تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی و مکمل اسپیرولینا بر آیریزین ، PGC1-α و برخی شاخص های ترکیب بدنی مردان چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکده حسابداری و مدیریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، مبارکه، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، موسسه اموزش عالی راغب اصفهانی، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی و مکمل اسپیرولینا بر آیریزین ، PGC1-α و برخی شاخص های ترکیب بدنی مردان چاق بود.
در این پژوهش کاربردی و از نوع نیمه تجربی،60 مرد چاق دارای BMI بالای 28 کیلوگرم بر مترمربع، به صورت هدفمند انتخاب و به روش تصادفی در چهار گروه 15 نفری؛ تمرین ترکیبی+ اسپیرولینا، تمرین ترکیبی+ دارونما، اسپیرولینا و گروه کنترل تقسیم شدند. پروتکل تمرین ترکیبی از تمرینات هوازی (استقامتی) و تمرینات مقاومتی به مدت 12 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه به مدت 60 دقیقه بود. گروه های تمرینی و اسپیرولینا به ترتیب روزانه دو عدد کپسول 500 میلی گرمی اسپیرولینا و دارونما مصرف نمودند. برنامه تمرین هوازی شامل دویدن به مدت 20 دقیقه با شدت معادل 60 تا 75 درصد ضربان قلب ذخیره بود. همچنین تمرینات مقاومتی شامل 10 حرکت ایستگاهی با شدت 60 تا 80 درصد یک تکرار بیشینه همراه با 10 تکرار در هر حرکت برای 2 ست متوالی در نظر گرفته شد. شاخص های ترکیب بدن نیز قبل و بعد از تمرینات اندازه گیری شد. از آزمودنی ها در دو مرحله پیش و پس آزمون 10 میلی لیتر خون از سیاهرگ آنتی کوبیتال بازویی دست چپ پس از 12 ساعت ناشتایی گرفته شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 و آزمون های آماری شاپیرو-ویلک، آنالیز واریانس یک طرفه، LSD و تی زوجی تجزیه و تحلیل شد.
طبق آزمون آنالیز واریانس یک طرفه مقادیر پلاسمایی آیریزین (019/0=p ) و وزن بدن (004/0=p ) بین گروه های مختلف در سطح 05/0 تفاوت معنی داری داشت، اما مقادیر BMI و WHR تفاوت معنی داری نداشت (05/0≤p). بر همین اساس مقادیر پلاسمایی آیریزین و PGC1-α، WHR و BMI بین گروه های تمرین+اسپیرولینا و تمرین+دارونما و همچنین مقادیر وزن بدن برای گروه های تمرین+اسپیرولینا، تمرین+دارونما و اسپیرولینا تفاوت معنی داری نشان داد.
یافته های پژوهش حاضر نشان داد که ممکن است با افزایش استقامت عضلانی در اثر تکرار و یا بر اثر ویژگی آنابولیک تمرینات مقاومتی و یا افزایش توده خالص عضلانی، قدرت و استقامت عضلانی، ترشح آیریزین و به دنبال آن PGC1-α افزایش می یابد. به دنبال افزایش PGC1-α، افزایش پروتئین غشایی FNDC5 در عضله رخ می دهد که خود منجر به تولید و رهاسازی آیریزین به درون خون می شود. احتمالا باید علت افزایش آیریزین را در پاسخ PGC1-α به تمرینات پیدا کرد که این نوع تمرین محرکی برای آن بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of 12 weeks of combined training and spirulina supplementation on Irizin, PGC1-α and some body composition indices of obese men

نویسندگان [English]

  • Saeid Rostami 1
  • Bijan Rostami 2
  • Mehrnoosh Esmailiyan 3
1 Department of physical education, Ragheb Isfahani institute of higher education, Isfahan , Iran
2 Department of physical education, Islamic azad univerity, Mobarakeh branch, Mobarakeh, Iran
3 department of physical education, Ragheb Isfahani institute of higher education, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effect of twelve weeks of combined training and spirulina supplementation on Irizin, PGC1-α and some body composition indices of obese men.
In this applied and quasi-experimental study, 60 obese men with body mass index above 28 kg / m2, were purposefully selected and randomly divided into four groups; Combined exercise + spirulina, combined exercise + placebo, spirulina and control group. The training protocol was a combination of aerobic (endurance) training and resistance training for 12 weeks, 3 sessions per week and each session for 60 minutes. Exercise and spirulina groups took two 500 mg spirulina and placebo capsules daily, respectively. The aerobic exercise program consisted of running on a treadmill for 20 minutes with an intensity equivalent to 60 to 75% of the reserved heart rate. Also, resistance training includes 10 stationary movements in a circle with intensity equal to 60 to 80% of 1RM with 10 repetitions per movement for 2 consecutive sets with a rest time of 30 seconds between each station and a total of 2 minutes between each round. Body composition indices were also measured before and after exercises. 10 ml of blood was taken from the antecubital vein of the left arm after 12 hours of fasting. Data were analyzed using SPSS software version 24 and Shapiro-Wilk statistical tests, one-way analysis of variance, LSD and paired t-test.
According to one-way analysis of variance, plasma levels of Irisin (p = 0.019) and body weight (p = 0.004) were significantly different between different groups, but BMI and WHR were not significantly different (05 / 0≤p). Accordingly, plasma levels of Irizin and PGC1-α, WHR and BMI showed a significant difference between exercise + spirulina and exercise + placebo groups, as well as body weight values for exercise + spirulina, exercise + placebo and spirulina groups.
The findings of the present study showed that with increasing muscle endurance due to repetition or due to anabolic nature of resistance training or increase in lean muscle mass, Irisin secretion followed by PGC1-α may increase. Following an increase in PGC1-α, an increase in the FNDC5 membrane protein occurs in muscle, which leads to the production and release of Irisin into the bloodstream. The reason for the increase in Irisin in the PGC1-α response to exercise is probably to be found, which has been the stimulus for this type of exercise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irisin
  • PGC1-α
  • spirulina
  • combined training
  • obese man