آیریزین (019/0=p ) و وزن بدن (004/0=p ) بین گروه های مختلف در سطح 05/0 تفاوت معنی داری داشت، اما مقادیر BMI و WHR تفاوت معنی داری نداشت (05/0≤p). بر همین اساس مقادیر پلاسمایی آیریزین و PGC1-α، WHR و BMI بین گروه های تمرین+اسپیرولینا و تمرین+دارونما و همچنین مقادیر وزن بدن برای گروه های تمرین+اسپیرولینا، تمرین+دارونما و اسپیرولینا تفاوت معنی داری نشان داد.
یافته های پژوهش حاضر نشان داد که ممکن است با افزایش استقامت عضلانی در اثر تکرار و یا بر اثر ویژگی آنابولیک تمرینات مقاومتی و یا افزایش توده خالص عضلانی، قدرت و استقامت عضلانی، ترشح آیریزین و به دنبال آن PGC1-α افزایش می یابد. به دنبال افزایش PGC1-α، افزایش پروتئین غشایی FNDC5 در عضله رخ می دهد که خود منجر به تولید و رهاسازی آیریزین به درون خون می شود. احتمالا باید علت افزایش آیریزین را در پاسخ PGC1-α به تمرینات پیدا کرد که این نوع تمرین محرکی برای آن بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of 12 weeks of combined training and spirulina supplementation on Irizin, PGC1-α and some body composition indices of obese men

نویسندگان [English]

 • Saeid Rostami 1
 • Bijan Rostami 2
 • Mehrnoosh Esmailiyan 3
1 Department of physical education, Ragheb Isfahani institute of higher education, Isfahan , Iran
2 Department of physical education, Islamic azad univerity, Mobarakeh branch, Mobarakeh, Iran
3 department of physical education, Ragheb Isfahani institute of higher education, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effect of twelve weeks of combined training and spirulina supplementation on Irizin, PGC1-α and some body composition indices of obese men.
In this applied and quasi-experimental study, 60 obese men with body mass index above 28 kg / m2, were purposefully selected and randomly divided into four groups; Combined exercise + spirulina, combined exercise + placebo, spirulina and control group. The training protocol was a combination of aerobic (endurance) training and resistance training for 12 weeks, 3 sessions per week and each session for 60 minutes. Exercise and spirulina groups took two 500 mg spirulina and placebo capsules daily, respectively. The aerobic exercise program consisted of running on a treadmill for 20 minutes with an intensity equivalent to 60 to 75% of the reserved heart rate. Also, resistance training includes 10 stationary movements in a circle with intensity equal to 60 to 80% of 1RM with 10 repetitions per movement for 2 consecutive sets with a rest time of 30 seconds between each station and a total of 2 minutes between each round. Body composition indices were also measured before and after exercises. 10 ml of blood was taken from the antecubital vein of the left arm after 12 hours of fasting. Data were analyzed using SPSS software version 24 and Shapiro-Wilk statistical tests, one-way analysis of variance, LSD and paired t-test.
According to one-way analysis of variance, plasma levels of Irisin (p = 0.019) and body weight (p = 0.004) were significantly different between different groups, but BMI and WHR were not significantly different (05 / 0≤p). Accordingly, plasma levels of Irizin and PGC1-α, WHR and BMI showed a significant difference between exercise + spirulina and exercise + placebo groups, as well as body weight values for exercise + spirulina, exercise + placebo and spirulina groups.
The findings of the present study showed that with increasing muscle endurance due to repetition or due to anabolic nature of resistance training or increase in lean muscle mass, Irisin secretion followed by PGC1-α may increase. Following an increase in PGC1-α, an increase in the FNDC5 membrane protein occurs in muscle, which leads to the production and release of Irisin into the bloodstream. The reason for the increase in Irisin in the PGC1-α response to exercise is probably to be found, which has been the stimulus for this type of exercise.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Irisin
 • PGC1-α
 • spirulina
 • combined training
 • obese man
 1. Kramer CK, Z.B. Are metabolically healthy overweight and obesity benign conditions. Annals of internal medicine.2013;758 (11): 59-69.
 2. HandschinC, S. B. The role of exercise and PGC1α in inflammation and chronic disease. Nature. 2008; 454 (7203): 4639-4649.
 3. Kim SH, P. Brown fat and browning for the treatment of obesity and related metabolic disorders. Diabetes Metab J. 2016; 40(1):12-21.
 4. Varela-Rodríguez B, P.-B. L.-V.-B.-A. FNDC5 expression and circulating irisin levels are modified by diet and hormonal conditions in hypothalamus,adipose tissue and muscle. Scientific reports. 2016; 11(2):14-27.
 5. Hejazi K, A. H. the effect of physical activity on adipose tissue and skeletal muscles. Rep Health Care. 2019; 5(1):54-62.
 6. Wenz T, R. S. Increased muscle PGC1-α expression protestes from sarcopenia and metabolic disease during aging. Proc natl acad sci. 2009; 106(48):20405-10.
 7. Wu Z, P. P. “Mechanisms controlling ,itochondrial biogenesis and respiration through the thermogenic coactivator PGC1-α”. Cell. 1999; 98(1):115-124.
 8. Tiraby C, t. G. “Acquirment of frown fat cell features by human white adipocytes”. J Biol Chemi. 2003; 278(35): 33370-6.
 9. Lira VA, B. C. PGC-1α regulation by exercise training and its influences on muscle function and insulin sensitivity. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2010; 299(2): 145-161.
 10. Park JH, L. M. “Efficacy and safety of mixed oriental herbal medicines for treating human obesity: a systematic review of randomized clinical trials”. J Med Food. 2012; 15(7): 589-97.
 11. Hozayen WG, M. A. Spirulina versicolor improves insulin sensitivity and attenuates hyperglycemia-mediated oxidative stress in fructose-fed rats. J Intercut Ethnopharmacol. 2016; 5(1): 57-64.
 12. KimH J So, B Choi M, Kang D, Song W. Resistance exercise training increases the expression of irisin concomitant with improvement of muscle function in aging mice andhumans. Exp Gerontol. 2015; 70(5): 7-11.
 13. Pekkala S, Wiklund PK, Hulmi JJ, Ahtiainen JP, Horttanainen M, Pollanen E, et al. Are skeletal muscle FNDC5 gene expression and irisin release regulated by exercise and related to health?. J Physiol. 2013; 591(21): 5393–400.
 14. Ellefsen S, Vikmoen O, Slettaløkken G, Whist JE, Nygard H, Hollan I, et al. Irisin and FNDC5: effects of 12-week strength training, and relations to muscle phenotype and body mass composition in untrained women. European Journal of Applied Physiology. 2014; 114(9): 1875-88.
 15. Moreno-Navarrete JM, O. F. Irisin is expressed and produced by human muscle and adipose tissue in association with obesity and insulin resistance. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2018; 98(4): 769-78.
 16. Boström P, W. J. A PGC1-[agr]-dependent myokine that rives brown-fat-like development of white fat and thermogenesis. Nature.2012; 8: 463-481.
 17. Norheim F, L. T. The effects of acute and chronic exercise on PGC‐1α, irisin and browning of subcutaneous adipose tissue in humans. FEBS Journa l. 2014; 281(3): 739-49.
 18. Hecksteden A, W. M. Irisin and exercise training in humans–results from a randomized controlled training trial. BMC medicine. 2013; 235(1): 11-13.
 19. Hernandez L, Marco A, Lopez D, Jose Q, Alberto M ,Antonio JO, et al. Effect of arthrospira (spirulina) maxima supplementation and a systematic physical exercise program on the body composition and cardiorespiratory fitness of overweight or obese subjects. A Double Blind, Randomized, and Crossover Controlled Trial. Mar Drugs. 2018; 16(10): 364-74.
 20. Lee EH, Park JE, Choi YJ, Huh KB, Kim WY. A randomized study to establish the effects of spirulina in type 2 diabetes mellitus patients. Nutr Res Pract. 2008; 2(4): 295-300.
 21. Hooshmand Moghadam B, K. M. Aerobic exercises and Supplement Spirulina reduce inflammation in diabetic men. Jjmj. 2018; 16(4): 10-17.
 22. Tanaka H, M. K. Age-predicted maximal heart rate revisited. Journal of the American College of Cardiology. 2011; 37(1): 153-6.
 23. Karvonen J, V. T. Heart rate and exercise intensity during sports activities. Sports Medicine. 1998; 5(5): 303-11.
 24. Assarzade Noushabadi M, A. B. Effects of combination training on insulin resistance index and some inflammatory markers in inactive men. The Horizon of Medical Science. 2012; 18(3): 95-105.
 25. Boström PA, F. R. J. Irisin in humans: recent advances and questions for future research. Metabolism-Clinical and Experimenta l. 2018; 63(2): 178-80.
 26. Miyamoto-Mikami E, Sato K, Kurihara T, Hasegawa N, Fujie S, Fujita S, Sanada K, Hamaoka T, Tabata I, Iemitsu M. Endurance training-induced increase in circulating irisin levels is associated with reduction of abdominal visceral fat in middle-aged and older adults. PloS one. 2015 Mar 20;10(3):e0120354.
 27. Blüher S, Panagiotou G, Petroff D, Markert J, Wagner A, Klemm T, Filippaios A, Keller A, Mantzoros CS. Effects of a 1‐year exercise and lifestyle intervention on irisin, adipokines, and inflammatory markers in obese children. Obesity. 2014 Jul;22(7):1701-8.
 28. Huh JY, Panagiotou G, Mougios V, Brinkoetter M, Vamvini MT, Schneider BE, Mantzoros CS. FNDC5 and irisin in humans: I. Predictors of circulating concentrations in serum and plasma and II. mRNA expression and circulating concentrations in response to weight loss and exercise. Metabolism. 2012 Dec 1;61(12):1725-38.
 29. Kim HJ, So B, Choi M, Kang D, Song W. Resistance exercise training increases the expression of irisin concomitant with improvement of muscle function in aging mice and humans. Experimental gerontology. 2015 Oct 1;70:11-7.
 30. Moin Nia, N., & Attarzadeh Hosseini, S. R. (2015). Comparsion of the effect of resistance program training with different intensities on serum irisin levels in sedentary young women. Sport Physiology, 7(26), 127-142.
 31. Crujeiras AB, Zulet MA, Lopez-Legarrea P, de la Iglesia R, Pardo M, Carreira MC, Martínez JA, Casanueva FF. Association between circulating irisin levels and the promotion of insulin resistance during the weight maintenance period after a dietary weight-lowering program in obese patients. Metabolism. 2014 Apr 1;63(4):520-31.
 32. Kim HJ, So B, Choi M, Kang D, Song W. Resistance exercise training increases the expression of irisin concomitant with improvement of muscle function in aging mice and humans. Experimental gerontology. 2015 Oct 1;70:11-7.
 33. Stengel A, Hofmann T, Goebel-Stengel M, Elbelt U, Kobelt P, Klapp BF. Circulating levels of irisin in patients with anorexia nervosa and different stages of obesity–correlation with body mass index. Peptides. 2013 Jan 1;39:125-30.
 34. Pekkala S, Wiklund PK, Hulmi JJ, Ahtiainen JP, Horttanainen M, Pöllänen E, Mäkelä KA, Kainulainen H, Häkkinen K, Nyman K, Alén M. Are skeletal muscle FNDC5 gene expression and irisin release regulated by exercise and related to health?. The Journal of physiology. 2013 Nov 1;591(21):5393-400.
 35. Huh JY, Siopi A, Mougios V, Park KH, Mantzoros CS. Irisin in response to exercise in humans with and without metabolic syndrome. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2015 Mar 1;100(3):E453-7.
 36. Soltani M, Rashidlamir A, Fathei M, Ghahremanimoghaddam M. The effect of eight weeks of water training on Sirt1, Pgc-1α and body fat percentage in obese men. Journal of Babol University of Medical Sciences. 2018;20(9):55-60.

37.Lecker SH, Zavin A, Cao P, Arena R, Allsup K, Daniels KM, Joseph J, Schulze PC, Forman DE. Expression of the irisin precursor FNDC5 in skeletal muscle correlates with aerobic exercise performance in patients with heart failure. Circulation: Heart Failure. 2012 Nov;5(6):812-8.

 1. Jäger S, Handschin C, St.-Pierre J, Spiegelman BM. AMP-activated protein kinase (AMPK) action in skeletal muscle via direct phosphorylation of PGC-1α. Proceedings of the national academy of sciences. 2007 Jul 17;104(29):12017-22.
 2. Novalle MG, C. C.-p. Irisin, two years later. Intl J Endocrinol. 2014; 1-8.
 3. Ellefsen S, Vikmoen O, Slettaløkken G, Whist JE, Nygård H, Hollan I, Rauk I, Vegge G, Strand TA, Raastad T, Rønnestad BR. Irisin and FNDC5: effects of 12-week strength training, and relations to muscle phenotype and body mass composition in untrained women. European journal of applied physiology. 2014 Sep;114:1875-88.
 4. Daskalopoulou SS, Cooke AB, Gomez YH, Mutter AF, Filippaios A, Mesfum ET, Mantzoros CS. Plasma irisin levels progressively increase in response to increasing exercise workloads in young, healthy, active subjects. European journal of endocrinology. 2014 Sep;171(3):343-52.
 5. Soleymani S, Tofighi A, Babaei Bonab S. Effects of an exhaustive exercise before and after aerobic training along with dietary spirulina supplementation on oxidative stress in inactive obese men. Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology. 2018 Sep 23;5(2):36-44.